2019 2(37) 23

Development trends of the transport and logistics system of the Prydniprovsky economic region

Serhii Ivanov
Doctor of Economic Sciences, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine
https://orcid.org/0000-0002-1205-3797
Viacheslav Lyashenko  
Doctor of Economic Sciences, Profesor
https://orcid.org/0000-0001-6302-0605
Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Kyiv
Larysa Shamileva  
Phd in Economic Sciences
https://orcid.org/0000-0003-4738-0728
Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Kyiv
Nataliia Trushkina
Phd in Economic Sciences
https://orcid.org/0000-0002-6741-7738
Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Kyiv

Citation Format
Ivanov S. V., Lyashenko V. I., Shamileva L. L., Trushkina N. V. (2019). Development trends of the transport and logistics system of the Prydniprovsky economic region. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 143-150. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).143-150

Language
Ukrainian

Resume
At present, the formation and development of the transport and logistics system is recognized as a promising area of the regional economy. This is due to the intensive development of transport logistics and the creation of a single European transport space in the framework of the transport policy of the European Union TEN-T.

The article provides a predictive assessment of the indicators characterizing the development of the regional transport and logistics system of the Prydniprovsky economic region using economic and mathematical tools, and on this basis the trends in its functioning are identified. It should be noted that forecast estimates should be considered forecasts – a warning. That is, while maintaining an insignificant level of labor productivity and its decline, low capital productivity of capital investments for the coming years, the volume of transport activity (rail and road) of the Prydniprovsky economic region may significantly decrease.

As a result of the study, a set of measures has been proposed, the implementation of which will transform the transport and logistics system of the region. These include: development of a strategy for the development of the transport and logistics cluster as a component of the regional transport and logistics system; development and implementation of a financial support mechanism for managing the development of the transport and logistics cluster; reconstruction of existing and creation of new facilities of appropriate logistics infrastructure; creation of optimal multimodal logistics chains, including through the expanded use of energy-efficient modes of transport; attracting private investment in the technical modernization of the port infrastructure of the Berdyansk seaport; intensification of innovation with the use of various forms of pre-ferences (loans, guarantees, tax benefits, subsidies) for the development of the seaport; transfer of port facilities for concession or lease; the use of information technology to manage the transport and logistics system of the region; implementation of the concept of «green» logistics, which will allow combining ecology and economy into a single system to preserve the region’s ecosystem and environment using environmentally friendly technologies in the field of transport and storage facilities; the introduction of digital logistics as a mechanism for the development of the transport and logistics system.

Keywords
transport and logistics system, regional economy, economic region, indicators, forecast estimate, economic and mathematical tools, trends, transformation, European transport policy.

