2022 1 (42) 4

Normative and Legal Regulation of Sustainable Use of Agricultural Lands

Hreshchuk H. I.
Doctor of Economic Sciences
ORCID https://orcid.org/0000-0001-5629-8828
e-mail: galyna0518@gmail.com,
Lviv National University of Nature Management

Citation Format
Hreshchuk, H. I. (2022). Normative and Legal Regulation of Sustainable Use of Agricultural Lands. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (42), рр. 26-31. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42).26-31

Language
Ukrainian

Resume
Reforming land relations in agricultural production is recognized as a key task of agrarian reform. In this regard, the transformation of land relations is one of the most important directions of the implementation of the state agrarian policy. This concerns the improvement of legislation that regulates the issue of sustainable use of agricultural land.
The article provides proposals, the implementation of which will contribute to the improvement of the legal regulation of the sustainable use of agricultural land in Ukraine.

Keywords
national economy, agro-industrial complex, land reforms, land relations, agricultural land, sustainable use, legal regulation, regulatory and legal support, legal regime, sustainable development.

Referensces

 1. Koshel, A. O. (2015). Mizhnarodnyi dosvid otsinky ta opodatkuvannia zemel silskohospodarskoho pryznachennia [International experience of assessment and taxation of agricultural land]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 6, рр. 588-590 [in Ukrainian].
 2. Zinchuk, T. O., Dankevych, V. Ye. (2016). Yevropeiskyi dosvid formuvannia rynku silskohospodarskykh zemel [European experience in the formation of the agricultural land market]. Ekonomika APK – Economy of agro-industrial complex, 12, рр. 84-92 [in Ukrainian].
 3. Levek, R., Khodakivska, O., Yurchenko, I. (2017). Modeli rehuliuvannia rynkovoho obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu [Models of regulation of market circulation of agricultural lands in the countries of the European Union]. Ekonomika APK – Economy of agro-industrial complex, 17, рр. 5-13 [in Ukrainian].
 4. Boiko, L. M. (2011). Naukovi zasady orhanizatsiinoho rehuliuvannia zemelnykh vidnosyn u silskomu hospodarstvi [Scientific principles of organizational regulation of land relations in agriculture]. Ekonomika APK – Economy of agro-industrial complex, 2, рр. 13-18 [in Ukrainian].
 5. Hnatkovych, O. D. (2015). Derzhavna polityka u sferi rehuliuvannia ekonomichnykh zemelnykh vidnosyn [State policy in the sphere of regulation of economic land relations.]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok – Public administration: improvement and development, 4. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2015_4_4 [in Ukrainian].
 6. Kovaliv, O. I. (2016). Teoretychno-metodolohichni zasady zvershennia zemelnoi reformy v Ukraini yak nova paradyhma [Theoretical and methodological foundations of land reform in Ukraine as a new paradigm]. WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR, 3 (10), рр. 35-47 [in Ukrainian].
 7. Ivanyshyn, V. V., Dudziak, O. A. (2018). Vplyv zemelnoi reformy na rozvytok silskykh terytorii [The impact of land reform on the development of rural areas]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in Ukraine, 10(209), рр. 76-81 [in Ukrainian].
 8. Lypchuk, V., Hnatyshyn, L., Prokopyshyn, O. (2019). Improvement of the mechanisms land use of farming enterprises in Ukraine. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol. 19, No. 3, рр. 379-386.
 9. Holovina, O. L. (2012). Orhanizatsiino-pravove zabezpechennia ratsionalnoho vykorystannia zemel silskohospodarskoho pryznachennia [Organizational and legal provision of rational use of agricultural lands]. Ahrosvit, 14, рр. 54-59 [in Ukrainian].
 10. Hronska, M. V. (2014). Ratsionalne vykorystannia zemel silskohospodarskoho pryznachennia cherez pryzmu orhanizatsiino-pravovoho zabezpechennia [Rational use of agricultural lands through the prism of organizational and legal support]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka – Bulletin of the Petro Vasylenko Kharkiv National Technical University of Agriculture, Issue 149, рр. 128-136 [in Ukrainian].
