2020 1(38)20

Health in the system of factors of the formation of Ukraine’s labor potential

Valentyna Antonyuk
Doctor of Economic Sciences
ORCID
https://orcid.org/0000-0003-2100-7343
Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Kyiv

Citation Format
Antonyuk V. P. (2020). Health in the system of factors of the formation of Ukraine’s labor potential. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (38), рр. 154-159. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).154-159 

Language
Ukrainian

Resume
The article highlights the socio-economic aspects of the health of the working-age population as the basis for the formation of the country’s labor potential. An analysis of the health status of the working-age population has been made, which showed that half of the working-age have certain diseases, while the spread of diseases is increasing. Particular attention is paid to hazardous working conditions and industrial injuries. The risks to the health of the employed population are systematized and the conditions necessary for solving the problems of improving health are determined.

Keywords
labor potential, able-bodied population, health, diseases, hazardous working conditions, injuries.

Referensces

 1. Dolishnii M.I., Zlupko S.M., Zlupko T.S., Tokarskyi T.B. (1997). Trudovyi potentsial, zainiatist i rynok pratsi [Labor potential, employment and the labor market]. Lviv [in Ukrainian].
 2. Pasieka S. R. (2012). Sotsialno-trudovyi potentsial rehionu: teoriia i praktyka rozvytku [Social and labor potential of the region: theory and practice of develop­ment]. Cherkasy [in Ukrainian].
 3. Pirozhkov S. I. (1992). Trudovoy potentsial v demograficheskom izmerenii [Labor potential in the demographic dimension]. Kyiv, Naukova dumka [in Russian].
 4. Chornyi R.S. (2013). Rozvytok trudovoho potentsialu prostorovykh form orhanizatsii ukrainskoho suspilstva [Development of labor potential of spatial forms of organization of Ukrainian society]. Lviv [in Ukrainian].
 5. Shaulska L.V. (2005). Stratehiia rozvytku trudo­voho potentsialu Ukrainy [Strategy of development of labor potential of Ukraine]. Donetsk [in Ukrainian].
 6. Amosha O.I., Antoniuk V.P. (2016). Rynok pratsi promyslovosti ta trudovyi potentsial haluzi: suchasni tendentsii i problemy [Industrial labor market and industry’s labor potential: current trends and problems]. Rynok pratsi ta zainiatist naselennia – Labor market and employment, 4(49), рр. 18-25 [in Ukrainian].
 7. Antoniuk V.P. (2016). Dynamika kilkisnykh i yakisnykh kharakterystyk trudovoho potentsialu promys­lovosti yak zahroza yii modernizatsii [Dynamics of quanti­tative and qualitative characteristics of industrial labor potential as a threat to its modernization]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economics and management organization, Issue 3 (23), рр. 19-28. Vinnytsia, Donetsk National University [in Ukrainian].
 8. Antoniuk, V. P. (2020). Analiz trudovoho poten­tsialu Prydniprovskoho i Donetskoho ekonomichnykh raioniv v konteksti formuvannia rehionalnykh inno­vatsiinykh ekosystem [Analysis of the labor potential of the Dnieper and Donetsk economic regions in the context of the formation of regional innovation ecosystems]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic herald of the Donbass, 1(58), 4-14 [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-1(59)-4-14/
 9. Tsiborovskyi, O. M. (2015). Zdorovia naselennia i faktory ryzyku, shcho vplyvaiut na yoho stan, yak obiekt upravlinnia (ohliad literatury) [Public health and risk factors affecting its condition as an object of management (literature review).]. Ukraina. Zdorovia natsii – Ukraine. The health of the nation, 2 (34), 13-19 [in Ukrainian].
 10. Sherstiuk, N. S., & Sokolov, A. V. (2016). Zdo­rovia naselennia Ukrainy ta yoho vplyv na demohrafichnu sytuatsiiu [Health of the population of Ukraine and its impact on the demographic situation]. Ekonomika i suspil­stvo – Economy and society, 5, 316-319 [in Ukrainian].
 11. Moskalenko, V. (2019). Aktualni problemy zdorovia ta okhorony zdorovia u III tysiacholitti [Current health and health issues in the third millennium]. Natsionalna akademiia medychnykh nauk Ukrainy – National Academy of Medical Sciences of Ukraine. Retrieved from http://amnu.gov.ua/aktualni-problemy-zdorov-ya-ta-ohorony-zdorov-ya-u-iii-tysyacholitti/ [in Ukrainian].
 12. Mezentseva N. I., Batychenko S. P., & Mezen­tsev K. V. (2018). Zakhvoriuvanist i zdorovia naselennia v Ukraini: suspilno-heohrafichnyi vymir [Morbidity and health of the population in Ukraine: socio-geographical dimension]. Kyiv: DP «Print Servis» [in Ukrainian].
 13. Nebava M. I., & Zaiukov I. V. (2018). Liudskyi kapital zdorov`ia naselennia vinnytskoho rehionu v aspekti zbalansovanoho rozvytku krainy [Human capital of health of the population of the Vinnytsia region in the aspect of balanced development of the country]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu – Bulletin of Vinnytsia Polytechnic Institute, 4, 36-45 [in Ukrainian].
 14. Suhrcke, Marc, McKee, Martin, Sauto Arce, Regina, Tsolova, Svetla, & Mortensen, Jørgen (2005). The contribution of health to the economy in the European Union /. European Commission, 2005.
 15. Samootsinka stanu zdorovia naselenniam Ukrainy [Self-assessment of the state of health of the population of Ukraine]. Kyivskyi mizhnarodnyi instytut sotsiolohii – Kyiv International Institute of Sociology. Retrieved from https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=768&page=1 [in Ukrainian].
 16. Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy. 2017 rik [Annual report on the state of health of the population, the sanitary and epidemiological situation and the results of the health care system of Ukraine. 2017] (2018). Ukrayinskyi instytut stratehichnykh doslidzhen MOZ Ukrainy – Ukrainian Institute for Strategic Studies. In P. S. Melnyk (Ed.). Kyiv, MVTs «Medinform» [in Ukrainian].
 17. Umovy pratsi pratsivnykiv u 2019 rotsi [Working conditions of employees in 2019] (2020). Derzhavna sluzhba statystyky – State Statistics Service. Kyiv [in Ukrainian].
 18. Travmatyzm na vyrobnytstvi v Ukraini u 2017 rotsi [Injuries at work in Ukraine in 2017]/ (2018). Derzhavna sluzhba statystyky– State Statistics Service. Kyiv [in Ukrainian].
 19. Travmatyzm na vyrobnytstvi v Ukraini u 2018 rotsi. Statystychna informatsiia [Injuries at work in Ukraine in 2018. Statistical information]. Derzhavna sluzhba statystyky – State Statistics Service. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
 20. Sorochynska O. (2013). Sotsialni ta ekonomichni aspekty okhorony pratsi [Social and economic aspects of labor protection]. Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho ekonomiko-tekhnolohichnoho universytetu transportu. Seriia: Transportni systemy i tekhnolohii – Collection of scientific works of the State Economic and Technological University of Transport. Series: Transport systems and technologies. Iss. 22, 194-200 [in Ukrainian]. 

Full Text .pdf