2022 1 (42) 8

Mechanism to Ensure Economic Security of the Enterprise

Piletska S. T.
Doctor of Economic Sciences, Professor
ORCID https://orcid.org/0000-0002-3638-3002,
National Aviation University, Kyiv
Korytko T. Yu.
Phd in Economic Sciences, Assistante Professor.
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4251-1971,
e-mail: taniakorytko@gmail.com,
Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Kyiv,
Kravchuk N. M.
Phd in Economic Sciences, Assistante Professor.
ORCID https://orcid.org/0000-0001-8742-695X,
National Aviation University, Kyiv

Citation Format
Piletska, S. T., Korytko, T. Yu., Kravchuk, N. M. (2022). Mechanism to Ensure Economic Security of the Enterprise. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (42), рр. 64-69. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42).64-69

Language
Ukrainian

Resume
The article is devoted to the development of the latest research on the mechanism of economic security of the enterprise. The purpose of the article is a theoretical justification of the components of the mechanism of economic security of the enterprise. In the study of theoretical aspects of the mechanism of economic security of the enterprise, the following methods were used: generalization, systematization, dialectical and abstract-logical; when conducting an analytical study on the classification of threats to the economic security of the enterprise, the method of grouping, analysis and synthesis, graphic and economic-statistical were used. An abstract-logical method was used to substantiate the components of the mechanism for ensuring the economic security of the enterprise. A systematic approach was used to determine the process of ensuring the appropriate level of economic security of the enterprise. The history of formation and development of the concept is analyzed, the approaches of different authors to the definition of economic security of the enterprise are generalized, the author’s interpretation of economic security of the enterprise is presented. It is substantiated that the key methodological tool in the implementation of the process of ensuring the appropriate level of economic security of the enterprise is a systematic approach, which is dominant in the formation of the mechanism for ensuring the economic security of the enterprise. The authors’ approaches to the essence of the mechanism of economic security are considered and the author’s interpretation of this concept is determined. It is noted that the mechanism of economic security of the enterprise is a structurally interconnected set of measures and methods that enhance the impact on the factors on which the effectiveness of economic security depends. The elements of the mechanism of ensuring the economic security of the enterprise are determined. It is substantiated that the presentation of the mechanism of economic security of the enterprise is formed on the basis of scientific approaches and principles with the use of fundamental and applied theories, states the plurality of its  elements and proves the complexity of the security process. This allowed to determine the direction of further research, which is proposed to focus on the choice of specific tools to assess the effectiveness of the mechanism depending on the conditions of the enterprise, the stage of the crisis process and the resource potential of the enterprise.

Keywords
risk, enterprise, mechanism, security, economic security, provision.

