2019 2(37) 9

Social Factors of Sustainable Development of the Industrial Area

K. Nesvit
https://orcid.org/0000-0003-0446-9685
Donetsk National University named after Vasily Stus, G. Vinnitsa

Citation Format
Nesvit, K. (2019). Social factors of sustainable development of the industrial area. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 56-62. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).56-62

Language
Ukrainian

Resume
The article discusses the key aspects of the influence of social factors of sustainable development of the industrial area in the context of dynamic transformations of the post-industrial economy. An analysis of the readiness of Ukrainian industry to the challenges of future high-tech development has been carried out and key drivers for increasing the productivity of the industrial sector have been identified through the activation of social factors of development at the individual, group, cluster and socially significant levels. The necessity of gradual transition to the creation of industrial enterprises of the new formation, which will act as socially important enterprises on the basis of the application of advanced technologies and innovations, full use of human potential, growth of active enterprises concentration and employment level of the population, development of cross-sectoral and interregional cooperation and partnership, promotion of social cohesion and trust, was noted. According to the results of the study, the synergistic action of social factors of industrial development allows to achieve strengthening of social interaction and consolidation of efforts of all counterparties to overcome crisis phenomena, is expressed in reduction of transaction costs and increase of competitiveness of industrial area, increase of labour productivity and profit growth, understanding the importance of labour in the industry. In this view the article justifies the need to intensify human development, strengthen social ties and social facilitation, deepen socio-economic relations of individual business systems on the basis of trust, cooperation and mutual assistance in the context of achieving the goals of sustainable development for the long term.

Keywords
social factors of sustainable development, industry of the region, social capital of business systems.

