2019 2(37) 38

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF STRATEGIC PLANNING AND STATE REGULATION OF REGIONAL HUMAN DEVELOPMENT IN UKRAINE

Vasyl Stoliarov
Doctor of Economic Sciences, Profesor
https://orcid.org/0000-0002-4399-7117
Institute of Physical Economics named after S. A. Podolinsky, Kiev

Citation Format
Stolyarov V. F. (2019). Scientific and methodological support of strategic planning and state regulation of regional human development in Ukraine. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 223-237. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).223-237

Language
Ukrainian

Referensces

 1. Horodianenko V. H. (comp.) (2008). Sotsiolo­hichna entsyklopediia (Seriia “Entsyklopediia erudyta”) [Sociological Encyclopedia (Erudite Encyclopedia Series)]. Kyiv, Academic Press [in Ukrainian].
 2. Rech’ Emmanuelya Makrona 27 avgusta 2019 goda [Emmanuel Macron Speech August 27, 2019]. Retrieved from https://jim-garrison.livejournal.com/1292633.html/ [in Russian].
 3. Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V. (2019). Sotsialno adekvatnyi menedzhment rehionalnoho liudskoho rozvytku v Ukrainskomu Donbasi ta na Podilli (vyklyky, namiry ta realii vymiru 2003-2013; 2017-2027). Chastyna 1: Metrolohiia liudskoho rozvytku ta problemy menedzhmentu v rehioni [Socially adequate management of regional human development in the Ukrainian Donbass and Podillia (challenges, intentions and realities of the 2003-2013 dimension; 2017-2027). Part 1: Metrology of Human Development and Management Problems in the Region]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 2 (56), рр. 229-256 [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-2(56)-229-256
 4. Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V. (2019). Sotsialno adekvatnyi menedzhment rehionalnoho liudskoho rozvytku v Ukrainskomu Donbasi ta na Podilli (vyklyky, namiry ta realii vymiru 2003-2013; 2017-2027). Chastyna 2: Paradyhma liudianosti, harmonii ta misii rehionu [Socially adequate management of regional human development in the Ukrainian Donbass and Podillia (challenges, intentions and realities of the 2003-2013 dimension; 2017-2027). Part 2: Paradigm of humanity, harmony and mission of the region]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 3 (57), рр. 241-281 [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-3(57)-241-281
 5. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehio­nalnoho rozvytku na period do 2020 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 serpnia 2014 roku № 385 [On Approving the State Regional Development Strategy for the Period to 2020: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 6, 2014 No. 385]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/ [in Ukrainian].
 6. Rehionalnyi liudskyi rozvytok. Statystychnyi biuleten [Regional human development. Statistical bulletin]. (2013). Kyiv, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].
 7. Rehionalnyi liudskyi rozvytok. Statystychnyi biuleten [Regional human development. Statistical bulletin]. (2014). Kyiv, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].
 8. Pro zatverdzhennia serednostrokovoho planu priorytetnykh dii Uriadu do 2020 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 kvitnia 2017 roku № 275-r [On approval of the medium-term plan of priority actions of the Government until 2020: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 3, 2017 No. 275-p]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80 [in Ukrainian].
 9. Korniichuk O.O., Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V. (2017). Formuvannia mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia stiikoho liudskoho rozvytku Khmelnytskoi oblasti (vid idei do eksperymentu: Ch. 1 – stan i problemy derzhavnoho rehuliuvannia) [Formation of the mechanism of state regulation of sustainable human development of Khmelnitsky region (from idea to experiment: Part 1 – state and problems of state regulation)]. Ekonomika ta derzhava Economy and the state, 3, рр. 4-15 [in Ukrainian].
 10. Korniichuk O.O., Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V. (2017). Formuvannia mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia stiikoho liudskoho rozvytku Khmelnytskoi oblasti (vid idei do eksperymentu: Ch. 2 – perspektyvy derzhavnoho rehuliuvannia po-novomu) [Formation of the mechanism of state regulation of sustainable human development of Khmelnitsky region (from idea to experiment: Part 2 – prospects of state regulation in a new way)]. Ekonomika ta derzhava Economy and the state, 4, рр. 4-15 [in Ukrainian].
