2020 1(38)10

Foreign Economic Activities of Ukraine: Regional Features, Trends and Directions for Development

Valentyna Diatlova
Doctor of Economic Sciences
ORCID https://orcid.org/0000-0003-3414-8225
Donetsk State University of Management, Mariupol
Kateryna Polozhentseva
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8503-989X
Donetsk State University of Management, Mariupol

Citation Format
Diatlova V. V., Polozhentseva K. V. (2020). Foreign Economic Activities of Ukraine: Regional Features, Trends and Directions for Development. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (38), рр. 73-78. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).73-78

Language
Ukrainian

Resume
The article scientifically substantiates modern peculiarities and trends in the field of foreign economic activity of economic regions of Ukraine according to the main indicators. It has been established that most economic regions are export-oriented. However, the export potential is not fully realized – at present, not a single region has reached the base level of 2013 in terms of absolute growth in both export and import. The analysis of the commodity structure of exports and imports according to the international classification. It has been proven that the export of most regions is dominated by commodities with low added value, as well as labour-intensive and resource-intensive, and finished goods dominate in import. Instruments of the mechanism of economic development are proposed for restoring the status of Ukraine as an export-oriented state.

Keywords
foreign economic activity, regional peculiarities, trends in export and import, instruments of the mechanism of economic development.

Referensces

 1. Pro provedennia eksperymentu z finansovoho zabezpechennia zdiisnennia zakhodiv z rozvytku avtomobilnykh dorih zahalnoho korystuvannia, dilianok vulyts i dorih mist ta inshykh naselenykh punktiv, shcho sumishchaiutsia z avtomobilnymy dorohamy zahalnoho korystuvannia, v usikh oblastiakh ta m. Kyievi, a takozh dorozhnoi infrastruktury u m. Kyievi: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 726 [About conducting an experiment on the financial support of the implementation of measures for the development of public highways, sections of streets and roads of cities and other settlements, which are combined with public highways, in all regions and Kyiv, as well as road infrastructure in the city Kyiv: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 726]. (2015, September 16). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/726-2015-p [in Ukrainian].
 2. Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samo­vriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy № 333-р [The Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Government in Ukraine: Ordinance of the Cabinet of Ministers Ukraine No. 333-p]. (2014, April 01). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-r [in Ukrainian].
 3. HoblykV. V., Artomov I. V. (Ed.). (2013). Me­khanizm stanovlennia zovnishnoekonomichnykh zviazkiv u transkordonnykh rehionakh v umovakh yevropeiskoi intehratsii Ukrainy[The mechanism of formation of foreign economic relations in cross-border regions in the conditions of European integration of Ukraine]. Modeli i mekhanizmy rehuliuvannia yevrorehionalnoho spivrobit­nytstva Ukrainy: monohrafiia [Models and mechanisms of regulation of Euro-regional cooperation of Ukraine: monograph]. Uzhhorod, Hrazhda [in Ukrainian].
 4. Zabarna E.M. (2015). Instytutsiinyi faktor roz­vytku rehionalnykh zovnishnoekonomichnykh zviazkiv v Ukraini [The institutional factor of development of regional foreign economic relations in Ukraine]. Ekonomika: realii chasu / Economics: The Realities of Time, 1 (17), рр. 30-34. Retrieved from http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html [in Ukrainian].
 5. Karpiak M. O., Popadynets N. M. (2016). Zov­nishnoekonomichna diialnist rehioniv Ukrainy v umovakh rosiiskoi ahresii: strukturni osoblyvosti [Foreign Economic Activity of the Regions of Ukraine in the Conditions of Russian Aggression: Structural Features]. Rehionalna ekonomika / Regional economy, 1, рр. 51-58 [in Ukrainian].
 6. Chernyshev V. H., Okara D. V., Kovalova I. L. (2019). Zovnishnoekonomichna diialnist rehioniv Ukrainy [Foreign Economic Activity of the Regions of Ukraine]. Efektyvna ekonomika / Effective Economics, 6 [in Ukrainian]. doi: https://doi.org10.32702/2307-2105-2019.6.53
 7. Alymov O. M., Amosha O. I. ta in., Liashenkо V. I. (Ed.). (2014). Pershyi etap modernizatsii ekonomiky Ukrainy: dosvid ta problemy [The first stage of modernization of Ukrainian economy: experience and problems]. Zaporizhzhia, KPU [in Ukrainian].
 8. Amosha O. I., Kharazishvili Yu. M., Liashenkо V. I. ta in. (2018). Modernizatsiia ekonomiky pro­myslovykh rehioniv Ukrainy v umovakh detsentralizatsii upravlinnia [Modernization of economy of industrial regions of Ukraine in the conditions of decentralization of management]. Kyiv, Instytut ekonomiky promyslovosti [in Ukrainian].
 9. Stratehiia staloho rozvytku «Ukraina – 2020»: Ukaz Prezydenta Ukrainy № 5/2015 [Sustainable Development Strategy «Ukraine-2020»: Presidential Decree No. 5/2015]. (2015, January 12). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [in Ukrainian].
 10. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevro­peiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony: Zakon ukrainy № 1678-VII [Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part: Law of Ukraine No. 1678-VII]. (2014, September 16). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 [in Ukrainian].
 11. Lemdyaev,A. V. (2010). Konkurentosposob­nost: regionalnyj vektor [Competitiveness: a regional vector]. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami / Management of economic systems, 2 (22), рр. 54-58 [in Ukrainian].
 12. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy [Official site of the State Fiscal Service of Ukraine]. Retrieved from http://sfs.gov.ua [in Ukrainian].
 13. BiletskaL.V., Biletskyi O.V., Savych V. I. (2009). Ekonomichna teoriia (Politekonomiia. Mikroekonomika. Makroekonomika) [Economic Theory (Political Economy. Microeconomics. Macroeconomics)]. Tutorial, 2nd edition. Kyiv, Tsentr uchbovoi literatury. Рр. 242-247 [in Ukrainian].
 14. Trade and development report. United Nations (2002). Retrieved from https://unctad.org/en/Docs/tdr2002_en.pdf

Full Text .pdf