2020 1(38)28

Methodological Bases of Fiscal Decentralization of Incomes in the Conditions of Formation of Budgetary Federalization of the Unitary State

Vasyl Stolyarov
Academician of the AES of Ukraine, Doctor of Economic Sciences, Professor
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4399-7117;

Oksana Shinkaryuk
Academician of the AES of Ukraine, Phd in Economic Sciences
ORCID https://orcid.org/0000-0002-3004-0404;

Vitalii Ostrovetsky
Phd in Economic Sciences;
Victoriia Stolyarova
Doctor of Philosophy in Economics and Finance
ORCID https://orcid.org/0000-0002-9483-5126

Institute of Physical Economics named S.A. Podolinsky, Kyiv

Citation Format
Stolyarov V. F., Shinkaryuk O. V., Ostrovetsky V. V., Stolyarova V. V. (2020). Methodological bases of fiscal decentralization of incomes in the conditions of formation of budgetary federalization of the unitary state. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (38), рр. 202-218. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).202-218

Language
Ukrainian

Resume
The article reveals the organizational and economic essence and financial content of the budget federalization of the unitary state. The criteria of financial potential of the region (gross regional product as a result of financial and economic activity of the territory) and redistribution of fiscal powers of national, regional and local levels (achieving completeness of material and value cycle of components of reproductive processes of human and social capital according to tasks development policy).
Systematized theoretical and real models of fiscal decentralization of different researchers and specific countries. Five concepts of fiscal decentralization are generalized with a focus on the introduction of socially adequate management in Ukraine in the intergovernmental regulation of revenues and expenditures.
The main strategic directions of further development of fiscal policy and the main tasks of improving fiscal decentralization in the conditions of creation of the United Territorial Communities are given.

Keywords
budget federalism, fiscal decentralization, financial autonomy, revenues, expenditures, transfers, intergovernmental relations, local self-government, jurisdictions.

