Issue 2016 2(31)

Full issue (pdf)


CONTENT

НАУКОВІ СТАТТІ

Амоша О.І., Шамілева Л.Л.
Розвиток трудового потенціалу промисловості на засадах соціальної відповідальності: концептуальне та науково-методичне забезпечення

Антонюк В.П.
Вплив внутрішньо переміщених осіб на розвиток територіальних громад: проблеми та перспективи

Белопольский Н.Г., Волошин В.С., Кленин О.В.
Разумному развитию человечества альтернативы нет

Банніков П.О.
Міждисциплінарна сутність, значення, види і особливості соціальних ресурсів підприємства

Бойченко М.В.
Промислова безпека на гірничодобувних підприємствах

Болотіна Є.В., Радковська Г.І.
Публічне адміністрування і менталітет українців

Борейко В.І.
Напрями забезпечення фінансової децентралізації в Україні

Венжега Р.В.
Концептуальні підходи до визначення економічних моделей розвитку промисловості

Вишневский А.С.
Влияние рисков делегитимации территории на процессы модернизации и кооперации: возможности управления

Гітіс Т.П.
Визначення та дослідження обмежувальних факторів розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні

Грибкова С.М., Цинько І.О.
Аналіз стану основних засобів промислових підприємств України

Грішнова О.А., Заїчко О.С.
Новітні технології в економіці персоналу: нові можливості й нові виклики

Дасив А.Ф., Руссиян Е.А.
Анализ функционирования промышленности Украины с позиции неоиндустриализации

Добыкина Е.К.
Совершенствование мотивационного механизма трудового потенциала

Жихаревич В.В., Мацюк Н.О.
Клітинно-автоматний підхід до розв’язання задачі маршрутизації оптових торговельних підприємств із урахуванням транспортної інфраструктури регіону

Заруцька О.П.
Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу

Іванов С.В., Солдак М.О.
Високотехнологічні послуги: світові тенденції та стан у промислових регіонах України

Івченкова О.Ю., Лях А.О.
Аналіз моделей і методів розподілу трудових ресурсів в управлінні реалізацією портфеля ІТ-проектів

Каменська О.О., Весела Н.О.
Концептуальні основи формування людського капіталу в збалансованій системі показників

Коваленко О.О., Коваленко С.В.
Динамічна система індивідуальних показників преміювання як сучасний інструмент мотивації ефективної праці спеціалістів

Коритько Т.Ю.
Структура та підходи до оцінки валової доданої вартості підприємства

Кучер Л.Ю.
Концептуальний підхід до економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств

Латишева О.В.
Сутність сталого розвитку та сучасні екологічні напрями його забезпечення в Україні

Лепа Р.Н., Шумило Я.Н.
Стадное поведение как следствие проявления иррациональности потребителей на рынках сбыта продукции

Ляшенко В.І., Харазішвілі Ю.М.
Стратегічні сценарії структурного розвитку промислових регіонів України

Мальчик М.В., Попко О.В.
Маркетингові дослідження стану та перспектив розвитку ринку сільськогосподарської техніки України

Мельников А.Ю., Светличная М.В.
Разработка системы поддержки принятия решений на основе метода нечетких деревьев для выбора претендента на вакантную должность в отделе промышленного предприятия

Осадча Н.В., Петрова Г.Є.
Роль країн Азії у зовнішній торгівлі України

Островецький В.І.
Податкова політика України в умовах децентралізації

Палига Є.М.
Реструктуризація підприємств видавничо-поліграфічної галузі як основа стратегії конкурентоспроможності і розвитку корпоративного управління

Петренко Ю.О.
Вплив фіскальної децентралізації на економічне зростання та надання суспільних послуг: огляд

Пілецька С.Т., Процюк Д.В.
Формування системи бюджетування на авіаційних підприємствах

Попова Г.Ю.
Формування стратегії ризикозахисту інжинірингової фірми

Рядно О.А., Рибальченко Л.В.
Антиінфляційна політика фінансової безпеки держави

Ситник Л.С.
Антикризова стратегія аграрної сфери в Україні в умовах євроатлантичної інтеграції

Снігова О.Ю.
Ризики та можливості розвитку вугільної промисловості Донецької та Луганської областей у відбудові економіки сходу України

Турлакова С.С.
Применение рефлексивного подхода в рамках моделей управления стадным поведением на предприятиях

Шабалина Л.В., Караман Е.Г.
Повышение эффективности стратегии импортозамещения Российской Федерации на основе научно-технического развития

Шелеметьєва Т.В.
Підвищення рівня транспортних послуг як основа ефективного розвитку туризму України

Ящишина Ю.М., Шашко В.О.
Використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін з управління персоналом

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

Коміренко В.І.
Програма розвитку ВП НУБІП Агрономічна дослідна станція на 2016-2020 рр.(проект)

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Віце-президенту Академії економічних наук України, керівнику Відділення проблем макроекономіки та модернізації Інституту економіки промисловості НАН України, доктору економічних наук, професору Ляшенку Вячеславу Івановичу 60 років

З нагоди 70-річчя з дня народження доктора економічних наук, старшого наукового співробітника, академіка АЕН України Харазішвілі Юрія Михайловича