2021 2(41)22

The Communication Component of the Marketing Activities of Public Utilities as a Factor in Ensuring the Competitiveness of the City

Popova G. Yu.
PhD in Economic Sciences, Assistant professor
ORCID
https://orcid.org/0000-0001-8136-5834
Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture, Kramatorsk

Citation Format
Popova, G. Yu. (2021). The Communication Component of the Marketing Activities of Public Utilities as a Factor in Ensuring the Competitiveness of the City. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (41), рр. 169-177. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2(41).169-177.

Language
Ukrainian

Resume
The article identifies the specifics of marketing activities of utilities in the process of reforming housing and communal services of Ukraine. The relationship between the quality of public services and the level of competitiveness of the city is analyzed; the improvement of the communication component of the marketing activity of public utilities with the help of Public relations tools is proposed; the necessity of information transparency as a prerequisite for effective communications between utilities and consumers of their services is substantiated.

Keywords
communications, marketing, public utilities, city competitiveness, transparency.

Referensces

 1. Kotler, F., Christer, A., Irving, R. (2005). Place Marketing. Attracting investments, businesses, residents and tourists to cities, communes, regions and countries of Europe. St. Petersburg, Stockholm School of Economics. 382 p. [in Russian].
 2. Haltsova, O. L., Dmytrychenko, M. I. (2020). Stratehichni aspekty konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy za pokaznykamy biznes-klimatu [Strategic aspects of competitiveness of regions of Ukraine in terms of business climate]. Rehionalna ekonomika – Regional economy, 4 (98), рр. 5-12 DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-4-1 [in Ukrainian].
 3. Budnikevych, M. (2011). Napriamky vykorystannia instrumentiv klasychnoi kontseptsii munitsypalnoho marketynhu v zabezpechenni konkurentospromozhnosti mista [Directions of using the tools of the classical concept of municipal marketing in ensuring the competitiveness of the city]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and innovation management, 3, Vol. 2. Retrieved from http://mmi.fem.sumdu.edu.ua [in Ukrainian].
 4. Vakulenko, V. M. (2002). Miskyi marketynh yak instrument stratehichnoho planuvannia ekonomichnoho rozvytku mista [Urban marketing as a tool for strategic planning of economic development of the city]. Upravlinnia suchasnym mistom – Management of the modern city, 4-6, рр. 92-95 [in Ukrainian].
 5. Hlynskyi, N. Yu. (2010). Marketynhova kontsep tsiia ekonomichnoho rozvytku malykh i serednikh mist [Marketing concept of economic development of small and medium-sized cities]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lutsk [in Ukrainian].
 6. Alieksieiev, I. V., Moroz, N. V. (2015). Klasy fikatsiia problem systemy upravlinnia zhytlovym fondom [Classification of problems of the housing management system]. Komunalne hospodarstvo mist – Municipal utilities, Issue 122, рр. 42-49 [in Ukrainian].
 7. Anholt, (2007). Competitive Identity: the New Brand Management for Nations, Cities and Regions. Palgrave Macmillan. 160 р. Retrieved from https://www.twirpx.com/file/2157782.
 8. Anholt, S. (2009). Identity, image and reputation of places [Identichnost’, imidzh i reputatsiya mest]. Palgrave Macmillan Publishing. 256 p. [in Russian].
 9. Frolov, D. P., Strekalova, A. S. (2018). Strekalova A. S. Mediapolitika territorial’nogo brenda: kontseptual’naya ramka [Media policy of the territorial brand: a conceptual framework]. Marketing v Rossii i za rubezhom Marketing in Russia and abroad, No. 1, рр. 53-62 [in Russian].
 10. Indeks konkurentospromozhnosti mist Ukrainy [Index of competitiveness of Ukrainian cities]. Official site of the Institute for Economic Research and Policy Consulting. Retrieved from http://www.ier.com.ua/ua/mci [in Ukrainian].
 11. Polishchuk, A. S. (2020). Osnovni trendy hlobalizatsii y urbanizatsii ta urakhuvannia yikh vplyvu v protsesi upravlinnia rozvytkom rehioniv Ukrainy [The main trends of globalization and urbanization and taking into account their impact in the process of managing the development of regions of Ukraine.]. Biznes Inform – Business Inform, 12, рр. 133-141. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-133-141 [in Ukrainian].
 12. Mykhailenko, D. H., Hrypich, O. V. (2020). Nova yakist zhyttia yak skladova sotsialnoi bezpeky [New quality of life as a component of social security]. Biznes Inform – Business Inform, 12, рр. 225-230. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-225-230 [in Ukrainian].
 13. Ponomarenko, O. O, Pyvovar, I. V., Lisna, I. F. (2021). Otsinka marketynhovoho potentsialu pidpryiem stva ta obgruntuvannia zakhodiv z yoho pidvyshchennia [Estimation of marketing potential of the enterprise and substantiation of measures for its increase]. Biznes Inform – Business Inform, 1, рр. 334-345. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-1-334-345 [in Ukrainian].
 14. Stankevych, I. V., Polishchuk, I. I., Borysevych, Ye. H. (2021). Rozvytok marketynhovykh doslidzhen zadovolenosti vymoh steikkholderiv orhanizatsii na zasadakh metodychnoho instrumentariiu upravlinnia yakistiu [Development of marketing research of satisfaction of requirements of stakeholders of the organization on the basis of methodical tools of quality management]. Biznes Inform – Business Inform, 2, рр. 336-345. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-2-336-345 [in Ukrainian].