Referensces

 1. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro yedynyi kaznacheiskyi rakhunok: Nakaz Derzhavnoho kazna­cheistva vid 26.06.2002 r. № 122 [On approval of the Regulations on the single treasury account: Order of the State Treasury of June 26, 2002 № 122]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0594-02 [in Ukrainian].
 2. Podatkovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 r. № 2755-VI [Tax Code of Ukraine: Law of Ukraine of December 2, 2010 № 2755-VI]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukraini­an].
 3. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy. Stattia 24-1. Derzhavnyi fond rehionalnoho rozvytku [Budget Code of Ukraine. Article 24-1. State Fund for Regional Development]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page3 [in Ukrainian].
 4. International Monetary Fund. (2016). Retrieved from https://www.imf.org/ru/News/Articles/2016/10/08/AM16-pr16451-Communique-of-the-Thirty-Fourth-Meeting-of -the-IMFC [in Ukrainian].
 5. Pro skhvalennia «Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini»: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 kvitnia 2014 roku №333-r [On Approving the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Government in Ukraine : Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 1, 2014 No. 333-p]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 [in Ukrainian].
 6. European Charter of Local Self-Government of 15.10.1985, Council of Europe. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036 [in Ukrainian].
 7. Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad: Zakon Ukrainy vid 17.06.2014 r. № 1508-VII [On cooperation of territorial communities: Law of Ukraine of June 17, 2014 № 1508-VII]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 [in Ukrainian].
 8. Pozacherhove poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy [Extraordinary message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://www.president.gov.ua/news/pozachergove-poslannya-prezidenta-ukrayini-do-verhovnoyi-rad-34118 [in Ukrainian].
 9. Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina – 2020»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12 sichnia 2015 roku № 5/ 2015 [On the Sustainable Development Strategy “Ukraine 2020”: Presidential Decree No. 5/2015 of 12 January 2015]. Retrieved from https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [in Ukrainian].
 10. Uhoda pro Koalitsiiu deputatskykh fraktsii «Yevropeiska Ukraina»: Uhoda Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 27.11.2014 r. [Agreement on the Coalition of Deputy Factions “European Ukraine”: Agreement of the Verkhovna Rada of Ukraine dated November 27, 2014]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15 [in Ukrainian].
 11. Pro zatverdzhennia Prohramy diialnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14.04.2016 r. № 1099-VIII [On approval of the Program of Activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 14, 2016 № 1099-VIII]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1099-19 [in Ukrainian].
 12. Pro Plan zakonodavchoho zabezpechennia reform v Ukraini: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 04.06.2015 r. № 509-VIII [On the Plan of Legislative Support of Reforms in Ukraine: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine of June 4, 2015 № 509-VIII]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/509-19 [in Ukrainian].
 13. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21.05.1997 r. № 280/97-VR. Statti 27-42 [On local self-government in Ukraine: Law of Ukraine of 21.05.1997 № 280/97-ВР. Articles 27-42]. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].
 14. Demianchuk O. I. (2014). Finansovyi potentsial rehioniv Ukrainy yak bazova osnova yikh stabilnoho ekonomichnoho rozvytku [Financial potential of the regions of Ukraine as a basic basis of their stable economic development]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Ekonomika» – Scientific notes of the National University “Ostroh Academy”. Series “Economics”, Issue 27, рр. 73-78. Ostroh, Ostroh Academy National University Publishing House [in Ukrainian].
 15. Stolyarov V. F. (2019). Scientific and methodological support of strategic planning and state regulation of regional human development in Ukraine. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 223-237. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).223-237 [in Ukrainian].
 16. Shinkaryuk A. (2020). Scientific and Methodological Foundations of State Regulation of Sustainable CeveroCentric Development of Regions. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 1 (59), рр. 164-180. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-1(59)-164-180 [in Ukrainian].
 17. Stolyarov V., Shinkaryuk O., Stolyarova V. (2019). Conceptual Рrovisions of Budget Federalism in the Unitary State Ukraine. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 4 (58), рр. 106-110. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-4(58)-106-110
 18. Stoliarova V.V., Ovcharenko T.V., Kalashnikova L.M. (2019). Stanovlennia biudzhetnoho federalizmu v Ukraini ta osoblyvosti suchasnoho Donbasu [Formation of budget federalism in Ukraine and features of modern Donbass]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 3 (57), рр. 89-102. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-3(57)-89-102 [in Ukrainian].