Referensces

 1. Antonyuk V.P. (2012). Socialnyj potencial stalogo rozvytku ta vymogy do osobystogo chynnyka vyrobnycztva [Social potential of sustainable development and requirements to personal factor of production]. Retrieved from https://core.ac.uk/reader/32607452 [in Ukrainian].
 2. Vasylieva N.F., Kavura V.L. (2014). Mashynobuduvannia yak materialno-tekhnichna osnova neoindustrialnoi ekonomiky Ukrainy [Mechanical engineering as a material and technical basis of the neo-industrial economy of Ukraine]. Ekonomika promyslovosti, no. 4(68), pp. 88—96 [in Ukrainian].
 3. Heiets V.M. (2018). Instytutsiina obumovlenist endohenizatsii ekonomichnoho rozvytku [Institutional sum mation of the endogenization of economic development]. Zhurnal Yevropeiskoi ekonomiky, no. 2(65), pp. 155-166 [in Ukrainian].
 4. Libanova E.M. ta in. (2015). Liudskyi rozvytok v Ukraini. Modernizatsiia sotsialnoi polityky: rehionalnyi aspekt (kolektyvna monohrafiia) [Human development in Ukraine. Modernization of social policy: regional dimension]. Kyiv: In-t demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M.V. Ptukhy NAN Ukrainy [in Ukrainian].
 5. Martyniuk O.S. (2013). Stan i perspektyvy rozvytku promyslovoho kompleksu Ukrainy [State and prospects of development of the industrial complex of Ukraine]. Finansy, banky, investytsii, no. 5, pp. 134-138 [in Ukrainian].
 6. Pyroh O.V. Adaptatsiia struktury natsionalnoi ekonomiky Ukrainy do vymoh postindustrialnoho suspilstva [Adaptation of the structure of the national economy of Ukraine to the requirements of post-industrial society]. Retrieved from http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ [in Ukrainian]
 7. Shaulska L. V., Karpenko A.V. (2018). Sotsialna polityka yak peredumova rozvytku intelektualnykh skladovykh liudskoho potentsialu [Social policy as a prerequisite for the development of the intellectual dimensions of human development]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo: trendy rozvytku, no. 2, pp. 33-44 [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.26661/2522-1566-2018-2/04-04
 8. Michael Collins (2015). Debunking the Post-Industrial Myth. Retrieved from https://www.industryweek.com/public-policy/debunking-post-industrial-myth
 9. Rob Hand, Ruediger Eichin, Reiner Bildmayer, & Stephanie Overby (2015). A New Industrial Revolution: The Innovation Economy and Manufacturing. Digitalist magazine. Retrieved from https://www.digitalistmag.com/executive-research/new-industrial-revolutioninnovation-economy-manufacturing
 10. Kostyantyn Nesvit (2019). The social potential of industry as a dominant factor in achieving economic sustainability. Social and labour relations: theory and practice, no. 9(1), pp. 59-70. doi: https://doi.org/10.21511/slrtp.9(1).2019.06
 11. Ukraina v tsyfrakh 2018 [Ukraine in figures 2018]. Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. 2019. 45 p. [in Ukrainian].
 12. Zbirnyk statystyky pidpryiemnytstva v Ukraini: 2018 [Collection of business statistics in Ukraine: 2018]. OESR, 2019, 42 p. [in Ukrainian].
 13. The Readiness for the Future of Production Report 2018 / World Economic Forum. 91-93 route de la Capite CH-1223 Cologny. Geneva, Switzerland. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf.
 14. Vprovadzhennia innovatsii na promyslovykh pidpryiemstvakh [Introduction of innovations at industrial enterprises]. Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy, 2019. 28 p. [in Ukrainian].
 15. Monitorynh sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv za 2018 rik [Monitoring of socio-economic development of regions for 2018.]. Ministerstvo rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy. 2019. 89 p. [in Ukrainian].
 16. Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2018 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2018]. Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. 2018. 682 p. [in Ukrainian].
 17. Rehionalnyi liudskyi rozvytok. Statystychnyi zbirnyk [Regional human development. Statistical collection]. Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy, 2018. 72 p.
 18. Analitychnyj zvit shhodo profesijno-kvalifikacijnogo prognozuvannya v Ukrayini: robochyj proekt dlya obgovorennya [Analytical report on vocational qualification forecasting in Ukraine: working draft for discussion]. ETF, Kyiv, 2017. 62 p.
 19. Otsinka popytu na profesii, yaki zatrebuvani na rynku pratsi. Rezultaty doslidzhennia v ramkakh proektu «Ekonomichne ta sotsialne vidnovlennia Donbasu» [Estimation of demand for professions in demand in the labor market. Results of the research within the framework of the project “Economic and Social Recovery of Donbass”]. Retrieved from http://kiis.com.ua/materials/pr/20151230_PROON/Report_Employment_KIIS_final_ukr.pdf [in Ukrainian].
 20. TOP-10 novyh profesij v ukrainskoj promishlennosti [Top 10 new professions in the Ukrainian industry]. Retrieved from https://job.gorod.dp.ua/news/136871 [in Russian].
 21. Vyshnevskyi V. P., Yehorov I. Yu., Liashenko V. I., Antoniuk V. P., Kniaziev S. I., Pidorycheva I. Yu., Kovchuha L. I. (2018). Do pytannia pro stratehiiu innovatsiinoho rozvytku ukrainy abo Yakoiu maie buty stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy [To the question of the strategy of innovative development of Ukraine or What the strategy of innovative development of Ukraine should be]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, no. 2(32), pp. 183-197 [in Ukrainian].
 22. Zvit pro rezultaty monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii derzhavnoi rehionalnoi polityky u 2018 rotsi [Report on the results of monitoring and evaluation of the performance of the implementation of national regional policy in 2018.]. Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy, 2019. 59 p. [in Ukrainian].
 23. Larysa H. Bohush. (2016). Sotsialna infrastruktura obiednanykh hromad Ukrainy: pidkhody do rozvytku [Social Infrastructure of the United Communities of Ukraine: Approaches to Development]. Aktalni problemy ekonomiky, 9(183), pp. 172-183 [in Ukrainian].
 24. Bondarenko M., Babenko S., Borovskyi S. (2017). Sotsialna zghurtovanist v Ukraini (dosvid aplikatsii metodyky Bertelsmann Stiftung do danykh yevropeiskoho sotsialnoho doslidzhennia) [Social cohesion in Ukraine (experience of applying the Bertelsmann Stiftung method to European social survey data)]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Sotsiolohiia, no. 1(18), pp. 58-65 [in Ukrainian]. doi: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/8.10
 25. Indeks sotsialnoi zghurtovanosti i prymyrennia OON dlia skhidnoi Ukrainy. Sotsialna zghurtovanist i pochuttia spivprychetnosti [UN Cohesion and Reconciliation Index for Eastern Ukraine. Social cohesion and sense of ownership]. Retrieved from https://www.scoreforpeace.org/files/publication/pub_file/13/SocialConnectednessAndBelonging_UKR.pdf [in Ukrainian].

Full Text (.pdf)