 11. Zhulkanych, O. M., Zhulkanych, N. O. (2014). Monitorynh zemel silskohospodarskoho pryznachennia v systemi ahrarnoho pryrodokorystuvannia [Monitoring of agricultural lands in the system of agrarian nature management]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Issue 2 (43), рр. 74-77 [in Ukrainian].
 12. Zbarzhevetska, L. D., Vdovychenko, L. V. (2014). Efektyvne vykorystannia silskohospodarskykh uhid v umovakh realizatsii zemelnoi reformy [Effective use of agricultural land under the conditions of land reform implementation]. Tekhnika v silskohospodarskomu vyrobnytstvi, haluzeve mashynobuduvannia, avtomatyzatsiia – Machinery in agricultural production, industrial engineering, automation, Issue 27, рр. 208-215 [in Ukrainian].
 13. Butenko, Ye. V., Bavrovska, N. M. (2015). Ekoloho-ekonomichne zabezpechennia ratsionalnoho vykorystannia zemelnykh resursiv (rehionalnyi riven) [Ecological and economic provision of rational use of land resources (regional level)]. Kyiv, MPBP «Hordon». 215 р. [in Ukrainian].
 14. Ulianchenkо, O. V. (Ed.). (2015). Ekonomichni, ekolohichni ta sotsialni aspekty vykorystannia zemelnykh resursiv v Ukraini [Economic, ecological and social aspects of the use of land resources in Ukraine]. Kharkiv, Smuhasta typohrafiya. 320 р. [in Ukrainian].
 15. Orel, S. A. (2016). Stan ta osnovni problemy vykorystannia zemel silskohospodarskoho pryznachennia v Ukraini [Status and main problems of agricultural land use in Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 9, рр. 62-66 [in Ukrainian].
 16. Dankevych, V. Ye. (2017). Teoretyko-metodolohichni osnovy ratsionalnoho vykorystannia zemelnykh resursiv [Theoretical and methodological foundations of the rational use of land resources]. International journal of innovative technologies in economy, 1 (7), рр. 24-30 [in Ukrainian].
 17. Korobska, A. O. (2019). Problemy stanovlennia rynkovoho obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia v Ukraini [Problems of formation of market circulation of agricultural lands in Ukraine]. Ekonomika APK – Economy of agro-industrial complex, 4, рр. 106-115. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904106 [in Ukrainian].
 18. Poprozman, N. V., Korobska, A. O. (2018). Vykory stannia zemelnykh resursiv silskohospodarskoho pryznachennia za riznykh form hospodariuvannia [Use of land resources of agricultural purposes by various forms of entrepreneurship]. Efektyvna ekonomika, 6. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6385 [in Ukrainian].
 19. Pushak, Ya. Ya. (2011). Rozvytok vitchyznianoho APK yak instrument formuvannia prodovolchoi bezpeky derzhavy [The development of the domestic agricultural industry as a tool for the formation of the food security of the state]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Ser.: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini – Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Ser.: Management and entrepreneurship in Ukraine, 720, рр. 395-400 [in Ukrainian].
 20. Harashchenko, T. V. (2013). Ekoloho-ekonomichna otsinka vplyvu ahrolandshaftnoi orhanizatsii terytorii na efektyvnist silskohospodarskoho vyrobnytstva [Environmental and economic assessment of the influence of the agro-landscape organization of the territory on the efficiency of agricultural production]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia – Balanced nature management, 4, рр. 26-30 [in Ukrainian].
 21. Vdovenko, N. M. (2015). Vplyv suchasnykh transformatsiinykh protsesiv na finansovu pidtrymku vyrobnykiv silskohospodarskoi produktsii [The influence of modern transformational processes on financial support of producers of agricultural products]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Ser.: Ekonomika – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Ser.: Economy, Issue 1(1), рр. 119-123 [in Ukrainian].