Referensces

 1. Belaya kniga – Transport. Strategicheskiy plan dlya yedinoy yevropeyskoy transportnoy zony: v napravlenii k konkurentosposobnoy i resursoeffektivnoy transportnoy sisteme [White Paper – Transport. Strategic plan for a single European transport zone: towards a competitive and resource-efficient transport system]. (2011). Luxembourg, Bureau of Official Publications of the European Union [in Russian].
 2. Transport in the European Union. Current Trends and Issues. (2018). Mobility and Transport. European Union. April. Retrieved from https://ec.europa.eu/trans-port/sites/transport/files/2018-transport-in-the-eu-current-trends-and-issues.pdf.
 3. Blaik P. (2010). Logistyka. Koncepcja zintegro­wanego zarzadzania. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Kotler P., Keller K.L. (2014). Marketing Manage­ment. 14th edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
 5. Merfi Pol R., Vud Donal’d F. (2017). Sovre­mennaya logistika [Modern Logistics]. 8th ed. Moscow, LLC I.D. Williams [in Russian].
 6. Bauersoks Donald Dzh., Kloss Deyvid Dzh. (2017). Logistika: integrirovannaya tsep’ postavok [Logistics: Integrated Supply Chain]/ 2nd ed. Moscow? Olymp-Business [in Russian].
 7. 7. Perebyinis V.I., Perebyinis O.V. (2006). Trans­portno-lohistychni systemy pidpryiemstv: formuvannia ta funktsionuvannia [Transport-logistic systems of enterprises: formation and functioning]. Poltava, RVС Poltava University of Consumer Cooperatives in Ukraine [in Ukrainian].
 8. Perebyinis V.I., Boldyrieva L.M., Perebyinis O.V. (2009). Transportnyi menedzhment i transportnyi marke­tynh vyrobnycho-komertsiinoi diialnosti [Transport management and transport marketing of production and commercial activity]. Poltava, Poltava University of Consumer Cooperation of Ukraine [in Ukrainian].
 9. Hryhorak M.Yu. (2017). Intelektualizatsiia rynku lohistychnykh posluh: kontseptsii, metodolohiia, kompe­tentnist [Intellectualization of the logistics services market: concepts, methodology, competence]. Kyiv, Sik Hrup Ukraina [in Ukrainian].
 10. Nykyforuk O.I. (Eds.). (2017). Rozvytok infra­strukturnykh sektoriv yak chynnyk realizatsii priorytetnykh napriamiv ekonomichnoi polityky Ukrainy [Development of infrastructure sectors as a factor of realization of priority directions of economic policy of Ukraine]. Kiev, State Institution «Inst. and predicted. NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 11. Ivanov S.V., Kharazishvili Yu.M. (2017). Inno­vatsiini faktory rozvytku transportnoi systemy Ukrainy [Innovative factors of development of the transport system of Ukraine]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Bulletin of Economic Science of Ukraine, 2, рр. 47-55 [in Ukrainian].
 12. Nykyforuk O.I. (2014). Modernizatsiia nazem­nykh transportnykh system Ukrainy [Modernization of land transport systems of Ukraine]. Kyiv, Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 13. Kyslyi V., Zharyk T. (2010). Rozvytok trans­portno-lohistychnykh klasteriv v Ukraini [Development of transport and logistics clusters in Ukraine]. Ekonomika UkrainyEconomy of Ukraine, 12, рр. 28-37 [in Ukrainian].
 14. Smyrnov I., Shmatok O. (2012). Formuvannia transportno-lohistychnykh klasteriv u YeS: ukrainskyi kontekst [Formation of transport and logistics clusters in the EU: Ukrainian context]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni T.H. Shevchenka – Bulletin of the TG Kiev National University Shevchenko, Issue 60, рр. 14-19 [in Ukrainian].
 15. Nikolaiev Yu.O. (2012). Struktura transportno-lohistychnoho klastera ta protses yoho formuvannia [Structure of transport-logistics cluster and its formation process]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen – Bulletin of socio-economic research, Issue 1 (44), рр. 345-350 [in Ukrainian].
 16. Popova N.V. (2013). Klastery kak osnova inno­vatsionnogo razvitiya transportno-logisticheskoy sistemy regiona [Clusters as the basis for the innovative development of the transport and logistics system of the region]. Biznes Inform Business Inform, Issue 8, рр. 63-67 [in Ukrainian].
 17. Aloshynskyi Ye.S., Bilan K.V. (2013). Rozrobka propozytsii shchodo stvorennia transportno-lohistychnoho klastera Kharkivskoi oblasti [Development of proposals for creation of transport and logistics cluster of Kharkiv region]. Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhno­logiy – East European Journal of Advanced Technology, 3(3), рр. 29-33 [in Ukrainian].
