2019 2(37) 24

Development Strategy for Environmentally-Oriented Transport and Logistics Clusters of the Blue Ocean 

Serhii Gritsenko
Doctor of Economic Sciences, Profesor, Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine
https://orcid.org/0000-0002-3322-3986
National Aviation University, Kyiv

Citation Format
Gritsenko S. І. (2019). Development strategy for environmentally-oriented transport and logistics clusters of the blue ocean. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 151-156. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).151-156

Language
Ukrainian

Resume
The general aspects of the business universe, which consists of two different types of space that have a strategy of red and blue oceans, are revealed. The theoretical basis of the formation of a strategy for the development of ecologically oriented transport and logistics clusters of the blue ocean is substantiated. The mutual influence of environmental aspects, transport and logistics clusters and intelligent transport systems is argued. The relevance of introducing intelligent transport systems to improve the quality of transport services has been proved and their feasibility has been determined. A business model of the development strategy of environmentally oriented transport and logistics clusters is proposed.

Keywords
strategy, competitive advantages, value, ecologization, intelligent transport systems, transport and logistics clusters.

Referensces

 1. Maikl L.D., Dzheims V., Kymberly V.-Kh. (2006). Stremitel’nyye innovatsii. Tans. from english. Kyiv, Companion Group [in Russian].
 2. Porter M.Э. (2005).Konkurentsyia. Moskva : Yzdatelskyi dom «Vyliams» [in Russian].
 3. Kim V. Chan, Moborn Rene. (2018). Perekhid do blakytnoho okeanu. Kharkiv [in Ukrainian].
 4. Hrytsenko S.I. (2018). Paradyhma innovatsiinoho rozvytku ekonomiky Ukrainy v konteksti transportno-lohistychnykh klasteriv: monohrafiia. Innovative development of the economy: global trends and national features: сollective monograph. Lithuania, Publishing House «Baltija Publishing», pp. 114-128.
 5. Kim V. Chan, Moborn Rene. (2019). Stratehiia blakytnoho okeanu / Pro stratehiiu. 10 naikrashchykh statei iz zhurnalu Harvard Business Review; per. z anhl.
  K. Kozachuk. Kyiv [in Ukrainian].
 6. Pro skhvalennia Natsionalnoi transportnoi stratehii Ukrainy na period do 2030 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 travnia 2018 r. №430-r. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku (data zvernennia: 18.11.2019).
 7. Hrytsenko S.I. (2019). Modeliuvannia systemy tsinnostei ekolantsiuha postachan yak dominanta transportno-lohistychnykh klasteriv. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, pp. 31-34 [in Ukrainian].
 8. Tryfonova O.V., Trushkina N.V. (2019). Stan, problemy ta tendentsii rozvytku transportnoi lohistyky v Ukraini. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1, pp. 143-149 [in Ukrainian].
 9. Petrushenko M.M. (2019). Ekolohichna konfliktnist u sferi povodzhennia z vidkhodamy: pytannia upravlinnia ta opodatkuvannia. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1, pp. 101-105 [in Ukrainian].
 10. Lypnytskyi D.V. (2019). Vozmozhnosty y vyzovy dlia blokchein v novoi yndustryalyzatsyy. Ekonomika promyslovosti, 1, pp. 82-100. [in Russian]. doi: https://doi.org/10.15407/econindustry2019.01.082
 11. Turlakova S.S. (2019). Ynformatsyonno-kommunykatsyonnye tekhnolohyy razvytyia «umnykh» proyzvodstv. Ekonomika promyslovosti, 1, pp. 101-122. [in Russian]. doi: https://doi.org/10.15407/econindustry2019.01.101
 12. Zanyzdra M.Iu. (2018). Otsenka hotovnosty k smart-transformatsyiam s uchetom эkolohycheskoi sostavliaiushchei. Ekonomika promyslovosti, 4, pp. 5-25. [in Russian]/ doi: https://doi.org/10.15407/econindustry2018.04.005
 13. Intelektualni transportni systemy. Modul 4 e. Stiikyi rozvytok transportnoi systemy: Zbirnyk materialiv dlia politykiv mist. 2009. Retrieved from https://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/A_Sourcebook/SB4_Vehicles-and-Fuels/GIZ_SUTP_SB4e_Intelligent-Transport-Systems_UA.pdf (data zvernennia: 16.11.2019) [in Ukrainian].
 14. Troytskaia N.A., Chubukov A.B. (2004). Edynaia transportnaia systema: Uchebnyk. Moskva [in Russian].
 15. Tsumaeva A.S. (2014). Menedzhment v sfere transporta y lohystyky. Maryupol, PHTU [in Russian].
 16. Ekonomichna entsyklopediia: v 3 t. (2000). S.V. Mochernyi (Eds.). Kyiv, Vydavnychyi tsentr «Akademiia». Vol. 1 [in Ukrainian].

Full Text (.pdf)