 19. Naukovo-praktychnyi komentar do Biudzhetnoho Kodeksu Ukrainy [Scientific and Practical Commentary to the Budget Code of Ukraine]. (2011). (2nd , rev.). Kyiv, State Educational and Scientific Institution “Academy of Financial Management”, Ukrainian State University of Finance and International Trade [in Ukrainian].
 20. Shynkariuk O. V. (2016). Stanovlennia ta rozvytok informatsiino-metodychnoho zabezpechennia monitorynhu rehionalnoho liudskoho rozvytku (v konteksti realizatsii natsionalnykh zavdan TsRT) [Formation and development of information and methodological support for monitoring regional human development (in the context of the implementation of national MDGs)]. Modeliuvannia ta informatyzatsiia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy – Modeling and informatization of socio-economic development of Ukraine, 1, рр. 40-58 [in Ukrainian].
 21. Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V. (2019). Sotsialno adekvatnyi menedzhment rehionalnoho liudskoho rozvytku v Ukrainskomu Donbasi ta na Podilli (vyklyky, namiry ta realii vymiru 2003-2013; 2017-2027). Chastyna 1: Metrolohiia liudskoho rozvytku ta problemy menedzh­mentu v rehioni [Socially adequate management of regional human development in the Ukrainian Donbass and Podillia (challenges, intentions and realities of the 2003-2013 dimension; 2017-2027). Part 1: Metrology of Human Development and Management Problems in the Region]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 2 (56), рр. 229-256. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-2(56)-229-256 [in Ukrainian].
 22. Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V. (2019). Sotsial­no adekvatnyi menedzhment rehionalnoho liudskoho rozvytku v Ukrainskomu Donbasi ta na Podilli (vyklyky, namiry ta realii vymiru 2003-2013; 2017-2027). Chastyna 2: Paradyhma liudianosti, harmonii ta misii rehionu [Socially adequate management of regional human development in the Ukrainian Donbass and Podillia (challenges, intentions and realities of the 2003-2013 dimension; 2017-2027). Part 2: Paradigm of humanity, harmony and mission of the region]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 3 (57), рр. 241-281. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-3(57)-241-281 [in Ukrainian]
 23. Korniichuk O.O., Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V. (2017). Formuvannia mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia stiikoho liudskoho rozvytku Khmelnytskoi oblasti (vid idei do eksperymentu: Ch. 1 – stan i problemy derzhavnoho rehuliuvannia) [Formation of the mechanism of state regulation of sustainable human development of Khmelnitsky region (from idea to experiment: Part 1 – state and problems of state regulation)]. Ekonomika ta derzhava Economy and the state, 3, рр. 4-15 [in Ukrainian].
 24. Korniichuk O.O., Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V. (2017). Formuvannia mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia stiikoho liudskoho rozvytku Khmelnytskoi oblasti (vid idei do eksperymentu: Ch. 2 – perspektyvy derzhavnoho rehuliuvannia po-novomu) [Formation of the mechanism of state regulation of sustainable human development of Khmelnitsky region (from idea to experiment: Part 2 – prospects of state regulation in a new way)]. Ekonomika ta derzhava Economy and the state, 4, рр. 4-15 [in Ukrainian].
 25. Reingewertz Y. (2014). Fiscal Decentralization – a Survey of the Empirical Literature. MPRA Paper №9889. 46 p.
 26. Ebel R.D. (1999). Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations. World Bank Institute. Distance Learning Modules. Budapest.
 27. Pro vidkrytist vykorystannia publichnykh koshtiv: Zakon Ukrainy vid 11.02.2015 r. № 183-VIII [On the open use of public funds: Law of Ukraine of 11.02.2015 № 183-VIII]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183-19 [in Ukrainian].
 28. Rondinelli D. (1981). Government Decentra­lization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. International Review of Administrative Sciences, 47, pp. 133-145. https://doi.org/10.1177/002085238004700205
 29. Prud’Homme R. (1995). The Dangers of Decentralization. The World Bank Research Observer, 10(2), рр. 201-220. https://doi.org/10.1093/wbro/10.2.201
 30. Brennan G., Buchanan J. (1980). The Power to Tax: Analytic Foundations of a Fiscal Constitution. Cambridge University Press. 231 p.
 31. Seabright P. (1996). Accountability and De­centralization in Government: an Incomplete Contracts Model. European Economic Review, 40(1), рр. 61-89. https://doi.org/10.1016/0014-2921(95)00055-0
 32. Ezcurra R., Pascual P. (2008). Fiscal Decen­tralization and Regional Disparities: Evidence from Several European Union Countries. Environment and Planning, 40 (5), рр. 11-85. https://doi.org/10.1068/a39195
 33. Gramlich E. (1993). A Policymaker’s Guide to Fiscal Decentralization. National Tax Journal, 46(2), рр. 229-235.
 34. Rodriguez-Pose A., Ezcurra R. (2010). Is Fiscal Decentralization Harmful for Economic Growth? Evidence from the OECD Countries. Journal of Economic Geography, 11(4), рр. 619–644. https://doi.org/10.1093/jeg/lbq025
 35. Stigler G. (1957). The Tenable Range of Functions of Local Government. In Federal Expenditure Policy for Economic Growth and Stability, ed. Joint Economic Committee, Subcommittee on Fiscal Policy, U.S. Congress, 213–19. Washington, DC: U.S. Govern­ment Printing Office.
