2020 2(39)11

Problems and Prospects of Social Security System Development in the Digital Economy

Olga Novikova
Doctor of Economic Sciences, Professor
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8263-1054,
Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Liudmyla Logachova
Phd in Economic Sciences
ORCID https://orcid.org/0000-0002-7211-8265
Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Yanina Krasulina
Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Citation Format
Novikova O. F., Logachova L. М., Krasulina Ya. Ye. (2020). Problems and Prospects of Social Security System Development in the Digital Economy. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (39), рр. 80-88. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.2(39).80-88

Language
Ukrainian

Resume
The article is devoted to finding ways to solve the problems of transformation of social and labor relations in the digital economy. The article considers the problems of the functioning of the social security and social insurance system due to the rapid spread of new forms of employment, the reduction of the share of employees – payers of social insurance contributions.
The norms of international labor law set forth in the ILO conventions on the minimum standards of social security and the preservation of rights in the field of social security are analyzed. It is substantiated that the proliferation of distance employment forms, new forms of employment in the economy of digital platforms in a globalization context, increase the importance of international agreements and legal interstate documents in the field of labor relations.
Perspective directions of development of the social insurance system as an effective mechanism of counteraction to social risks are investigated. The content and advantages of well-known social security systems, in particular, social insurance, universal access, insurance savings funds, individual private accounts, responsibilities for enterprises, social assistance are revealed.
The necessity of developing the concept of reforming the social security system in Ukraine in the conditions of digital development is substantiated, the constituent concepts and perspective directions of reforming the system are offered.

Keywords
digitalization, social and labor relations, employment, precariat, social risk, social security, social insurance.

