Issue 2016 1(30)

Full issue (pdf)


CONTENT

НАУКОВІ СТАТТІ

Андрушків Б., Кирич Н., Мельник Л., Погайдак О.
Роль освіти в організації використання європейських підходів до забезпечення сталого розвитку економіки у постконфліктний період

Антонюк В.П.
Проблема бідності та соціальні ризики для розвитку України

Вишневський О.С.
Проблеми стратегічного управління соціально-економічним розвитком України з урахуванням процесів децентралізації

Войт С.М., Холод С.Б.
Активізація трудового творчого потенціалу через інтелектуальний капітал

Гриценко С.І.
Цифровий маркетинг - нова парадигма розвитку освітніх кластерів в умовах глобалізації

Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В.
Порівняльний аналіз розвитку інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України

Дубницький В.І., Федулова С.О.
Парадигма функціонування ринкових процесів в умовах трансформації регіонів

Жихаревич В.В., Мацюк Н.О.
Розв’язання задачі маршрутизації з використанням модифікованого мурашино-клітинно-автоматного алгоритму

Зайцев В.Є.
Використання інтелектуальної власності як основа ефективної інноваційної діяльності та підвищення конкурентного потенціалу підприємств

Іванов С.В., Котов Є.В.
Оцінка перспектив неоіндустріальної модернізації промислового регіону

Кравченко С.И., Квилинский А.С.
Оптимизация конкурентоспособности инновационного проекта в условиях стратегической синергетизации

Кучерова Г.Ю.
Податковий сертифікат - фінансова альтернатива стратегічного розвитку оподаткування на місцевому рівні

Лернер Ю.И.
Основные методологические подходы к оценке финансового состояния банковской структуры

Новак І.М.
Соціальні інновації на ринку праці: флексибілізація та прекаризація зайнятості в Україні

Осадча Н.В., Літовченко Б.В.
Теорія організації як основа формування засад самоменеджменту

Падерін І.Д., Новак Є.Е.
Механізм стратегічного управління ефективністю підприємств малого та середнього бізнесу регіону

Перебийніс В.І., Федірець О.В., Гавриш В.І.
Техніко-технологічне забезпечення конкурентоспроможності на засадах енергетичного менеджменту

Підоричева І.Ю.
Модернізація економіки: теоретичний аспект

Сердюк О.С.
Методичні підходи до реструктуризації державного сектору вугільної галузі

Сидорчук О.Г.
Механізми залучення соціальних ресурсів громадянського суспільства у контексті забезпечення соціальної безпеки України

Солоха Д.В.
Маркетингові важелі екологізації експортоорієнтованого сегменту збуту продукції металургійних підприємств України

Ткаченко А.М., Бобровникова Р.Г.
Формування цін і тарифів на електроенергію та їх застосування для обґрунтування енергозберігаючих заходів

Трохимець О.І.
Систематизація факторів впливу на формування цін на цукор як соціально-орієнтовний продукт харчування в Україні

Філіпішина Л.М., Жувагіна І.О.
Особливості оцінки виробничого потенціалу промислових підприємств

Харазішвілі Ю.М.
Соціо-еколого-економічний розвиток регіонів з позицій економічної безпеки (на прикладі Донецької області)

Шевченко А.І.
Моніторинг транспортної інфраструктури у забезпеченні економічної безпеки України (на прикладі залізничного транспорту)

Шелеметьєва Т.В., Маляр Е.М.
Формування механізму підвищення ефективності діяльності промислового підприємства

Шинкарюк О.В., Столяров В.Ф., Островецкий В.И.
Глобальные и национальные оценки инноваций и развития человеческого капитала

Юріна Н.О.
Діяльність суб’єктів підприємництва України: статистична складова

Якубовський М.М., Ляшенко В.І.
Модернізація економіки промислових регіонів: спроба концептуалізації

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Макогон Ю.В.
Причины и факторы экономического кризиса в Украине в условиях военно-политического кризиса на востоке страны

Носова О.В.
Влияние притока прямых иностранных инвестиций на экономический рост

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

Білопольський М.Г., Волошин В.С., Кленін О.В.
Концептуальні засади економічної програми щодо виходу України з кризи

ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

Звіт президії АЕН України на щорічних загальних зборах 13-14 травня 2016 р.

Постанова загальних зборів Академії економічних наук України по звіту Президії про роботу АЕН України з 23 травня 2015 р. по 13 травня 2016 p.

Орієнтовний зміст монографії "Чи потрібна промисловість Україні майбутнього?"

НАШІ ЮВІЛЯРИ

До 80-річчя з дня народження та 45-річчя наукової діяльності доктора економічних наук, професора, академіка-засновника Академії економічних наук України, Кукурудзи Івана Івановича

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГ

Першого віце-президента Академії економічних наук України, Заслуженого діяча науки и техніки України, доктора економічних наук, професора, завідуючого кафедрою інвестиційного менеджменту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Аптекаря Савелія Семеновича

Пішла з життя академік-засновник Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Гриньова Валентина Миколаївна

Пам’яті відомого вченого і патріота України, який своєю плідною працею сприяв розвитку вугільної промисловості і беззавітно служив Батьківщині - Леоніда Лазаровича Стариченка