 36. Olson M. (1969). The Principle of “Fiscal Equivalence”: the Division of Responsibilities Among Different Levels of Government. The American Economic Review, 59(2), рр. 479-487.
 37. Oates W. (1969). The Effects of Property Taxes and Local Public Spending on Property Values: An Empirical Study of Tax Capitalization and Tiebout Hypothesis. Journal of Political Economy, 77, рр. 957–971. doi: https://doi.org/10.1086/259584
 38. Oates W. (1972). Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
 39. Assessment of Business Regulation. The World Bank. (2016). Retrieved from http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine
 40. Frey, Bruno, and Reiner Eichenberger. (1995). Competition among Jurisdictions: The Idea of FOCJ. In Competition among Jurisdictions, ed. Lüder Gerken, 209–29. London: Macmillan. ———. 1996. FOCJ: Competitive Governments for Europe. International Review of Law and Economics, 16: 315–27. ———. 1999. The New Democratic Federalism for Europe: Functional Overlapping and Competing Jurisdictions. Cheltenham, U.K., and Northampton, MA: Edward Elgar.
 41. Martynov. A. Yu. (2009). Maastrykhtskyi dohovir [Maastricht Treaty]. Encyclopedia of the History of Ukraine: in 10 volumes, Vol. 6 : La — Mi, рр. 410. Kyiv, Nauk. dumka [in Ukrainian].
 42. Keen M. (1998). Vertical Tax Externalities in the Theory of Fiscal Federalism. IMF Staff Papers, 45, рр. 454–485.
 43. Tiebout Ch-s. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. Journal of Political Economy, 64 (5), рр. 416–424. doi: https://doi.org/10.1086/257839
 44. Brueckner J. (1982). A Test for Allocative Efficiency in the Local Public Sector. Journal of Public Economics, 19, рр. 311–331. https://doi.org/10.1016/0047-2727(82)90059-7
 45. Shah A. (1988). Capitalization and the Theory of Local Public Finance: An Interpretive Essay. Journal of Economic Surveys, 2 (3), рр. 209–43. ———. (1989). A Capitalization Approach to Fiscal Incidence at the Local Level. Land Economics, 65 (4), рр. 359–75. ———. (1992). Empirical Tests for Allocative Efficiency in the Local Public Sector. Public Finance Quarterly, 20 (3), рр. 359–77.
 46. Buchanan J. (1965). An Economic Theory of Clubs. Economica, 32, рр. 1–14. doi: https://doi.org/10.2307/2552442
 47. Shah Anvar (Ed.). (2004). Local Governance in Developing Countries. Trans. from Engl. Moscow, All World Publishing House. 328 р. [in Russian].
 48. Elazar D. J. (1991). Exploring federalism. – Tuscoloosa, Al.; London: The University of Alabama Press.
 49. Gagnon A. G., Keil S. (2016). Understanding Federalism and Federation. Routledge. 299 р.
 50. Burgess M. (2000). Federalism and European union: the building of Europe, 1950–2000/ Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group. 305 р. Retrieved from http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_1/FEDERALISM%20Federalism%20and%20European%20union%20the%20building%20of%20Europe,%201950-2000.pdf
 51. Zaydel A.V., Shroten M.N. (2000). Budgetary federalism and financial resources of regional development – models of cooperation and competition. Moscow, Yurayt. 598 р. [in Russian].
 52. Hughes G., Smith S., Tabellini G. (1991). Economic aspects of decentralized government: structure, functions and finance. Economic Policy, 6 (13), pp. 426-459. doi: https://doi.org/10.2307/1344632
 53. Shah Anvar (Ed.). (2010). Local government in industrialized countries. Trans. from Engl. Moscow, All World Publishing House. 416 р. [in Russian].
 54. Lotz J. (2010). Organization and financing of local government: Nordic countries. Local government in industrialized countries. Trans. from Engl. Moscow, All World Publishing House. Рр. 272-316 [in Russian].
 55. Yanh. D. Mistseve samovriaduvannia v krainakh Skandynavii ta Baltii [Local self-government in the Scandinavian and Baltic countries]. SKL International. 59 р. Retrieved from http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Misceve-samovryaduvannya-v-krayinah-Skandiinaviyi-ta-Baltiyi.pdf [in Ukrainian].
 56. Chandler J. A. (2007). Explaining Local Govern­ment: Local Government in Britain Since 1800. Publish by Manchester University Press, Oxford Road. 367 р.
 57. King D. (2010). Local Government Organization and Financing: United Kingdom. Local government in industrialized countries. Trans. from Engl. Moscow, All World Publishing House. Рр. 317-368 [in Russian].
 58. Muramatsu Michio and Farrukh Iqbal. (2001). Understanding Japanese Intergovernmental Relations: Perspectives, Models, and Salient Characteristics. In Local 38 Anwar Shah Government Development in Postwar Japan, 1–28. Oxford, U.K.: Oxford University Press.
 59. Mokida N. (2010). Organization and financing of local government: Japan. Local government in industrialized countries. Trans. from Engl. Moscow, All World Publishing House. Рр. 194-233 [in Russian].
 60. Schroeder L. (2010). Organization and financing of local government: USA. Japan. Local government in industrialized countries. Trans. from Engl. Moscow, All World Publishing House. Р. 387 [in Russian].
 61. Dolleri B. (2010). Local Government Organiza­tion and Financing: New Zealand. Local government in industrialized countries. Trans. from Engl. Moscow, All World Publishing House. Р. 242 [in Russian].

Full Text .pdf