 18. Voinarenka M.P. (Eds.). (2014). Klastery v ekonomitsi Ukrainy [Clusters in the Economy of Ukraine]. Khmelnytskyi: KhNU, FOP Melnyk A.A. [in Ukrainian].
 19. Poliakova O.M. (2014). Klasternyi pidkhid do formuvannia intehrovanoi transportno-lohistychnoi syste­my [Cluster approach to the formation of an integrated transport and logistics system]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Bulletin of Economics of Transport and Industry, 45, рр. 239-244 [in Ukrainian].
 20. Hrytsenko S.I. (2018). Formuvannia paradyhmy sotsialno-ekonomichnoho rozvytku v konteksti trans­portno-lohistychnykh klasteriv [Formation of the paradigm of socio-economic development in the context of transport and logistics clusters]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia. Ekonomichni nauky Bulletin of Khmelnitsky National University. Series. Economic sciences, 3, Vol. 3, рр. 178-182 [in Ukrainian].
 21. Hrytsenko V.I., Onyshchenko I.M. (2017). Vyz­nachennia informatyvnosti parametriv modeli prohno­zuvannia ymovirnosti vyboru produktu v umovakh «Big Data» [Determination of the informative parameters of the model of predicting the probability of product selection in the Big Data conditions]. Kibernetika i vychislitel’naya tekhnika – Cybernetics and computing, Issue 4 (190), рр. 5-18 [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.15407/kvt190.04.005
 22. Onyshchenko I.M. (2017). Udoskonalennia me­todiv obrobky ta zberihannia danykh za dopomohoiu instrumentiv «Big Data» ta Map Reduce [mprove data processing and storage methods with Big Data and Map Reduce tools]. Economic and mathematical modeling of socio-economic systems: Coll. of sciences. wash. Kyiv: MNNCITS NAS and MES of Ukraine, Issue 22, рр. 159-178 [in Ukrainian].
 23. Nykyforuk O.I., Stasiuk O.M., Chmyrova L.Yu., Fediai N.O. (2019). Tsyfrovizatsiia v transportnomu sektori: tendentsii ta indykatory rozvytku Chastyna 1 [Digitization in the transport sector: trends and indicators of development. Part 1]. Statystyka Ukrainy – Statistics of Ukraine, 3, рр. 70-81 [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.31767/su.3(86)2019.03.08
 24. Ivanov S.V. (2018). Transportno-lohistychni klastery v konteksti rozvytku transportnoi systemy Ukrainy ta okremo vziatoho ekonomichnoho raionu [Transport and logistics clusters in the context of the development of the transport system of Ukraine and a separate economic area]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 1(51), рр. 15-22 [in Ukrainian].
 25. Trushkina N.V. (2019). Formuvannia intehro­vanoi transportno-lohistychnoi systemy v Ukraini: finansovo-pravovyi aspekt. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph / Yu. Pasichnyk and etc.; Coventry University; The Academy of Economic Science of Ukraine. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. P. 619-629.
 26. Ivanov S.V., Trushkina N.V., Rynkevych N.S. (2019). Problemy formuvannia instytutsiinoho seredo­vyshcha rozvytku lohistychnykh klasteriv v ekonomichnykh raionakh Ukrainy [Problems of formation of institutional environment for development of logistic clusters in economic regions of Ukraine]. Antykryzove upravlinnia ekonomichnym rozvytkom rehioniv – Crisis management of regional economic development (рр30-41). Kryvyi Rih, Vydavets R.A. Kozlov [in Ukrainian].
 27. Ivanov S.V., Liashenko V.I., Trushkina N.V. (2019). Osoblyvosti rozvytku transportno-lohistychnoi systemy Prydniprovskoho ekonomichnoho raionu [Features of development of transport-logistical system of Pridneprovsky economic district]. Rehionalna ekonomika ta upravlinnia Regional Economics and Management, 3(25), рр. 22-27 [in Ukrainian].
 28. Shelobayev S.I. (2000). Matematicheskiye metody i modeli v ekonomike, finansakh, biznese [Mathematical methods and models in economics, finance, business: textbook. allowance]. Moscow: UNITY-DANA [in Russian].
 29. Heiets V.M., Klebanova T.S., Cherniak O.I., Ivanov V.V., Dubrovina N.A., Stavytskyi A.V. (2005). Modeli i metody sotsialno-ekonomichnoho prohnozuvannia [Models and methods of socio-economic forecasting]. Kharkiv, INZhEK [in Ukrainian].
 30. Yerina A.M. (2001). Statystychne modeliuvannia ta prohnozuvannia [Statistical modeling and forecasting]. Kyiv, KNEU [in Ukrainian].
 31. Shamileva L.L. (2008). Statisticheskoye modeli­rovaniye i prognozirovaniye [Statistical modeling and forecasting]. Donetsk, DonNU [in Russian].

Full Text (.pdf)