 11. Mochernyi S.V. (Eds.). (1995). Ekonomichnyi slovnyk-dovidnyk [Economic Dictionary Directory]. Kyiv, Femna [in Ukrainian].
 12. Romaniuk S.A. (2013). Rozvytok rehioniv u vidkrytii ekonomitsi: teoriia, polityka, praktyka [Development of regions in an open economy]. Kyiv, NADU [in Ukrainian].
 13. Stoliarova V.V., Ovcharenko T.V., Kalashnikova L.M. (2019). Stanovlennia biudzhetnoho federalizmu v Ukraini ta osoblyvosti suchasnoho Donbasu [Formation of budget federalism in Ukraine and features of modern Donbass]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 3 (57), рр. 89-102 [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-3(57)-89-102
 14. Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina – 2020»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12 sichnia 2015 roku № 5/2015 [On the Sustainable Development Strategy “Ukraine 2020”: Presidential Decree No. 5/2015 of 12 January 2015]. Retrieved from https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [in Ukrainian].
 15. Stakhov A., Sluchenkova A., Shcherbakov I. (2007). Kod da Vinchi i ryady Fibonachchi [Da Vinci Code and Fibonacci Series]. St. Petersburg, Piter [in Russian].
 16. Osnovni napriamy biudzhetnoi polityky na 2018-2020 roky [The main directions of the budgetary policy for 2018-2020]. Kyiv, Ministry of Finance of Ukraine [in Ukrainian].
 17. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehio­nalnoho rozvytku na period do 2015 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 lypnia 2006 roku № 1001 [On approval of the State strategy for regional development for the period up to 2015: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 21, 2006 No. 1001]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-%D0%BF [in Ukrainian].
 18. Pro zatverdzhennia planu zakhodiv na 2013-2016 roky shchodo realizatsii Stratehii reformuvannia systemy nadannia sotsialnykh posluh: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13 bereznia 2013 roku № 208-r [On Approval of the Action Plan for 2013-2016 for the Implementation of the Strategy for Reforming the System of Social Services: Order No. 208-r of the Cabinet of Ministers of March 13, 2013]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208-2013-%D1%80/ [in Ukrainian].
 19. Naukovo-praktychnyi komentar do Biudzhetnoho Kodeksu Ukrainy [Scientific and Practical Commentary to the Budget Code of Ukraine]. (2011). (2nd ed., rev.). Kyiv, State Educational and Scientific Institution “Academy of Financial Management”, Ukrainian State University of Finance and International Trade [in Ukrainian].
 20. Tsili rozvytku tysiacholittia «Ukraina – 2010». Natsionalna dopovid [Millennium Development Goals Ukraine 2010. National report]. (2010). Kyiv, Ministry of Economy of Ukraine [in Ukrainian].
 21. Tsili rozvytku tysiacholittia «Ukraina – 2030». Natsionalna dopovid [Millennium Development Goals Ukraine 2010. National report]. (2017). Kyiv, Ministry of Economy of Ukraine [in Ukrainian].
 22. Shynkariuk, O.V., Sihaiov, A.O., Stoliarova, V.V. (2018). Instytualizatsiia providnykh elementiv mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia rehionalnoho liudskoho rozvytku (III, monitorynh liudskoho rozvytku: osnovna chastyna) [Institutionalization of key elements of the state regulation of state regulation of human development (Part III, monitoring of human development: the bulk)]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, 1 (41), 74–88 [in Ukrainian].
 23. Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V., Stoliarova V.V. Orhanizatsiino-metodychne zabezpechennia uzghodzhe­noho stratehichnoho upravlinnia sotsialno-ekonomichnym rozvytkom rehioniv ta derzhavy v transformatsiinykh umovakh [Organizational and methodological support of coordinated strategic management of socio-economic development of regions and the state in transformational conditions.]. Stratehichni priorytety sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy / Strategic priorities of socio-economic development of Ukraine. Kyiv, Talkom [in Ukrainian].

Full Text (.pdf)