 22. Koshkalda, I. V., Trehub, O. M. (2017). Kontseptualni zasady harmonizatsii haluzevoi struktury silskohospodarskykh pidpryiemstv [Conceptual principles of harmonization of the sectoral structure of agricultural enterprises]. Ekonomika APK – Economy of agro-industrial complex, 3, рр. 37-44 [in Ukrainian].
 23. Kalashnikova, T., Koshkalda, I., Тrehub, О. (2019). Mathematical methods of data processing in formation and evaluation of sectoral structure in agricultural enterprises. Global Journal of Environmental Science and Management, Vol. 5, рр. 87-95. DOI: https://doi.org/10.22034/gjesm.2019.05.SI.10.
 24. Danko, Y.,Koshkalda, I., Trihub, O., Halynska, A., Kolodnenko, N. (2020). Harmony of the sectoral structure of agrarian enterprises of Ukraine: methodological approach to assessment. Test: Engineering & Management, Vol. 83, рр. 14833-14840.
 25. Dudziak, O. A., Humeniuk, I. I. (2019). Vplyv ahrokholdynhiv na rozvytok silskykh terytorii [The influence of agricultural holdings on the development of rural areas]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in Ukraine, 2, рр. 100-105 [in Ukrainian].
 26. Prokopyshyn, O., Pushak, H., Trushkina, N. (2021). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia rozvytkom klasternykh struktur v ahropromys lovomu kompleksu ekonomichnykh raioniv Ukrainy [Organizational and economic mechanism of managing the development of cluster structures in the agro-industrial complex of economic regions of Ukraine]. Věda a perspektivy, 7(7), рр. 175-188. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2021-7(7)-175-188 [in Ukrainian].
 27. Koshkalda, I. V., Prokopyshyn, O. S., Trushkina, N. V. (2022). Kontseptualni zasady stvorennia innovatsiinykh ahroklasteriv v umovakh staloho rozvytku natsionalnoi ekonomiky [Conceptual principles of creation of innovative agroclusters in conditions of sustainable development of the national economy]. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu. Ser.: Ekonomika ta upravlinnia v naftovii i hazovii promyslovosti – Scientific Bulletin of the Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Ser.: Economics and Management in the Oil and Gas Industry, 1(25), рр. 74-88. DOI: https://doi.org/10.31471/2409-0948-2022-1(25)-74-88 [in Ukrainian].
 28. Hreshchuk, H. I. (2016). Sutnist zemleustroiu ta zemlevporiadkuvannia: kontseptualnyi pidkhid [The essence of land management and land management: a conceptual approach]. Ahrosvit, 23, рр. 24-27 [in Ukrainian].
 29. Hreshchuk, H. I. (2017). Svitovyi dosvid funktsionuvannia zemlevporiadnoho mekhanizmu staloho vykorystannia silskohospodarskykh zemel [World experience of the functioning of the land management mechanism for the sustainable use of agricultural land]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia – Balanced nature management, 1, рр. 99-104 [in Ukrainian].
 30. Hreshchuk, H. (2017). Zemlevporiadnyi mekhanizm upravlinnia zemelnymy resursamy v silskomu hospodarstvi [Land management mechanism of land resources management in agriculture]. Ekonomichnyi dyskurs – Economic discourse, 3, рр. 101-108 [in Ukrainian].
 31. Atamaniuk, O., Hreshchuk, H. (2017). Organizational and economic mechanism on the sustainable use stimulation of agricultural appointment land. Zemleustrii, kadastr i monitorynh zemel – Land management, cadastre and land monitoring, 4, рр. 37-45.
 32. Hreshchuk, H. I. (2018). Teoretyko-metodolohichni zasady zemlevporiadnoho zabezpechennia staloho vykorystannia zemel silskohospodarskoho pryznachennia [Theoretical and methodological principles of land management ensuring the sustainable use of agricultural land]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia – Balanced nature management, 4, рр. 112-120 [in Ukrainian].
 33. Rudanetskaya, O., Greshchuk, G. (2020). Environmental audit as an element of the legal mechanism for preparing and making environmentally sound decisions. Publicaţie ştiinţifico-practică «LEGEA ŞI VIAŢA», Nо. 3 (339), рр. 61-65.

Full Text (.pdf)