2021 1(40)5

BCG-analysis of the Industry of the Prydneprovsk and Donetsk Economic Regions: Definition of Smart Priorities and Development Strategies

Viacheslav Liashenko
Academician of
 the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Doctor of Economic Sciences
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6302-0605
e-mail: slaval.aenu@gmail.com,
Іryna Pеtrova

PHD in Economic Sciences
ORCID https://orcid.org/0000-0002-0515-5349
e-mail: msirynapetrova@gmail.com,
Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Citation Format
Liashenko, V. I., Petrova, I. P. (2021). BCG-analysis of the Industry of the Prydneprovsk and Donetsk Economic Regions: Definition of Smart Priorities and Development Strategies. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (40), рр. 35-46. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.1(40).35-46

Language
Ukrainian

Resume
The article defines the smart priorities of the industry ofthe Prydneprovsk and Donetsk economic regions and the optimal strategies for the redistribution of financial flows between various types of economic activity. It was revealed that the BCG matrix allows you to determine a strategic position for each type of economic activity of the industry and, based on the analysis of this position, choose a strategy for its development.
A modified BCG matrix is proposed, which is designed to study the smart priorities of the industry of the Prydneprovsk and Donetsk economic regions. Four strategic zones of the BCG matrix are highlighted – «Strategic Leaders», «Current Leaders», «Prospective Leaders» and «Depressive Sectors», which allows you to choose a suitable strategy for the further development of industries. Determined that for the «Strategic Leaders» the strategy of maintaining leadership is applied; «Current Leaders» – a strategy of maximizing profits directed to the development of new products of «Promising Leaders» and maintaining the products of the «Strategic Leaders» industries; «Prospective Leaders» – an investment or selective development strategy; «Depressive sectors» – a target strategy for depressed sectors or the elimination of depressed sectors / exit from the market. It was determined that the Prydneprovsk and Donetsk economic regions should focus on such smart priorities as «Strategic leaders» and «Prospective leaders».
A «regime of international public-private partnership» is proposed to attract investments in the regional economies, which combines a system of incentives and benefits, mandatory conditions and restrictions to maintain a balance of interests of international donors, the state and business. An algorithm for introducing a regulatory regime for international public-private partnership is presented.

Keywords
BCG analysis, Prydneprovsk economic region, Donetsk economic region, industry, smart priorities, strategy, regime of international public-private partnership.

