2022 1 (42) 6

Sustainable Development at the Level of Industrial Areas: a Project Strategy Approach

Rohoza M. Ye.
Doctor of Economic Sciences
ORCID https://orcid.org/0000-0002-5654-7385
е-mail: rogoza.ne@gmail.com,
Petrova I. P.
Phd in Economic Sciences
ORCID https://orcid.org/0000-0002-0515-5349

е-mail: msirynapetrova@gmail.com,
Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Kyiv

Citation Format
Rohoza, M. Ye., Petrova, I. P. (2022). Sustainable Development at the Level of Industrial Areas: a Project Strategy Approach. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (42), рр. 49-56. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42).49-56

Language
Ukrainian

Resume
The article deals with the study of methodological approaches to project management in solving problems of developing scientific and theoretical approaches to justify the use of project approach as a necessary and effective tool to strengthen the implementation of strategic scenarios for sustainable development of industrial regions in Ukraine. Research methodology. The research uses the approaches of general scientific methods for research, analysis, forecasting and project management, methods of determining criteria and quantifying the processes and stages of industrial, post-industrial and neo-industrial modernization.  Findings. There was researched the development of scientific and theoretical approaches to the formation and justification of the project approach as a necessary and effective tool for strengthening the implementation of strategic scenarios for sustainable development of industrial regions in Ukraine. The application of the project approach as a methodological tool for implementing the processes of strategic scenarios formation for entering the trajectory of sustainable development of industrial regions in Ukraine is conceptually justified. It is determined that project and program management can be used in project management related to sustainable development of industrial areas. Practical significance of the findings. The developed conceptual approaches to using the project approach in the formation of strategic scenarios for sustainable development of industrial regions based on organizational, scientific and applied aspects of project management can be used for projects (project programs) transition to sustain= able development of regions focused on providing conditions that will allow the region have the necessary resources to ensure decent living conditions and increase the competitiveness of the economy.

Keywords
project, project approach, management, sustainable development of industrial regions, strategizing, sustainable development strategies, strategic goal.

