2019 2(37) 19

Analysis of the state of staff provision in the healthcare sector in the period of reform

O. Hutsaliuk
Phd in Economic Sciences, Corresponding Member of the Academy of Economic Sciences of Ukraine
https://orcid.org/0000-0002-6541-4912
Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi

Citation Format
Hutsaliuk O. М. (2019). Analysis of the state of staff provision in the healthcare sector in the period of reform. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 110-114. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).110-114

Language
Ukrainian

Resume
The article discusses the problems of staffing the healthcare sector in Ukraine, since today it is growing due to the need for sustainable work of the healthcare system, namely the provision of qualified personnel and the availability of personnel, their qualifications and distribution, motivation, working conditions, remuneration, social well-being, financially, technical and technological support of the labor process determine the appropriate level of medical care to the population. It is noted that the implementation of effective staffing in the healthcare system is an important tool for reforming the medical sphere. It was established that the quality and availability of medical care for the population of the country depends on the level of provision of health care facilities with medical workers and their professional level.

Keywords
providing staff, health care, medical assistance, medical staff, regular staff, attestation of doctors.

Referensces

 1. Bilynska M.M. (2006). Rozvytok intelektualʹnoho ta kadrovoho menedzhmentu v derzhavnomu upravlinni okhoronoyu zdorovʺya [Development of intellectual and
  personnel management in public health management] Public administration: theory and practice. 1. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/e%2Djournals/DUTP/2006%2D1 [in Ukrainian].
 2. Zdorovʺya dlya vsikh. Ukrayina [Database. «Health for All Ukraine]: Official site of the Health Statistics Center of the Ministry of Health of Ukraine. Retrieved from http://medstat.gov.ua/eng/news.html?id=203 [in Ukrainian].
 3. Vasyuk, N.O. (2015). Kerivni kadry v systemi okhorony zdorovia: sutnist poniat [Personnel in the health system: the nature of concepts]. Zavdannia derzhavy u zabezpechenni efektyvnoi kadrovoi polityky haluzi okhorony zdorovia. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii – Task of the state to provide effective personnel policies, health. Proceedings of the conference. Kyiv, pp.18–23 [in Ukrainian].
 4. Zhdan, V.M., Skrypnyk, I.N., Marchenko, A.V. (2015). Problema kadrovoi polityky medychnoi haluzi v rozrizi chasu [The problem of medical personnel policy in time]. Zavdannia derzhavy u zabezpechenni efektyvnoi kadrovoi polityky haluzi okhorony zdorovia. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii – Goals of the state in providing effective personnel policies in the health sector. Proceedings of the conference, Kyiv, 37–39 [in Ukrainian].
 5. Health care institutions and morbidity of the Ukrainian population in 2017: a statistical compilation [Zaklady okhorony zdorovia ta zakhvoriuvanist naselennia Ukrainy u 2017 rotsi]. (2018). Kyiv [in Ukrainian].
 6. Korolenko V.V., Yurochko T.P. (2018). Kadrova polityka sferi okhorony zdorovʺya Ukrayiny v konteksti yevropeysʹkoyi intehratsiyi. [Human resource policy of Ukraine in the context of European integration]. Kyiv [in Ukrainian]
 7. Lehan V.M., Weak G.O., Shevchenko M.V. (2009). Stratehiya rozvytku systemy okhorony zdorovʺya: ukrayinsʹkyy vymir [Health Care System Development Strategy: The Ukrainian Dimension]. Kyiv [in Ukrainian].
 8. Mezentseva N.I., Batichenko S.P., Mezentsev K.V. (2018). Zakhvoryuvanistʹ i zdorovʺya naselennya v Ukrayini: suspilʹno-heohrafichnyy vymir: Monohrafiya. [Population morbidity and health in Ukraine: a socio-geographical dimension: A monograph.] Kyiv, Print Service DP [in Ukrainian].
 9. Mezentsev K.V., Podgrushniy GP, Mezentseva N.I. (2014). Rehionalʹnyy rozvytok v Ukrayini: suspilʹno-prostorova nerivnistʹ ta polyaryzatsiya: monohrafiya [Regional development in Ukraine: socio-spatial inequality and polarization: monograph. Kyiv, Print Service [in Ukrainian].
 10. Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2017 rotsi: statystychnyy byuletenʹ [Statistical Yearbook of Ukraine for 2017: Statistical Bulletin]. (2018). Kyiv [in Ukrainian].
 11. Samootsinka naselennyam stanu zdorovʺya ta rivnya dostupnosti okremykh vydiv medychnoyi dopomohy [Self-assessment of the health status of the population and the level of availability of certain types of medical care: a statistical collection]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operative/operativ2007/gdn/sns/arh_sns.htm [in Ukrainian].
 12. Reforma medychnoho obsluhovuvannya [Health care reform]. Retrieved from http://www.moz.gov.ua/en/portal/ms_reform/ [in Ukrainian].
 13. Tsentr medychnoyi statystyky MOZ Ukrayiny [Health Statistics Center of the Ministry of Health of Uk­raine]. Retrieved from http://medstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Full Text (.pdf)