2020 2(39)16

Social Problems of Servicemen and their Families in the Conditions of Anti-Terrorist Operation

Yеvheniia Bolotina
Phd in Philosophical Sciences, Assistant
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6939-3840,
Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk
Olexander Kvasha
канд. полит. наук, Assistant
Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk
Anastasiia Stepanova
Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk

Citation Format
Bolotina Yе V., Kvasha O. Р., Stepanova A. Е. (2020). Research of Social Problems of Servicemen and their Families in the Conditions of Anti-Terrorist Operation. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (39), рр. 117-122. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.2(39).117-122

Language
Ukrainian

Resume
The article analyzes the current state of solving the problems of social protection of servicemen in the conditions of the Anti-terrorist operation. The analysis of normative-legal provision in the sphere of social protection of servicemen and members of their families is carried out. A number of normative legal acts regulating the issues of social protection of servicemen and members of their families are analyzed.
The main directions of social protection of anti-terrorist operation participants are determined: creation of a single register of anti-terrorist operation participants, which will provide them and their families with an appropriate level of social protection and guarantees; building an effective model of monetary support for servicemen; creation of an effective mechanism for providing housing for servicemen and their families; increasing the efficiency of the existing system of benefits and compensations for anti-terrorist operation participants and members of their families; improvement of the mechanism of solving social problems in the conditions of military training, military and auxiliary service; creation of a system of psychological and physiological rehabilitation; provision of sanatorium treatment.

Keywords
armed conflict, social protection, servicemen, participants of anti-terrorist operation, social security; social and household support for families of servicemen.

Referensces

 1. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 423 vid 17.06.2015 r. [On approval of the Regulation on the Ministry of Social Policy of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 423 of June 17, 2015]. (2015). Uriadovyi kurier – Government courier, 31 Oct., рp. 13-15 [in Ukrainian].
 2. Pro vnesennia zmin do statti 6 Zakonu Ukrainy «Pro status veteraniv viiny, harantii yikh sotsialnoho zakhystu»: Zakon Ukrainy vid 6 hrudnia 2018 roku № 2640-VIII [On Amendments to Article 6 of the Law of Ukraine “On the Status of War Veterans, Guarantees of Their Social Protection”: Law of Ukraine of December 6, 2018 № 2640-VIII]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2640-19#Text [in Ukrainian].
 3. Novikova O. F., Sydorchuk O. H., Pankova O. V. et al. (2018). Stan ta perspektyvy sotsialnoi bezpeky v Ukraini: ekspertni otsinky [Status and prospects of social security in Ukraine: expert assessments]. Lviv, LRIDU NADU [in Ukrainian].
 4. Vasylyk O. D. (2003)/ Teoriia finansiv [Theory of finance]. Kyiv, NIOS [in Ukrainian].
 5. Allied joint publication (AJP). (2003). Allied joint index of NATO logistic directives, instructions and manuals, study draft. Note by the secretary. – NATO. EAPC Unclassified, рр. 41-56.
 6. Korolov S. S. (2011). Praktychni aspekty stvoren­nia, utverdzhennia ta normatyvno-pravovoho zabezpe­chennia harantii sotsialnoho zakhystu viiskovosluzhbovtsiv krain-chleniv NATO [Practical aspects of creation, approval and normative-legal provision of guarantees of social protection of servicemen of NATO member states]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl – Collection of scientific works of Kharkiv University of the Air Force, Issue 3 (29), рр. 280-283 [in Ukrainian].
 7. Marko I. Yu. (2007). Ekonomicheskiye interesy voyennosluzhashchikh v usloviyakh reformirovaniya Vooruzhennyaykh Sil (na primere Ukrainy i Rossiyskoy Federatsii) [Economic interests of military personnel in the context of reforming the Armed Forces (on the example of Ukraine and the Russian Federation)]. Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].
 8. Pro sotsialnyi i pravovyi zakhyst viiskovo­sluzhbovtsiv ta chleniv yikh simei: Zakon Ukrainy vid 20.12.1991 r. [On social and legal protection of servicemen and members of their families: Law of Ukraine of December 20, 1991]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 [in Ukrainian].
 9. Analitychna dopovid do pozacherhovoho Pos­lannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy u sferi natsionalnoi bezpeky» [Analytical report to the Extraordinary Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine “On the Internal and External Situation of Ukraine in the Sphere of National Security”]. (2014). Kyiv, NISD [in Ukrainian].
 10. Horbulin V. P., Vlasiuk O. S., Libanovа E. M., Liashenko O. M. (Eds). (2015). Donbas i Krym: tsina povernennia [Donbass and Crimea: the price of return]. Kyiv, NISD [in Ukrainian].
 11. Gitis T. P., Chemerys Ye. T., Antonova V. I., Nosanyova A. S. (2020). Doslidzhennia suchasnoho rivnia sotsialnoho zakhystu naselennia v Ukraini [Study of the Current Level of Social Protection of the Population in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas1 (59), рр. 116-122. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-1(59)-116-122 [in Ukrainian].

Full Text .pdf