2022 1 (42) 2

Mediation as an Alternative Way of Resolving Disputes of the Sphere of the Intellectual  Property

Vasiurenko O.
Doctor of Economics, Professor
ORCID https://orcid.org/0000-0003-3225-0744
e-mail: vasurenko@i.ua,
Diachenko V.
Phd in Economic Sciences
ORCID https://orcid.org/0000-0002-0055-9256
e-mail: dyachenko.v@ukr.net,
Diachenko N.
Phd in Public Administration,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4306-7665,
e-mail: n.diachenko@ukr.net,
Zadoyanyi A.
student
Slobodian V.
student
Kyiv Institute of Intellectual Property and Law of the National University “Odesa Law Academy”

Citation Format
Vasiurenko, O. V., Diachenko, V. S., Diachenko, N. P., Zadoyanyi, A. G.,  Slobodian, V. R. (2022). Mediation as an Alternative Way of Resolving Disputes of the Sphere of the Intellectual Property. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (42), рр. 9-14. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42).9-14

Language
Ukrainian

Resume
The article is devoted to the study of the basic provisions of the introduction of mediation as an alternative mechanism for resolving disputes over intellectual property rights in Ukraine. A review of scientific approaches to defining the concept of mediation” and the effectiveness of its application in modern conditions was carried out. Categories of mediation and types of dispute resolution with the help of mediators in the field of intellectual property in Ukraine have been identified. The current state of legal support of mediation in the national legislation  are studied. It was emphasized that in order to intensify the processes of implementation of mediation mechanisms in the field of intellectual property in Ukraine, it is necessary to provide training for relevant specialists who have professional knowledge in the field of intellectual property. It is emphasized that conducting trainings and short-term seminars will help increase legal education and professionalism of mediators.

Keywords
mediation, mediator, sphere of the intellectual power.

Referensces

 1. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Economic Code of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text [in Ukrainian].
 2. Obval ekonomiky Ukrainy: yak na noho vplyvaie viina z Rosiieiu [The collapse of the Ukrainian economy: how it is affected by the war with Russia]. Retrieved from https://apostrophe.ua/ua/news/economy/2022-04-13/obval-ekonomiki-ukrainyi-kak-na-nego-vliyaet-voyna-s-rossiey/265844 [in Ukrainian].
 3. Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo dii norm na period dii voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 16.03.2022 r. № 7137-d [On amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding the effect of norms during the period of martial law: Law of Ukraine dated March 16, 2022 No. 7137-d]. Retrieved from https://www.rada.gov.ua/news/razom/220552.html [in Ukrainian].
 4. Derzhavnyi standart sotsialnoi posluhy posered­nytstva (mediatsii) [State standard of mediation (mediation) social service]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1243-16#Text [in Ukrainian].
 5. Ostrovska, O. A., Finko, O. L. (2018). Mediatsiia yak al­ternatyvnyi sposib urehuliuvannia konfliktiv ta konsaltyn­hova posluha [Mediation as an alternative method of conflict resolution and consulting service]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of the economy, Issue 21, рр. 34-38. Retrieved from http://global-national.in.ua/archive/21-2018/8.pdf [in Ukrainian].
 6. Liashenko, V. I., Tolmachova, H. F. (2021). Pidtrymka biznesu shchodo dotrymannia ekolohichnykh vymoh v umovakh krytychnoho stanu dovkillia Donbasu [Business compliance support environmental requirements in a critical state of the environment of Donbass]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 1(63), рр. 4-13. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-1(63)-4-13 [in Ukrainian].
 7. Hromadska orhanizatsiia «Natsionalna asotsiatsiia mediatoriv Ukrainy» [Public organization “National Association of Mediators of Ukraine”]. Retrieved from http://namu.com.ua/ua/info/namu/ [in Ukrainian].
 8. Pro mediatsiiu. Zakon Ukrainy vid 16.11.2021 r. № 1875-IХ [On mediation: Law of Ukraine dated Novem­ber 16, 2021 No. 1875-IX]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#top [in Ukrainian].
 9. Diachenko N. P., Aleksandrov O. V., Diachenko V. S., Kovalenko N. A. (2021). Innovatsiinyi rozvytok yak peredumova zrostannia suspilnoi doviry [Innovative development as a prerequisite for the growth of public trust]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 10, рр. 103-108 [in Ukrainian].
 10. Afonin, E. A. et al. (2021). Suspilna dovira yak chynnyk efektyvnoho publichnoho upravlinnia [Public trust as a factor of effective public administration]. Kyiv, NADU. 160 р. [in Ukrainian].
 11. The World Bank in Ukraine. Retrieved from https://www.worldbank.org/uk/country/ukraine.
 12. Boichuk, R. P. (2020). Instytutsiini zasady derzhavnoho rehuliuvannia hospodarskoi diialnosti v Ukraini [Institutional foundations of state regulation of economic activity in Ukraine]. Stratehii pidpryiemnytskoi diialnosti v interesakh staloho rozvytku maloho i serednoho innovatsiinoho pidpryyemnytstva – Strategies of entrepre­neurial activity in the interests of sustainable development of small and medium-sized innovative entrepreneurship, рр. 5-13. Retrieved from https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/16.11.2020/16.11.2020_3.pdf [in Ukrainian].
 13. Mishchenko, D. A., Mishchenko, L. O. (2021). Teoretychni osnovy mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvan­nia zovnishnoekonomichnoi diialnosti v Ukraini [Theoretical foundations of the mechanism of state regulation of foreign economic activity in Ukraine]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, Vol. 2. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/8.pdf. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.2.6 [in Ukrainian].
 14. Kyivskyi instytut intelektualnoi vlasnosti ta prava Natsionalnoho universytetu «Odeska yurydychna akade­miia» [Kyiv Institute of Intellectual Property and Law of the National University “Odesa Law Academy”]. Retrieved from http://kyivinstitute.com/ [in Ukrainian].

Full Text (.pdf)