 15. Kylnytska, Ye. V., Serhiienko, Yu. I. (2021). Teoretyko-metodychn aspekty orhanizatsii upravlinnia pidpryiemstvom z pozytsii vzaiemodii zi steikkholderamy [Theoretical and methodological aspects of the organization of enterprise management from the standpoint of interaction with stakeholders]. Biznes Inform – Business Inform, 3, рр. 188-194. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-188-194 [in Ukrainian].
 16. Huriev, V. O., Dykan, V. V. (2021). Osoblyvosti rozrobky suchasnoi marketynhovoi stratehii turystychnoi dystynatsii cherez sotsialni merezhi [Features of develop ment of modern marketing strategy of tourist destination through social networks]. Biznes Inform – Business Inform, 3, рр. 260-266. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-260-266 [in Ukrainian].
 17. Dronova, O. L. (2014). Heourbanistyka [Geourbanistics]. Kyiv, VPC “Kyiv University”. 419 р. [in Ukrainian].
 18. Porter, M. (1993). Mezhdunarodnaya konkuren tsiya. Konkurentnyye preimushchestva stran [International competition. Competitive advantages of countries]. Moscow, International relations. 896 p. [in Russian].
 19. Vakulenko, V. M., Orlatyi, M. K. (Eds.). (2008). Upravlinnia suchasnym mistom [Modern city manage ment]. Kyiv, NAРА. 632 р. [in Ukrainian].
 20. Popadiuk, O. I. (2012). Zahalna kharakterystyka zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy yak obiekta planuvannia [General characteristics of housing and communal services of Ukraine as an object of planning]. Zbirnyk naukovykh prats Lutskoho natsionalnoho tekhnich noho universytetu. Ekonomichni nauky. Seriia «Oblik i finansy»Collection of scientific works of Lutsk National Technical University. Economic sciences. Accounting and Finance Series, Issue 9 (33), Part 3, рр. 85-93 [in Ukrainian].
 21. Bezzubko, L. V. (Ed.). (2014). Menedzhment miskoho hospodarstva [Management of municipal economy]. Makiivka, DonNABA. 367 р. [in Ukrainian].
 22. Budnik, M. M., Kurylova, N. M. (2017). Upravlinnia zminamy [Change management]. Kyiv, Condor Publishing House. 226 р. [in Ukrainian].
 23. Shevchenko, V. S. (2017). Osoblyvosti vykorys tannia stratehichnoho marketynhu na pidpryiemstvakh zhytlovo-komunalnoho hospodarstva [Features of the use of strategic marketing in housing and communal services]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of economy, Issue 20, рр. 662-666 [in Ukrainian].
 24. Shevchuk, V. V. (2015). Spetsyfika zastosuvannia sotsialnoho marketynhu v diialnosti pidpryiemstv komunalnoho sektoru [Specifics of application of social marketing in activity of the enterprises of municipal sector]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 4. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua [in Ukrainian].
 25. Zhulyn, O. V., Zeleniuk-Dzhun, L. V. (2020). Upravlinnia finansovymy resursamy komunalnykh pidpryiemstv i perspektyvy yikh rozvytku [Management of financial resources of communal enterprises and prospects of their development]. Biznes Inform – Business Inform, 7, рр. 174-180. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-174-180 [in Ukrainian].
 26. V Ukraini 82% komunalnykh pidpryiemstv maiut nulovu prybutkovist [In Ukraine, 82% of utilities have zero profitability]. (2020). Retrieved from https://news.finance.ua/ua/news [in Ukrainian].
 27. Prozora diialnist komunalnykh pidpryiemstv u hromadakh: buty chy ne buty? [Transparent activities of public utilities in communities: to be or not to be?]. (2020). Hromadskyi prostir – Public space. Retrieved from https://www.prostir.ua [in Ukrainian].
 28. Brych, V. Ya., Bytsiura, L. O. (2020). Innovatsiini zakhody enerhoefektyvnosti na pidpryiemstvakh teploenerhetyky [Innovative energy efficiency measures at heat power enterprises]. Biznes Inform – Business Inform, 6, рр. 62–69. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-6-62-69 [in Ukrainian].
 29. Kyzym, M. O., Kotliarov, Ye. I. (2020). Analiz diiuchoho poriadku obgruntuvannia taryfiv na vyrob nytstvo, postachannia ta spozhyvannia teplovoi enerhii [Analysis of the current procedure for substantiation of tariffs for production, supply and consumption of thermal energy]. Biznes Inform – Business Inform, 3, рр. 373–381. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-96-107 [in Ukrainian].
 30. Popova, H. Yu. (2017). Problemy vidnovlennia ekonomiky Donbasu v konteksti modernizatsii lokalnykh rynkiv [Problems of economic recovery of Donbass in the context of modernization of local markets]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 3 (49), рр. 25-31 [in Ukrainian].
 31. Popova, H. Yu., Tokareva, L. M. (2018). Kontseptsiia transparentnosti yak skladova marketynhu budivelnykh pidpryiemstv Donbasu [Concept of transpa rency as a component of marketing of Donbas construction companies]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 1 (51), рр. 4-9 [in Ukrainian].
 32. Bazaliieva, L. V. (2021). Marketynh doviry v merezhi steikkholderiv: mekhanizm, dzherela ta protses formuvannia dovirchykh vzaiemyn [Trust marketing in the stakeholder network: mechanism, sources and process of trust formation]. Biznes Inform – Business Inform, 6, рр. 305-311. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-6-305-311 [in Ukrainian].
 33. Popova, N. V., Kataiev, A. V., Bazaliieva, O. I., Kononov, O. I., Mukha, T. A. (2020). Marketynhovi komunikatsii [Marketing communications]. Kharkiv, Fact. 315 р. [in Ukrainian].

Full Text (.pdf)