2019 2(37) 25

Optimization of Passenger Traffic in a Major Transportation Hub

O. Olkhovskaya
Phd in Economic Sciences
https://orcid.org/0000-0001-9494-2338
Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk
K. Butko
Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk

Citation Format
Olkhovskaya O. L., Butko K. Р. (2019). Optimization of passenger traffic in a major transportation hub. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 157-159. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).157-159

Language
Ukrainian

Resume
The article presents a model for optimizing the activities of railway transport when organizing passenger transportation in a major transportation hub. When optimizing the calculations determine the number of vehicles that are assigned to the node; optimal rates for transportation; the number of transport units in the directions depending on the random demand for transportation. The possibility of attracting additional transport units in case of insufficiency of their own is taken into account. The model takes into account the influence of competitive transport (road). The solution of this problem in general requires the use of statistical modeling and nonlinear programming.

Keywords
optimization model, statistical modeling, optimal freight rates, non-linear programming.

Referensces

  1. Rozsokha O.V., Solonets V.M. (2015). Modeliu­vannia pasazhyrskykh poizdopotokiv vysokoshvydkisnykh zaliznychnykh mahistralei [Modeling of passenger trains of high-speed railways]. Zb. nauk. prats Ukr. derzh. un-tu zaliznych. transp., Vol. 154, рр. 5–13. Kharkiv, UkrDUZT [in Ukrainian].
  2. Birge J., Louveaux F. (1997). Introduction to Stochastic Programming. New York, Springler-Verlag.
  3. Kibzun A. I., Kan Yu.S. (2009). Zadachi stokhasticheskogo programmirovaniya s veroyatnostnymi kriteriyami [Problems of stochastic programming with probabilistic criteria]. Moscow, Fizmatlit [in Russian].
  4. Kibzun A.I., Naumov A.V. (1995). Dvukhetapnyye zadachi kvantil’nogo lineynogo programmirovaniya [Two-stage problems of quantile linear programming]. Avtomatika i telemekhanikaAutomation and telemechanics, 1, рр. 83-93 [in Russian].
  5. Naumov A. V. (1996). Dvukhetapnaya zadacha kvantil’noy optimizatsii byudzheta gospitalya [The two-stage task of quantile optimization of the hospital budget.]. Izvestiya RAN. Teoriya i sistemy upravleniya – Proceedings of the RAS. Theory and control systems, 2, рр. 87-90 [in Russian].
  6. Mel’nikov A.YU., Bakay A.S. (2017). Vedeniye statistiki i analiz sdelok v otdele treydinga pri pomoshchi spetsializirovannogo programmnogo obespecheniya sob­stvennoy razrabotki [conducting statistics and analysis of transactions in the trading department with the help of specialized software of own development]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 3 (49), рр. 127-132
  7. Shevchenko N.Yu., Huzenko D.V. (2017). Uprav­linnia tekhnolohichnym protsesom termoobrobky metallu na osnovi modeliuvannia yoho vkhidnykh parametriv [Management by the technological process of heat treatment of metal on the basis of design of his entry parameters]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 3 (49), рр. 133-137.

Full Text (.pdf)