2020 1(38)18

Formation and Ensuring Multi-Level System of Social Security of Ukraine in the Context of State Regulation

Orystlava Sydorchuk
Doctor of Economic Sciences
ORCID https://orcid.org/0000-0002-7078-1557
Lviv Regional Institute of Public Administration NASU under the President of Ukraine, Lviv;
Oksana Pankova
Phd in Social Sciences
ORCID https://orcid.org/0000-0002-7846-1750
Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Kyiv

Citation Format
Sydorchuk O. H., Pankova O. V. (2020). Formation and Ensuring Multi-Level System of Social Security of Ukraine in the Context of State Regulation. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (38), рр. 138-147. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).138-147

Language
Ukrainian

Resume
Creating conditions for the safety of man, society and the state is an important strategic priority of public administration in Ukraine. The practice of state regulation in our country is not based on a multi-level system of social security of a person, society and the state. The purpose of the article is to study the problems of formation and ensuring social security of a person, society and the state in Ukraine as a multi-level system. It is based on  security and balance of social interests of a person, state and society. A multi-level system is capable of ensuring socio-economic stability and internal stability in the face of increasing external and internal threats. 
The authors determined the essence of social security as a multi-level system from the standpoint of systemic, structural-functional, substantial approaches. The authors also identified the relationship of subjects and objects in the social security system, assessed the impact of the areas of national security on the level of social security in Ukraine; revealed the main obstacles to the implementation of a multi-level system of social security of a person, society and the state in Ukraine. The authors substantiated the structural model of a multi-level system of social security based on the relationship and balance of the social interests of a person, society and the state.

Keywords
social security of a person, state, society; state regulation; multi-level social security system, social interests.