Referensces

 1. Tkachenko, V. A., Rohoza, M. Ye., Zavhorodnii, K. V. (2018). Restrukturyzatsiia natsionalnoi derzhavy chy proektuvannia maibutnoho [Restructuring of the national state or future design]. Uvedennia v teoriiu prychynnosti naslidku [Introduction to the theory of causality and effect]: in 7 vol. Vol. 3: Natural foundations of the development of a new social formation, рр. 209-275. Dnipro, DUAN, Monolit [in Ukrainian].
 2. Liashenko, V. I., Petrova, I. P. (2020). Stratehuvannia v systemi derzhavnoho upravlinnia: vyklyky sohodennia ta naukovo-ekspertni platformy [Strategizing in the public administration system: today’s challenges and scientific and expert platforms]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Herald of economic science of Ukraine, 1 (38), рр. 86-96 DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).86-96 [in Ukrainian].
 3. Kotov, Ye. V., Lіashenko, V. I. (2014). Modernizatsiya i perspektivy operezhayushchego razvitiya Donbassa v svete teorii dlinnykh voln Kondrat’yeva [Modernization and prospects for the rapid development of Donbass in the light of Kondratiev’s theory of long waves]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 3, рр. 4-19 [in Russian].
 4. Kotov, Ye. V., Lіashenko, V. I. (2013). Otsenka protsessov modernizatsii Ukrainy i yeye ekonomicheskikh rayonov [Assessment of the processes of modernization of Ukraine and its economic regions]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1, рр. 55-69 [in Russian].
 5. Lіashenko. V. I., Kotov. Ye. V. (2015). Metodicheskiye podkhody k otsenke protsessov modernizatsii promyshlenno razvitykh territoriy Ukrainy [Methodological approaches to assessing the processes of modernization of industrialized territories of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 10, рр. 32-44 [in Russian].
 6. Liashenko, V. I. (2006). Rehuliuvannia rozvytku ekonomichnykh system: teoriia, rezhymy, instytuty [Regulation of the development of economic systems: theory, regimes, institutions]. Donetsk, DonNTU. 668 р. [in Ukrainian].
 7. Daly, H. (2002). Poza zrostanniam: ekonomichna teoriia staloho rozvytku [Beyond growth: the economic theory of sustainable development]. Transl. from English. Kyiv, Intelsfera. 312 p. (Herman E. Daly. Beyond Growth. The Economics of Sustainable Development. Boston: Beacon Press, 1996). [in Ukrainian].
 8. Boholiubov, V. M. et al. (2018). Stratehiia staloho rozvytku [Strategy of sustainable development]. Kyiv, VC NUBIPU. 446 р. [in Ukrainian].
 9. Omarov, Sh. A. Ohly. (2014). Otsinka staloho rozvytku rehioniv Ukrainy [Assessment of sustainable development of the regions of Ukraine]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy, 3, рр. 139-150 [in Ukrainian].
 10. Burkinskiy, B. V., Stepanov, V. N., Kharichkov, S. K. (2005). Ekonomiko-ekologicheskiye osnovy regional’nogo prirodopol’zova-niya i razvitiya [Economic and environmental foundations of regional environmental management and development]. Odessa, Feníks. 575 р. [in Russian].
 11. Tsili staloho rozvytku: Ukraina [Goals of sustainable development: Ukraine]. National report. Retrieved from https://mepr.gov.ua/files/docsНаціональна%20доповідь%20ЦСР%20України_липень%202017%20ukr.pdf [in Ukrainian].
 12. Bushuev, S. D., Bushueva, N. S., Yaroshenko, R. F. (2012). Model’ garmonizatsii tsennostey programm razvitiya organizatsiy v usloviyakh turbulentnosti okruzheniya [Model for harmonizing the values of organization development programs in a turbulent environment]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system – Management of the development of complex systems, Issue 10, рр. 9-13 [in Russian].
 13. Bushuev, S. D. (Ed.). (2009). Rukovodstvo po upravleniyu innovatsionnymi proyektami i programmami. R2M [Guidelines for the management of innovative projects and programs. R2M]. Vol. 1, Version 1.2. Transl. from English. Kyiv, Nauk. svít. 173 p. [in Russian].
 14. Yaroshenko, F. A., Bushuev, S. D., Tanaka, H. (2012). Rukovodstvo innovatsionnymi proyektami i programmami na osnove sistemy znaniy R2M [Management of innovative projects and programs based on the R2M knowledge system]. Kyiv, Summit-Book. 272 p. [in Russian].
 15. Bushuev, S. D., Bushueva, N. S., Babaev, I. A. et al. (2010). Kreativnyye tekhnologii v upravlenii proyektami i programmami [Creative technologies in project and program management]. Kyiv, Summit book. 768 p. [in Russian].
 16. Bushuev, S. D., Bushueva, N. S. (2010). Upravleniye proyektami: Osnovy professional’nykh znaniy i sistema otsenki kompetentnosti proyektnykh menedzherov [Project management: Fundamentals of professional knowledge and a system for assessing the competence of project managers]. National Competence Baseline, NCB UA Version 3.1. Kyiv, IRIDIUM. 208 р. [in Russian].
 17. Rach, V. A. (2013). Upravleniye proyektami v kontekste mirovykh tendentsiy razvitiya nauki [Project management in the context of global trends in the development of science]. Upravlinnia proektamy u rozvytku suspilstva [Management of projects in the development of society]: Abstracts of Papers of the Х International Conference. (рр. 207-208). Kyiv, KNUBA [in Russian].
 18. Rach, V. A. (2014). Metodologicheskiye metriki nauki upravleniya proyektami [Methodological metrics of the science of project management]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva – Project management and production development, 3(51), рр. 18-26 [in Russian].
 19. Rach, V. A. (2015). Intuitivnoye i nauchnoye v upravlenii proyektami [Intuitive and scientific in project management]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva – Project management and production development, 2(54), рр. 33-46 [in Russian].
 20. Rach, V. A., Medvedieva, O. M. (2015). Komunikatsiino-znannieva ontolohiia formuvannia myslennievoi NIKS-metodolohii menedzheriv proektiv [Communication and knowledge ontology of the formation of thinking NICS methodology of project managers]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva – Project management and production development, 4(56), рр. 109-123 [in Ukrainian].
 21. Rach, V. A., Medvedieva, O. M., Yevdokymova, A. V. (2017). Formuvannia portfelia proektiv na zasadakh teorii nesylovoi vzaiemodii [Formation of a project portfolio based on the theory of non-force interaction]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva – Project management and production development, 4(64), рр. 115-147 [in Ukrainian].
 22. Vlasenko, T. A., Vasylenko, Yu. V. (2016). Proektnyi pidkhid do rozrobky stratehii rozvytku maloho mista [Project approach to the development of a small town development strategy]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 5. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4965 [in Ukrainian].
 23. Bushuev, S. D., Bushueva, N. S., Kharytonov, D. A., Rohozyna, V. B. (2012). Orhanyzatsyonnыe patolohyy upravlenyia proektamy [Organizational Pathologies of Project Management]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system – Management of the development of complex systems, 10, рр 5-8. Kyiv, KNUBA [in Russian].
 24. Liashenko, V. I., Kotov, Ye. V. (2015). Ukraina ХХI: neoindustrialna derzhava abo “krakh proektu”? [Ukraine XXI: neo-industrial state or “project collapse”?]. Poltava, Poltava University of Economics and Trade. 196 р. [in Ukrainian].
 25. Pavlov, K. V., Lіashenko, V. I., Kotov, Ye. V. (2015). Protsessy i formy modernizatsii ekonomiki na postsovetskom prostranstve [Processes and forms of modernization of the economy in the post-Soviet space. National Interests]. Natsional’nyye interesy: prioritety i bezopasnost’ – Priorities and Security, 6 (291), рр. 14–26 [in Russian].
 26. Pavlov, K. V., Lіashenko, V. I., Kotov, Ye. V. (2014). Analiz protsessov modernizatsii Ukrainy i yeye ekonomicheskikh rayonov [Analysis of modernization processes in Ukraine and its economic regions]. Bukhgalterskiy uchet i analiz – Accounting and analysis, No.3 (207), рр. 23–31; No. 5 (209), рр. 7–15 [in Russian].
 27. Kotov, Ye. V., Liashenko, V. I. (2013). Otsinka sotsialno-ekonomichnoho potentsialu modernizatsii promyslovoho rehionu [Evaluation of the socio-economic potential of modernization of the industrial region]. Aktualni problemy sotsialno-ekonomichnoho rozvytku derzhavy, rehionu, haluzi ta pidpryiemstva [Actual problems of socio-economic development of the state, region, industry and enterprise]. Lviv, Ukrsine Acad. printing house [in Ukrainian].
 28. Udod, Ye. H. (2015). Proektnyi pidkhid shchodo pidsylennia spromozhnosti terytorialnykh hromad v umovakh detsentralizatsii [Project approach to strengthening the capacity of territorial communities in conditions of decentralization]. Aspekty publichnoho upravlinnia – Aspects of public administration, 4 (18), рр. 6-13 [in Ukrainian].

Full Text (.pdf)