Referensces

 1. Arefieva, O. V. & Kuzenko, T. B. (2005). Planuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv [Planning of economic security of enterprises]. Kyiv, Publishing House of the European University. 170 p. [in Ukrainian].
 2. Arefieva, O. V., Piletska, S. T. & Kravchuk, N. M. (2020). Adaptyvne upravlinnia finansovoiu stiikistiu pidpryiemstva pry zabezpechenni yoho ekonomichnoi bezpeky [Adaptive management of the financial stability of the enterprise while ensuring its economic security]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsiProblems of the systemic approach in economics, Vol. 1(75), Ch. 1, pp. 80–90. Kyiv, NAU. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-12 [in Ukrainian].
 3. Babina, N. O. (2016). Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva v umovakh nestabilnosti [Enterprise financial security management]. Ekonomika i upravlinnia Economics and management, No. 2, pp. 67-72 [in Ukrainian].
 4. Blank, I. A. (2009). Upravleniye finansovoy bezopasnostyu predpriyatiya [Management of the financial security of the enterprise]. Kyiv, Elga. 776 p. [in Russian].
 5. Baranovskiy, A. I. (2004). Finansovaya bezopasnost v Ukraine (metodologiya otsenki i mekhanizmy obespecheniya) [Financial security in Ukraine (assessment methodology and security mechanisms)]. Kyiv, KNTEU. 760 p. [in Russian].
 6. Vasyltsiv, T. H. & Pasichnyk, M. B. (2008). Chynnyky ta dzherela zahroz ekonomichnii bezpetsi pidpryiemstva [Factors and sources of threats to the economic security of the enterprise]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific bulletin of NLTU of Ukraine, Vol. 18.10, pp. 128-135 [in Ukrainian].
 7. Busel, V. T. (Comp. and heads ed.). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.) [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language (with addendum and addendum)]. Kyiv, Irpin, VTF – «Perun». 1728 p. [in Ukrainian].
 8. Heiets, V. M., Kyzym, M. O., Klebanova, T. S., Cherniak, O. I. (2006). Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling of economic security: state, region, enterprise]. Kharkiv, «INZhEK». 240 p. [in Ukrainian].
 9. Gerasimov, K. B. & Nesolenov, G. F. (2011). Ekonomicheskaya bezopasnost [Economic security: textbook. allowance]. Samara, Publishing House State Aerospace University. 80 p. [in Russian].
 10. Dykan, V. L., Volovelska, I. V. & Makovoz, O. V. (2011). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva [Economic security of the enterprise]. Kharkiv, UkrDAZT. 266 p. [in Ukrainian].
 11. Donets, L. I., Vashchenko, N. V. & Andreeva, T. Ie. (2008). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva [Economic security of the enterprise]. Kyiv, CEL. 240 p. [in Ukrainian].
 12. Dubetska, S. P. (2003). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv Ukrainy [Economic security of enterprises of Ukraine]. Nederzhavna systema bezpeky pidpryiemnytstva yak subiekt natsionalnoi bezpeky Ukrainy [The non-state security system of entrepreneurship as a subject of national security of Ukraine]: Proceedings of the Scientific and Practical Conference. (pp. 146-171). Kyiv: Publishing House Europe university [in Ukrainian].
 13. Illiashenko, S. M. (2004). Ekonomichnyi ryzyk [Economic risk]. 2nd ed., add. and processing. Kyiv, CEL. 220 p. [in Ukrainian].
 14. Kyriienko, A. (2000). Mekhanizm dosiahnennia i pidtrymky ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Mechanism for achieving and maintaining economic security of the enterprise]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, Kyiv National University of Economics [in Ukrainian].
 15. Kozachenko, H. V., Ponomarov, V. P. & Liashenko, O. M. (2003). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia [Economic security of the enterprise: essence and mechanism of provision]. Kyiv, Libra. 280 p. [in Ukrainian].
 16. Korytko, T. Yu. (2005). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia finansovymy ryzykamy na pidpryiemstvakh [Organizational and economic mechanism of financial risk management at enterprises]. Extended abstract of candidate’s thesis. Mariupol, Pryazovsky state technical university [in Ukrainian].
 17. Kurkin, M. V., Ponikarov, V. D. & Nazarenko, D. V. (2010). Kontrol ta zakhyst ekonomichnoi bezpeky diialnosti pidpryiemstv [Control and protection of economic security of enterprises]. Kharkiv, FOP Pavlenko O. D.; VD «INZhEK». 388 p. [in Ukrainian].
 18. Liashenko, O. M., Pohorelov, Yu. S. & Bezbozhnyi, V. L. (2010). Systema ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [System of economic security: state, region, enterprise]. In 3 vols. Luhansk, Elton-2. Vol. 1. 282 p. [in Ukrainian].
 19. Maksimov, D. A. & Khalikov, M. A. (2015). K voprosu o soderzhanii ponyatiya «ekonomicheskaya bezopasnost predpriyatiya» i klassifikatsii ugroz bezopasnosti [To the question of the content of the concept of “economic security of the enterprise” and the classification of security threats]. Mezhdunarodnyy zhurnal eksperimentalnogo obrazovaniya – International Journal of Experiential Education, No. 3-4, pp. 588 [in Russian].
 20. Mingaleva, Zh. A. & Naumov, A.V. (2011). Osobennosti traktovki ponyatiya ekonomicheskoy bezopasnosti munitsipalnogo obrazovaniya [Features of the interpretation of the concept of economic security of the municipality]. Vestnik Permskogo universiteta – Bulletin of the Perm University, No. 3 (10), pp. 74–77 [in Russian].
 21. Oleynikov, E. (Eds.). (1997). Osnovy ekonomicheskoy bezopasnosti. (Gosudarstvo. region. predpriyatiye. lichnost) [Fundamentals of economic security. (State, region, enterprise, personality)]. Moscow, CJSC Business School “Intel-Sintez”. 288 p. [in Russian].
 22. Pirozhkov, S. I. (2016). Metodicheskiye rekomendatsii po otsenke urovnya ekonomicheskoy bezopasnosti [Guidelines for assessing the level of economic security]. Moscow, NIPMB. 27 p. [in Russian].
 23. Ponomarov, V. P. (2000). Formuvannia mekhanizmu zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Formation of a mechanism for ensuring the economic security of the enterprise]. Extended abstract of candidate’s thesis. Luhansk [in Ukrainian].
 24. Rudnichenko, M. (2013). Zahroza, ryzyk, nebezpeka: sutnist ta vzaiemozviazok iz systemoiu ekonomichnoi bezpeky [Threats, risks, dangers: nature and relationship with the system of enterprise economic security]. Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo – Economics. Management. Entrepreneurship, No. 25 (I), pp.188-195 [in Ukrainian].
 25. Sakhartseva, I. I. & Shliaha, O. V. (2008). Ryzyky ekonomichnoi diahnostyky pidpryiemstva [Risks of economic diagnosis of the enterprise]. Kyiv, Kondor. 380 p. [in Ukrainian].
 26. Shatokhin, A. L. & Ihnashkina, T. B. (2014). Sutnist ta skladovi elementy mekhanizmu upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [The essence and constituent elements of the economic security management mechanism of the enterprise]. Biznes Inform – Business Inform, No. 2, pp. 396-402 [in Ukrainian].
 27. Korytko, T., Pіletska, & Bogutska, O. (2018). Formation of an organizational and economic mechanism for encouraging investment activity of enterprises. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4, No. 5, рр. 10-17. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-10-17

Full Text (.pdf)