2020 2(39)28

Definition and assessment of homogeneous regional zones according to the state of innovative development

Martynenko Dmytro
graduate student
Vadym Hetman Kyiv National University of Economics, Kyiv

Citation Format
Martynenko D. (2020). Definition and Assessment of Homogeneous Regional Zones According to the State of Innovative Development. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (39), рр. 190-195. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.2(39).190-195

Language
Ukrainian

Resume
This article contains the results of research in the field of regional development of Ukraine, in particular in terms of quantitative and qualitative characteristics of innovative development, in order to develop an approach to the formation of innovative clusters and improve regional development. The proposed approach is based on an agglomerative cluster procedure using the “neighbor” method, which allows grouping of homogeneous regions. As a result, the regions are clustered into 3 homogeneous clusters according to the level of innovation development. Also, the key indicators of innovative development are investigated, for each newly created cluster, with the substantiation of expediency of clustering in the corresponding kind.

Keywords
сlustering, cluster analysis, grouping, innovative development, regional development, innovative enterprises, costs for innovation, strategy for managing regional development, technological processes, innovative products, dendrogram plots.

Referensces

  1. Rehionalnyi aspekt statystychnoho otsiniuvannia rynku pratsi [Regional aspect of statistical evaluation of the labor market]. Kyiv, KNEU [in Ukrainian].
  2. Baranyk Z. P. (2008). Metodyka vyznachennia ta otsiniuvannia odnoridnykh rehionalnykh zon za stanom sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Methods for determining and assessing homogeneous regional zones according to the state of socio-economic development]. Kyiv [in Ukrainian].
  3. Kalinichenko L. L. (Ed.). (2017). Aktualni problemy ta napriamy rozvytku potentsialu sotsialno-ekonomichnykh system v umovakh konkurentsii [Actual problems and directions of development of potential of social and economic systems in the conditions of competition]. Kharkiv, FOP Panov AM, Publisher. LLC “In business” [in Ukrainian].
  4. Piatnytska H. T. (2016). Naukovo-osvitni klastery: vidmitni kharakterystyky ta peredumovy rozvytku [Scientific and educational clusters: distinctive characteristics and preconditions of development]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and innovation management, 3, рр. 191-207 [in Ukrainian].
  5. Selivestrov R. H. (2017). Estimation of socio-economic development of districts in Lviv region:the cluster approach. Scientific Bulletin “Democratic governance”, Issue 18/19. ». doi: https://doi.org/10.33990/2070-4038.18/19.2017 [in Ukrainian].
  6. Potapova N. A. (2010). Klasteryzatsiia ekonomich­nykh rehioniv Ukrainy za pokaznykamy innovatsiinoi ta naukovoi diialnosti [Clustering of economic regions of Ukraine according to indicators of innovation and scientific activity]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika” – Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”, 24(684), рр. 33-39 [in Ukrainian].
  7. Synytsia S. M., Vakun O. V. (2017). Klasteryzatsiia rehioniv za rivnem ekonomichnoho potentsialu [Clustering of regions by level of economic potential]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 12, рр. 776-784 [in Ukrainian].
  8. Okseniuk S. H. (2018). Klasteryzatsiia promyslo­vosti v zabezpechenni ekonomichnoi bezzpeky derzhavy [Clustering of industry in ensuring the economic security of the state]. Candidate’s thesis. Kyiv, KROK University of Economics and Law [in Ukrainian].
  9. Varnalii Z. S. (Ed.). (2007). Derzhavna rehionalna polityka Ukrainy: osoblyvosti ta stratehichni priorytety [State regional policy of Ukraine: features and strategic priorities]. Kyiv , NISS [in Ukrainian].

Full Text .pdf