2019 2(37) 30

Financial Indicators as a Factor of Investment Marketing of Diversified Enterprises

O. Kalinin
Phd in Economic Sciences
Azov State Technical University”, Mariupil

Citation Format
Kalinin O. V. (2019). Financial indicators as a factor of investment marketing of diversified enterprises. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 179-184. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).179-184

Language
Ukrainian

Resume
The global tendencies of the world’s largest diversified enterprises financial indicators development in recent years were investigated. The directions of development that demonstrate modern diversified enterprises in their relations with investors were identified. Factors that have a significant impact on the investment attractiveness of these enterprises were analyzed. A portrait of investors considering investing in differentiated enterprises as part of their strategy was described. It was analyzed that the introduction of investor’s portrait analysis as well as marketing strategy contributes to the effective capital rising of the enterprise and enhances its competitive position both in its operations and in the field of financial management.

Keywords
diversified enterprises, investment marketing, investor portrait, competitiveness.

Referensces

  1. Zhovnovach R. І. (2010). Sistemniy pіdkhіd do upravlіnnya konkurentospromozhnіstyu pіdpriiemstva [A systematic approach to enterprise competitiveness management]. Naukovі pratsі Kіrovogradskogo natsіonalnogo tekhnіchnogo unіversitetu. Yekonomіchnі nauki – Scientific papers of Kirovograd National Technical University. Economic sciences, Issue. 18, ch. 1, рр. 344-351. Kіrovograd: KNTU [in Ukrainian].
  2. Lepeyko T. І., Kozlova І. M. (2017). Analіz іnvestitsіynoi povedіnki domogospodarstv na mіkrorіvnі [Analysis of investment behavior of households at the micro level]. Business Inform, 10, рр. 246-251 [in Ukrainian].
  3. Lepeyko T. І., Krivobok K. V. (2016). Udoskonalennya іnstrumentіv adaptatsіi pіdpriiemstv do vplivu konkurentnogo seredovishcha [Improvement of tools of adaptation of enterprises to influence of competitive environment]. Business Inform, 12, рр. 176-182 [in Ukrainian].
  4. Karpenko N.V. (2016). Marketingova dіyalnіst pіdpriiemstv: suchasniy zmіst [Marketing of enterprises: modern content]. Kyiv, Tsentr uchbovoї lіteraturi [in Ukrainian].
  5. Oklander T.O. (2011). Genezis marketingu [The genesis of marketing]. Marketing і menedzhment іnnovatsіy – Marketing and innovation management, 4, рр. 33-37. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mimi_2011_4(1)__5.pdf [in Ukrainian].
  6. Stavska S.M. (2010). Marketingova skladova mekhanіzmu vprovadzhennya іnnovatsіy [Marketing component of the mechanism of innovation implementation]. Yekonomіchniy vіsnik NTUU «KPІ» – Economic Bulletin of NTUU “KPI”, рр. 190-196 [in Ukrainian].
  7. Tielietov O.S. (2015). Marketynhovyi pidkhid do vyrishennia problem administratyvnoi reformy v Ukraini [Marketing approach to solving problems of administrative reform in Ukraine]. Rinkovo-orієntovane upravlіnnya іnnovatsіynim rozvitkom – Market-oriented management of innovative development. Kharkіv , TOV «Dіsa plyus», рр. 81-88 [in Ukrainian].
  8. Tielietov O.S. (2015). Marketynhovi stratehii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy [Marketing strategies for socio-economic development of Ukrainian regions]. Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI» – Economic Bulletin of NTUU “KPI”, 12, рр. 389-395 [in Ukrainian].

Full Text (.pdf)