Referensces

 1. Sydorchuk O.H. (2019). Napriamy derzhavnoho rehuliuvannia systemy sotsialnoi bezpeky liudyny, suspilstva ta derzhavy v umovakh posylennia zovnishnikh ta vnutrishnikh zahroz [Directions of state regulation of the system of social security of man, society and the state in the conditions of strengthening of external and internal threats]. Biznes Inform – Business Inform, 3, рр. 209-217 [in Ukrainian].
 2. Novikova O.F. (1997). Sotsialna bezpeka: orhani­zatsiino-ekonomichni problemy i shliakhy yikh vyrishen­nia [Social security: organizational and economic problems and ways to solve them]. Donetsk, IІE NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 3. Hnybidenko I.F., Kolot A.M., Novikova O.F. et al. (2006). Sotsialna bezpeka: teoriia ta ukrainska praktyka [Social security: theory and Ukrainian practice]. Kyiv, KNEU [in Ukrainian].
 4. Nikolaiev Ye. B. (2012). Predmet sotsialnoi bezpeky [Subject of social security]. Vcheni zapysky – Scientific notes, Issue 14, Part 1, рр. 30-36. Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv National National University of Economics named after Vadym Hetman [in Ukrainian].
 5. Chuprii L. (2013). Rozvytok hromadianskoho sus­pilstva v konteksti zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainskoi derzhavy [Development of civil society in the context of ensuring the national security of the Ukrainian state]. Rozvytok vzaiemodii derzhavy i hromadianskoho suspilstva v konteksti vprovadzhennia yevropeiskykh pryntsypiv nalezhnoho vriaduvannia – Development of interaction between the state and civil society in the context of implementation of European principles of good governance, рр. 388-389. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Kyiv, NISD [in Ukrainian].
 6. Skurativskyi V.A., Landiuk O.A. (2011). Sotsialna bezpeka ukrainskoho suspilstva ta shliakhy yii zabez­pechennia [Social security of Ukrainian society and ways to ensure it]. Visnyk NADU – NAPA Bulletin, 3, рр. 194-204 [in Ukrainian].
 7. Kharazishvili Yu.M. (2019). Systemna bezpeka staloho rozvytku: instrumentarii otsinky, rezervy ta stratehichni stsenarii realizatsii [System security of sustainable development: assessment tools, reserves and strategic implementation scenarios]. Kyiv, IІE NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 8. Kharazishvili Yu.M., Hrishnova O.A. (2018). Yakist zhyttia v systemi sotsialnoi bezpeky Ukrainy: indykatory, riven, zahrozy [Quality of life in the social security system of Ukraine: indicators, level, threats]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 11/12, рр. 157-171 [in Ukrainian].
 9. Iliash O.I. (2011). Systemna paradyhma sotsialnoi bezpeky na riznykh rivniakh suspilnoi iierarkhii [Systemic paradigm of social security at different levels of the social hierarchy]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – Mechanism of economic regulation, 2, рр. 23–32 [in Ukrainian].
 10. Vasyltsiv T.H., Iliash O.I., Lupak R.L. Problemy ta zasoby konverhentsii sotsialnoi bezpeky v Ukraini ta YeS [Problems and means of social security convergence in Ukraine and the EU]. Biznes Inform – Business Inform, 12, рр. 8–14 [in Ukrainian].
 11. Sychenko O.O. (2012). Sotsialna bezpeka v systemi natsionalnoi bezpeky derzhavy [Social security in the national security system of the state]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia». Ser.: Derzhavne upravlinnia – Scientific works of the Petro Mohyla Black Sea State University of the Kyiv-Mohyla Academy complex. Ser. : Governance, Vol. 186, Issue 174, рр. 34-38 [in Ukrainian].
 12. Bieliaiev O.O., Dyba M.I., Kyrylenko V.I., Komiakov O.M., Sinelnyk O.V. (2005). Sotsialna bezpeka [Social security]. (рр. 152-172). Sotsialna ekonomika – Social economy. Kyiv, KNEU [in Ukrainian].
 13. Pidlypna R. Osnovni zahrozy ta systema sotsialnoi bezpeky v Ukraini [Main threats and social security system in Ukraine]. (n.d.). Retrieved from https://Vlca_ekon_2015_47_6.pdf [in Ukrainian].
 14. Kolenda N. (2012). Sutnist mekhanizmu zabez­pechennia sotsialnoi bezpeky naselennia [The essence of the mechanism of social security]. Ekonomichni nauky. Ser. : Ekonomika ta menedzhment– Economic sciences. Ser. : Economics and Management, Issue 9(1.1), рр. 140-149. Retrieved from
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_ 2012_9%281%29__19 [in Ukrainian].
 15. Kalnytska M. Struktura sotsialnoi bezpeky ta dynamika yii pokaznykiv v Ukraini [The structure of social security and the dynamics of its indicators in Ukraine]. (n.d.). Retrieved from http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/25-2-2017/16.pdf [in Ukrainian].
 16. Hoshovskа V. A. (Eds). (2007). Sotsialna derzha­va: ukrainskyi vybir [Social state: Ukrainian choice]. Kyiv, CPSD [in Ukrainian].
 17. Zagashvili V. S. (2010). Ekonomicheskiye inte­resy v usloviyakh globalizatsii [Economic interests in the context of globalization]. Moscow, Master [in Russian].
 18. Tatarkin A.I., Bochko V.S. (2008). Problemy i napravleniya dal’neyshego sovershenstvovaniya mestnogo samoupravleniya [Problems and directions of further improvement of local self-government]. Ekonomika regiona – Economy of the region, 2, рр. 42–50 [in Russian].
 19. Yanovskiy R. G., Agoshkov A.O. (2002). O problemakh sotsiologii natsional’noy bezopasnosti [On the problems of sociology of national security]. Moscow, NAVIGUT [in Russian].
 20. Nyzhnyk N. R., Mashkov O. A. (1998). System­nyi pidkhid v orhanizatsii derzhavnoho upravlinnia [System approach in the organization of public administration]. Kyiv, UADU Publishing House [in Ukrainian].
 21. Parsons T. (1997). System of modern societies. Trans. from English L.A. Sedov, A.D. Kovalev. Moscow, Aspect Press [in Russian].
 22. Abramov V.I. (2012). Security. Public administration in the field of national security: reference book / comp.: G.P. Sytnik, V.I. Abramov, V.F. Smolya­nyuk and others; under the general. ed. G.P. Sytnik, (рр. 13-17). Kiev, NADU [in Russian].
 23. Sydorchuk O.H. (2018). Sotsialna bezpeka: derzhavne rehuliuvannia ta orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia [Social security: state regulation and organizational and economic support]. Lviv, LRIDU NADU [in Ukrainian].
 24. Novikova O.F., Sydorchuk O.H., Pankova O.V. et al. (2018). Stan ta perspektyvy sotsialnoi bezpeky v Ukraini: ekspertni otsinky [State and prospects of social security in Ukraine: expert assessments]. Kyiv, IІE NAS of Ukraine; Lviv, Lviv Regional Institute of State management [in Ukrainian].
 25. Deklaratsiia pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy [Declaration of State Sovereignty of Ukraine]. (1990). Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR – Information of the Verkhovna Rada of the USSR, 31. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 [in Ukrainian].
 26. Minin B.A. (2007). Vozvratnoye pravo: pravo­sudiye, sotsial’naya bezopasnost’ i sotsial’noye razvitiye [Return law: justice, social security and social development]. Moscow, Publishing House “Jurisprudence” [in Russian].
 27. Sytnyk H. P., Oluiko V. M., Vavrynchuk M. P.(2007). Natsionalna bezpeka Ukrainy: teoriia i praktyka  [National security of Ukraine: theory and practice]. Kyiv,  Condor [in Ukrainian].

Full Text .pdf