2020 1(38)13

Foreign Trade Concerns of Ukraine and its Regions under the Global Crisis

Olena Sokolovska
PhD in Philological sciences
Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi

Citation Format
Sokolovska O. М. (2020). Foreign trade concerns of Ukraine and its regions under the global crisis. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (38), рр. 97-102. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).97-102

Language
Ukrainian

Resume
The article deals with the analysis of the foreign trade status and dynamics in Ukraine and its regions. Some negative tendencies are revealed: disproportionate import and export growth rate which caused the negative balance of the international trade, unsatisfactory structure of export and import actions: primary commodities prevalence in the export, as well as machines, equipment and other high-tech goods in the import. At the regional level it is manifested in the excessive differentiation of foreign trade activities, primary exports predominance, disproportionate export and import dependence of regions which makes the regional economy hinge on the international market situation.
The threats which arise in the sphere of foreign economic activity under the global crisis are defined. They prove to be evident in the decrease of external demand and export proceeds, foreign market loss which will endanger the economy of export-dependent regions. The necessity, ways and conditions for the diversification and strengthening of the regional export capacity are highlighted which can be achieved through the development and implementation of regulatory institutional, financial and economic activities on the national and regional levels.

Keywords
foreign economic activity, international trade, export, import, export capacity, region.

Referensces

 1. Amosha O.I., Kabanov A.I., Starychenko L.L. (2006). Problemy vitchyznianoi vuhilnoi promyslovosti u svitli vstupu Ukrainy do Svitovoi orhanizatsii torhivli [Problems of the domestic coal industry in the light of Ukraine’s accession to the World Trade Organization]. Donetsk, IIE of NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 2. Heits V.M., Mazaraki A.A. (). (2008). Priorytety natsionalnoho ekonomichnoho rozvytku v konteksti hlobalizatsii nykh vyklykiv [Priorities of national economic development in the context of globalization challenges]. In 2 parts. Part 2. Kyiv, Kyiv National University OF Trade and Economics [in Ukrainian].
 3. Melnyk T. (2008). Eksportnyi potentsial Ukrainy: metodolohiia otsinky ta analiz [Export potential of Ukraine: evaluation methodology and analysis]. Mizhna­rodna ekonomichna polityka – International economic policy, Issue 1-2, рр. 241-271 [in Ukrainian].
 4. Lukianenko D. H., Poruchnyk A. M., Antoniuk L.L. (2006). Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospro­mozhnistiu v umovakh hlobalizatsii ekonomichnoho rozvytku [Management of international competitiveness in the context of globalization of economic development]. In 2 vol. Kyiv, KNEU [in Ukrainian].
 5. Kozik M. O. (2015). Vplyv eksportnoho potentsialu na rozvytok hospodarskoho kompleksu rehioniv v umovakh aktyvizatsii yevrointehratsiinykh protsesiv [Influence of export potential on the development of the economic complex of regions in the conditions of intensification of European integration processes]. Investytsii: praktyka ta dosvid Investments: practice and experience, 20, рр. 111-114 [in Ukrainian].
 6. Kulytskyi S. (2018). Zovnishnia torhivlia Ukrainy: stan, problemy y perspektyvy [Foreign trade of Ukraine: state, problems and prospects]. Ukraina: podii, fakty, komentari Ukraine: events, facts, comments, 10, рр. 39–52 [in Ukrainian].
 7. Cherchyk L. (2015). Osnovni problemy zovnishno­ekonomichnoi diialnosti pidpryiemstv Ukrainy [The main problems of foreign economic activity of Ukrainian enterprises]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky Economic Journal of the Lesia Ukrainka East European National University, 2, рр. 21-24 [in Ukrainian].
 8. Buhas V.V., Samiilenko M.A. (2018). Realii zov­nishnoekonomichnoi diialnosti vitchyznianykh i inozem­nykh pidpryiemstv [Realities of foreign economic activity of domestic and foreign enterprises]. Efektyvna ekono­mika – Efficient economy, 1. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/ [in Ukrainian].
 9. Pavlov O. I., Samofatova V. A., Kulakovska T. A. et al. (2019). Zovnishnoekonomichna diialnist Ukrainy v systemi hlobalnykh konkurentnykh vidnosyn: ahropro­dovolchyi vymir [Foreign economic activity of Ukraine in the system of global competitive relations: agro-food dimension]. Odesa, Astroprynt [in Ukrainian].
 10. Zovnishnia torhivlia Ukrainy. Statystychnyi zbirnyk [Ukraine’s foreign trade. Statistical collection]. (2019). Kyiv, State Statistics Service [in Ukrainian].
 11. Commodity structure of foreign trade for 2013 and 2018. Statistical information. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
 12. Regional volumes of foreign trade in goods in 2019. Statistical information. Retrieved from http: //www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
 13. Regions of Ukraine 2019. Statistical collection. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
 14. Chumachenko M. H. (Resp. Ed.). (2003). Inves­tytsiina polityka v Ukraini: dosvid, problemy, perspektyvy [Investment policy in Ukraine: experience, problems, prospects]. Donetsk, Yuho-Vostok [in Ukrainian].
 15. Galasyuk V. Pochemu mirovoy krizis udarit po Ukraine sil’neye, chem kazhetsya [Why the global crisis will hit Ukraine more than it seems]. (n.d.). Retrieved from https: //nv.ua/ukr/biz/experts/svitova-kriza-i-ukrajina-chomu-vse-girshe-nizh-zdayetsya-viktor-galasyuk-50077437. html [in Russian].
 16. Pro skhvalennia Eksportnoi stratehii Ukrainy (“dorozhnoi karty” stratehichnoho rozvytku torhivli) na 2017-2021 roky: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27 hrudnia 2017 r. № 1017-r [On approval of the Export Strategy of Ukraine (“road map” of strategic trade development) for 2017-2021: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 27, 2017 № 1017-r]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-р [in Ukrainian].
 17. Alaverdian L. M., Romanenko O. V. (2019). Suchasni realii ta perspektyvy rozvytku zovnishnoi torhivli Ukrainy z inshymy krainamy svitu [Modern realities and prospects of Ukraine’s foreign trade development with other countries of the world]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 4. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7005 [in Ukrainian].

Full Text .pdf