2021 2(41)13

Features of the development of Event Management as an Element of Information and Communication Technologies in Public Administration

Melchenko, V. I.
PhD in Law, Associate Professor;

Fomichenko I. P.
PhD in Economic Sciences, Associate Professor
ORCID https://orcid.org/0000-0002-9180-9344
Donbass State Machine-Building Academy, Kramatorsk,

Bashtovoy V. P.
director of the Druzhkovsky professional college
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4314-8879;

Pakhomova O. V.
deputy director for educational work of the Druzhkovsky professional college
ORCID  https://orcid.org/0000-0001-9326-0589
Donbass State Machine-Building Academy, Druzhkovka

Citation Format
Melchenko, V. I., Fomichenko, I. P., Bashtovoy, V. P., Pakhomova, O. V. (2021). Features of the development of Event Management as an Element of Information and Communication Technologies in Public Administration. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (41), рр. 106-112. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2(41).106-112.

Language
Ukrainian

Resume
The article considers event management as an integral part of information and communication technologies in public administration. Opportunities, prospects and additional benefits of organizing even-events, and little attention from the heads of public administration indicates the need for research to update the tools of event management. It is noted that the use of technologies offered by event management allows to optimize the cost of events, increase the credibility of public administration, increase public interest in the proposed events and loyalty to the authorities. It is determined that the use of event management logically reflects the content of the activities of public authorities in the information society. The combination of the communicative function and the function of providing services in terms of content is the purpose of a modern system of The main prerequisites for the introduction of event management concepts in government are the demassification of the population, the focus of the government on the consumer of administrative services as a full participant in  government relations, increasing demand for a combination of entertainment and social elements, the need to activate the population to overcome political and social absenteeism.

Keywords
event management, event, models, life  cycle, public administration, communications, mass media, authorities public administration.

Referensces

 1. Nazarov, O. (2009). Zanimatel’naya iventologiya, ili ivent-rynok Ukrainy v tsifrakh i mneniyakh [Entertaining eventology, or the event market of Ukraine in figures and opinions]. Menedzhment – Management, 2, рр. 13–14 [in Russian].
 2. Vlasenko, O. B. (2014). Eventtyvnyi menedzhment yak okremyi napriam doslidzhennia v suchasnii nautsi [Eventive management as a separate direction of research in modern science]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, Issue 9(3), рр. 142–145 [in Ukrainian].
 3. Event-menedzhment – organizatsiya meropriyatiy na vysshem urovne [Event management – organization of events at the highest level]. Retrieved from http://www.pr2b.net/index.php/articles/91_listprevent [in Russian].
 4. Shumovich, A. V. (2008). Velikolepnyye mero priyatiya: Tekhnologii i praktika event management [Great events: Technologies and practice of event management]. Moscow. Mann, Ivanov i Ferber. 336 p. [in Russian].
 5. Romat, Ye. V. (1995). Reklama v sisteme marketinga [Advertising in the marketing system]. Kharkov, NVF “Studentcenter”. 229 р. [in Russian].
 6. Halzbaur, W., Jettinger, E., Knause, B., Moser, R., Zeller, M. (2007). Event management. Moscow, Eksmo, 2007. 384 p. [in Russian].
 7. Event Management Body of Knowledge Project. Julia Ruther ford Silvers, CSEP: [Website]. Albuquerque, USA, 2016. Retrieved from http://www.juliasilvers.com/embok.htm.
 8. Thomas, O., Hermes, B., Loos, P. (2008). Referencemodel-basedeventmanagement. International Journal of Event Management Research, Vol. 4, Nо. 1, рр. 38–57.
 9. Zrazhevska, N. I. (2006). Masova komunikatsiia [Mass communication]. Cherkasy, «Brama-Ukraina». 172 р. [in Ukrainian].
 10. Krushelnytska, T., Pryhorodova, S. (2010). Udoskonalennia systemy profesiinoho navchannia derzhavnykh sluzhbovtsiv: innovatsiino-informatsiinyi aspekt [Improving the system of professional training of civil servants: innovation and information aspect]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia – Bulletin of the National Academy of Public Administration, 4, рр. 49-57 [in Ukrainian].
 11. Elektronna vzaiemodiia derzhavnykh elektron nykh informatsiinykh resursiv. Tekhnichna informatsiia. Struktura systemy «Trembita» [Electronic interaction of state electronic information resources. Technical information. The structure of the Trembita system]. Retrieved from https://trembita.gov.ua/ua/projects/techinfo [in Ukrainian].
 12. Vse vyshe i vyshe. Rynok oblachnykh uslug v Ukraine stremitel’no rastet [Higher and higher. The cloud services market in Ukraine is growing rapidly]. Retrieved from http://sib.com.ua/sib-03-100-2018/runok-oblak-uslug.html [in Russian].
 13. Tkachuk, O. (2010). Event – vazhlyva skladova suchasnoho PR [Event is an important component of modern PR]. Marketynh v Ukraini – Marketing in Ukraine, 1, рр. 34-39 [in Ukrainian].
 14. Kasyanov, Yu. V. (2008). PR-kampaniya svoimi silami [Do-it-yourself PR campaign]. St. Petersburg, Piter. 250 p. [in Russian].
 15. Kopylova, N. (2004). S chego nachinayetsya sobytiye [How the event begins]. Laboratoriya reklamy, marketinga i Public Relation – Laboratory of Advertising, Marketing and Public Relations, 5(36). Retrieved from http://www.advlab.ru/articles/article340.htm [in Russian].
 16. Liashenko, V. I., Pidorycheva, I. Yu., Burav chenko, S. H., Stetsenko, O. V. (2021). Formuvannia naukovykh parkiv: svitovyi dosvid ta mozhlyvi oriientyry dlia innovatsiinoho vidnovlennia ekonomiky Donbasu [Formation of science parks: world experience and possible landmarks for innovative economic recovery of Donbass]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 2 (64), рр. 4–26. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-2(64)-4-26 [in Ukrainian].
 17. Pidorycheva, I. Yu. (2020). Ukraina u naukovo-tekhnolohichnomu ta innovatsiinomu prostorakh Yevro peiskoho Soiuzu: problemy, pozytyvni zrushennia ta napriamy intehratsii [Ukraine in the scientific-techno logical and innovation spaces of the European Union: problems, positive changes and directions of integration]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 2 (60), рр. 36–52. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-2(60)-36-52 [in Ukrainian].

Full Text (.pdf)