Referensces

 1. Antoniuk, V. P. (2020). Analiz trudovoho potentsialu Prydniprovskoho i Donetskoho ekonomichnykh raioniv v konteksti formuvannia rehionalnykh innovatsiinykh ekosystem [The Labor Potential Analysis of the Dnipro and Donetsk Economic Regions in the Context of Developing Regional Innovation Ecosystems]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 1 (58), рр. 4-14. doi: https://orcid.org/10.12958/1817-3772-2020-1(59)-4-14 [in Ukrainian].
 2. Ivanov, S. V., Liashenko, V. I., Trushkina, N. V. (2020). Modernizatsiia transportnoi infrastruktury Prydniprovskoho ekonomichnoho raionu shliakhom stvorennia transportno-lohistychnoho klasteru [Modernization of transport infrastructure of Prydniprovsky economic district by creation of transport and logistics cluster]. Stalyi ekonomichnyi rozvytok: aktualni problemy ta mekhanizmy zabezpechennia – Sustainable economic development: current issues and support mechanisms: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (рр. 189-194). Uman, VOC “Vizavi” [in Ukrainian].
 3. Amosha, O. I., Zaloznova, Yu. S., Ivanov, S. V., Liashenko, V. I., Pidorycheva, I. Yu. et al. (2021). Innovatsiine Prydniprovia: hra na vyperedzhennia [Innovative Prydniprovya: a game ahead]. Kyiv; Dnipro, ІІЕ of NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 4. Liashenko, V. I., Kharazishvili, Yu. M. (2016). Stratehichni stsenarii strukturnoho rozvytku promyslovykh rehioniv Ukrainy [Strategic scenarios of structural development of industrial regions of Ukraine]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Herald of the Economic Sciences of Ukraine, 2 (31), рр. 113-126 [in Ukrainian].
 5. Liashenko, V. I., Kotov, Ye. V. (2015). Ukraina ХХI: neoindustrialna derzhava abo «krakh proektu»? [Ukraine XXI: neo-industrial state or “collapse of the project”?]. Kyiv, ІІЕ of NAS of Ukraine, Poltava University of Economics and Trade [in Ukrainian].
 6. Amosha, O. I., Kharazishvili, M., Lіashenko, V. I. et al. (2018). Modernizatsiia ekonomiky promyslovykh rehioniv Ukrainy v umovakh detsentralizatsii upravlinnia [Modernization of the economy of industrial regions of Ukraine in terms of decentralization of management]. Kyiv, ІІЕ of NAS of Ukraine. 300 p. [in Ukrainian].
 7. Petrova, I. P. (2020). Modernizatsiia ekonomiky staropromyslovykh rehioniv na zasadakh smart-spetsiali­zatsii [Modernization of the economy of old industrial regions on the basis of smart-specialization]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 6, рр. 30-37. https://doi.org/10.15407/visn2020.06.030 [in Ukrainian].
 8. Pidorycheva I. Yu. (2020). Innovation ecosystem of Pridneprovsky economic region: actors, their quality and completeness. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (38), рр. 116-130. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).116-130 [in Ukrainian].
 9. Soldak, M. O. (2020). Innovatsiina aktyvnist haluzei ekonomiky v konteksti formuvannia rehionalnykh innovatsiinykh ekosystem (na prykladi Prydniprovskoho ekonomichnoho raionu) [Innovative activity of branches of economy in the context of formation of regional innovation ecosystems (on an example of the Dnieper economic area)]. Proceedings of the 6 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (рр. 24-34). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House [in Ukrainian].
 10. Soldak, M. O. (2020). Otsinka innovatsiinoi aktyvnosti haluzei ekonomiky Prydniprovskoho ekonomichnoho raionu v konteksti formuvannia rehionalnykh innovatsiinykh ekosystem [Assessment of the Innovative Activity of the Pridneprovsky Economic Regionʼs Economic Sectors in the Context of the Formation of Regional Innovation Ecosystems]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 2, рр. 84-95. doi: https://orcid.org/10.12958/1817-3772-2020-2(60)-84-95 [in Ukrainian].
 11. Kotov, Ye. V., Lіashenko, V. I. (2013). Otsenka protsessov modernizatsii Ukrainy i yeye ekonomicheskikh rayonov [Assessment of the processes of modernization of Ukraine and its economic regions]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1, рр. 55-69 [in Russian].
 12. Lіashenko, V., Chervova, L., Kuz’menko, L., Dubinina, M., Katsura, S. (2006). Potentsial konkurento­sposobnosti promyshlennosti regionov Ukrainy [Potential of the competitiveness of the industry of the regions of Ukraine]. Obshchestvo i ekonomika – Society and economy, 2, рр. 113-136 [in Russian].
 13. Lyashenko, V., Osadcha, N., Galyasovskaya, O., Knyshek, O. (2017). Marketing prospects of small developed African countries assessment for traditional Ukrainian exports. Economic Annals-XXI, 188, рр. 20-25.
 14. Fleischer, K. (2005). Strategicheskiy i konku­rentnyy analiz: Metody i sredstva konkurentnogo analiza v biznese [Strategic and Competitive Analysis: Methods and Tools of Competitive Analysis in business]. Moscow, BINOM; Knowledge laboratory [in Russian].
 15. Reznikova, N., Panchenko, V. (2020). Voyennyy byudzhet [Military budget]. Zerkalo nedeliMirror of the week. September 29. Retrieved from https://zn.ua/economic-security/voennyj-bjudzhet.html [in Russian].
 16. Promyslovist. Holovne upravlinnia statystyky u Dnipropetrovskii oblasti [ Main Department of Statistics in Dnipropetrovsk region]. Retrieved from http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo/p/ [in Ukrainian].
 17. Promyslovist. Holovne upravlinnia statystyky u Zaporizkii oblasti [Industry. Main Department of Statistics in Zaporizhia Oblast]. Retrieved from http://www.zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia [in Ukrainian].
 18. Promyslovist. Holovne upravlinnia statystyky u Kirovohradskii oblasti [Industry. Main Department of Statistics in Kirovohrad Region]. Retrieved from http://www.kr.ukrstat.gov.ua/?r=stat-info [in Ukrainian].
 19. Promyslovist. Holovne upravlinnia statystyky u Donetskii oblasti [Industry. Main Department of Statistics in Donetsk Region]. Retrieved from http://donetskstat.gov.ua/statinform1/industry.php [in Ukrainian].
 20. Promyslovist. Holovne upravlinnia statystyky u Luhanskii oblasti [Industry. Main Department of Statistics in Luhansk Oblast]. Retrieved from http://lg.ukrstat.gov.ua/sinf/promis/rpromis.php.htm [in Ukrainian].

Full Text (.pdf)