Referensces

 1. Ekonomichna aktyvnist naselennia Ukrainy 2018 [Economic activity of the population of Ukraine 2018]. (2019). Statystychnyi zbirnyk. Kyiv, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. 205 р. Retrieved from https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_EAN_2018_pdf [in Ukrainian].
 2. Lyashenko V.I., Vyshnevsky О.S. (2018). Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy yak mozhlyvist proryvnoho rozvytku [Digital modernization of the economy of Ukraine as an opportunity for breakthrough development]. Kyiv, ІІЕ of NAS of Ukraine. 252 p. [in Ukrainian].
 3. Vyshnevskyi V.P., Harkushenko O.M., Kniaziev S.I. (2020). Tsyfrovizatsiia ekonomiky Ukrainy: transformatsiinyi potentsial [Digitalization of the economy of Ukraine: transformational potential]. Kyiv, Akadempe­riodika. 188 p. [in Ukrainian].
 4. Kolot A.M., Herasymenko O.O. (2019). Sotsialno-trudovyi rozvytok u ХХI stolitti: do pryrody hlobalnykh zmin, novykh mozhlyvostei, obmezhen i vyklykiv [Socio-labor development in the XXI century: the nature of global change, new opportunities, constraints and challenges]. Demohrafiia ta sotsialna polityka – Demography and social policy, 1 (35), pp. 97-125. doi: https://doi.org/10.15407/dse2019.01.097 [in Ukrainian].
 5. Kolot A. M.(2019). «Pratsia 4.0» yak model ta platforma novoi (tsyfrovoi) ekonomiky [“Labor 4.0” as a model and platform of the new (digital) economy]. Sfera zainiatosti i dokhodiv v umovakh tsyfrovoi ekonomiky: mekhanizmy rehuliuvannia, vyklyky ta dominanty rozvytku – The sphere of employment and income in the digital economy: mechanisms of regulation, challenges and dominants of development, рр. 13-28. Abstracts of Papers of the International Scientific and Practical Conference. Kyiv, KNEU. Retrieved from https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2018/31176/Sz_19-1.pdf [in Ukrainian].
 6. Novikova O.F., Shastun H.D. (2019). Stratehichni priorytety derzhavnoi polityky shchodo rozvytku tsyfrovizatsii ekonomiky ta suspilstva [Strategic priorities of state policy for the development of digitalization of the economy and society]. Sfera zainiatosti i do-khodiv v umovakh tsyfrovoi ekonomiky: mekhanizmy rehuliu-vannia, vyklyky ta dominanty rozvytku – The sphere of employment and income in the digital economy: mechanisms of regulation, challenges and dominants of development, рр. 216-221. Abstracts of Papers of the International Scientific and Practical Conference. Kyiv, KNEU [in Ukrainian].
 7. Novak I.M. (2015). Strukturni zrushennia v zainiatosti naselennia [Structural changes in employment]. Demohrafiia ta sotsialna polityka – Demography and social policy, 3, рр. 185-198. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2015_3_16 [in Ukrainian].
 8. Novak I.M. (2016). Sotsialni innovatsii na rynku pratsi: fleksybilizatsiia ta prekarizatsiia zainiatosti v Ukraini [Social innovations in the labor market: flexibilization and precarization of employment in Ukraine]. Visnyk ekono­michnoi nauky Ukrainy, 1, рр. 92-97. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2016_1_16 [in Ukrainian].
 9. Stozhok L.H. (2019). Sotsialni ryzyky u trudovii sferi v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Social risks in the labor sphere in a digital economy]. Sfera zainiatosti i do-khodiv v umovakh tsyfrovoi ekonomiky: mekhanizmy rehuliu-vannia, vyklyky ta dominanty rozvytku – The sphere of employment and income in the digital economy: mechanisms of regulation, challenges and dominants of development, рр. 285-287. Abstracts of Papers of the International Scientific and Practical Conference. Kyiv, KNEU [in Ukrainian].
 10. Novikova O.F., Shamileva L.L. (2020). Otsinka ryzykiv sotsialno-ekonomichnoi nestabilnosti dlia pratsivnykiv pry strukturnykh transformatsiiakh na suchasnomu rynku pratsi [Assessment of risks of socio-economic instability for workers in structural transformations in the modern labor market]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia i praktyka – Socio-labor relations: theory and practice, 1, рр. 1-10 [in Ukrainian].
 11. Khandii O.O., Shamileva L.L. (2019). Vplyv tsyfrovykh transformatsii na ekonomiku ta sferu pratsi: sotsialno-ekonomichni ryzyky ta naslidky [The impact of digital transformation on the economy and labor: socio-eco-nomic risks and implications]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas3(57), рр. 181-188. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-3(57)-181-188 [in Ukrainian].
 12. Stand G. Precaria: The New Dangerous Class. (n.d.). avidreaders.ru. Retrieved from https://avidreaders.ru/download/prekariat-novyy-opasnyy-klass.html?f=txt [in Russian].
 13. Loginova L. V. (2016). Prekarizatsiya v sisteme sotsial’no-trudovykh otnosheniy: problemy i perspektivy institutsionalizatsii [Precarization in the system of social and labor relations: problems and prospects of institutionalization. Saint Petersburg State University]. Vestnik SPbGU. Seriya 12. Sotsiologiya – Bulletin. Series 12. Sociology, Issue 3, рр. 34–47. doi: https://doi.org/10.21638/11701/spbu12.2016.303 [in Russian].
 14. Shkaratan O. I., Karacharovskiy V. V., Gasyukova Ye. N. (2015). Prekariat: teoriya i empiricheskiy analiz (na materialakh oprosov v Rossii, 1994–2013) [Precaria: theory and empirical analysis (based on surveys in Russia, 1994–2013)]. Sotsiologicheskiye issledovaniya – Sociological research, 12, рр. 99–110 [in Russian].
 15. Kuchenkova A.V. (2019). Prekarizatsiya zanyato­sti: k metodologii i metodam izmereniya [Precarization of employment: towards methodology and measurement methods]. Vestnik RUDN. Seriya: Sotsiologiya – RUDN Bulletin. Series: Sociology, Vol. 19, No 1, рр. 134-143 [in Russian].
 16. International Social Security Review. Special Issue: Social security and the digital economy. (2019). Volume 72, Issue 3, рр.3-140. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/toc/1468246x/2019/72/3.
 17. Report by the Director-General of the Office on the Centenary Initiative for the Future of Work. International Labor Conference (104 session, 2015). Gene­va, ILO. Retrieved from https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_372776/lang–ru/index.htm [in Russian].
 18. Work for a better future. Report of the Global Commission on the Future of Work. (2019). International Labor Office. Geneva, ILO, Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—cabinet/documents/publication/wcms_662472.pdf [in Rus­sian].
 19. European Commission. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on transparent and predictable working conditions in the European Union. Brussels, 21.12.2017 COM(2017) 797 final 2017/ 0355(COD). Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0797&from=EN.
 20. Kontseptsiia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky: Rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 sichnia 2018 r. № 67-r [The concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 17, 2018 № 67-r]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 [in Ukrainian].
 21. Roik V.D. (2011). Puti sovershenstvovaniya sotsial’nogo strakhovaniya v sovremennykh usloviyakh [Ways to improve social insurance in modern conditions]. Narodonaseleniye – Population, 1, рр. 76-83. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/puti-sovershenstvo­vaniya-sotsialnogo-strahovaniya-v-sovremennyh-usloviyah [in Russian].
 22. Schwab K. (2019). The Fourth Industrial Revolu­tion. Тrans. from English. Moscow, Eksmo [in Russian].
 23. Dostizheniya i perekhod. Novaya era dlya MASO [Achievements and transition. A new era for ISSA]. Annual Review 2018/19. Retrieved from https://ww1.issa.int/sites/default/files/documents/publications/5-ISSA_AR_2018-19_WEB-258960.pdf [in Russian].
 24. Konventsiia MOP 102 «Pro minimalni normy sotsialnoho zabezpechennia» [ILO Convention 102 “On Minimum Social Security Standards”]. (1952). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_011 [in Ukrainian].
 25. Konventsiia MOP №157 «Pro vstanovlennia mizhnarodnoi systemy zberezhennia prav u haluzi sotsialnoho zabezpechennia» [ILO Convention №157 “On the Establishment of an International System of Preservation of Rights in the Field of Social Security”]. (1982). Official Website of the Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_012#Text [in Ukrainian].
 26. Koordynatsiia sotsialnoho zabezpechennia: kom­pleksnyi posibnyk dlia Ukrainy [Social Security Coordination: A Comprehensive Guide for Ukraine]. Social Security Support Group and the ILO Bureau for Central and Eastern Europe. Kyiv, IBE [in Ukrainian]. Retrieved from http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/—europe/—ro-geneva/—sro-budapest/documents/publication/wcms_189518.pdf [in Ukrainian].
 27. Pro ratyfikatsiiu Konventsii Mizhnarodnoi orha­nizatsii pratsi pro minimalni rivni sotsialnoho zabez­pechennia № 102: Zakon Ukrainy Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy vid 16.03.2016 r. № 1024-VIII [On Ratification of the International Labor Organization Convention on Minimum Levels of Social Security № 102: Law of Ukraine by the Verkhovna Rada of Ukraine of March 16, 2016 № 1024-VIII]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-19#Text [in Ukrainian].

Full Text .pdf