2019 2(37) 18

Human Capital in the Economic System of Modern Society: the Mechanism of Formation, Investment and Development Prospects in Ukraine 

S. Zhukov
Doctor of Economic Sciences
Uzhgorod National University
V. Zelic
Phd in Economic Sciences
Uzhgorod National University
S. Soima
Phd in Economic Sciences
Uzhgorod National University

Citation Format
Zhukov, S. А., Zelic, V. V., & Soima, S. Yu. (2019). Human capital in the economic system of modern society: the mechanism of formation, investment and development prospects in Ukraine. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 105-109. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).105-109

Language
Ukrainian

Resume
As a result of the conducted research the problems of development of human capital and basic pre-conditions of providing of his competitiveness are certain. Analyzed the loud speaker of charges on development of education and health protection of summary budget of Ukraine and measures on the improvement of economic situation in Ukraine and providing of development of human capital are offered. The basic types of investments are certain in a human capital on levels and subjects of investing. The mechanism of forming of human capital is presented. The mechanism of forming of human capital is presented. It is grounded, that for strategic development of human capital of Ukraine and achievement of equilibrium and balanced of economy in the conditions of globalization modernization of public policy is needed in area of education, namely, creation of the system of education, oriented to forming and development of skills and jurisdictions of man, necessary for innovative activity.

Keywords
human capital, investments in a human capital, competitiveness, economic state of affairs, payment for work.

Referensces

 1. Amosha O.I., Shamileva L.L. (2016). Rozvytok trudovoho potentsialu promyslovosti na zasadakh sotsialnoi vidpovidalnosti: kontseptualne ta naukovo-metodychne zabezpechennia [Development of labour potential of industry on principles of social responsibility: conceptual and scientifically-methodical providing]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Bulletin of Economic Science of Ukraine, 2 (31), рр. 3-8 [in Ukrainian].
 2. Bohynia D.P., Hrishnova O.A. (2000). Osnovy ekonomiky pratsi [Fundamentals of labor economics]. Kyiv, Znannia-Pres [in Ukrainian].
 3. Hrishnova O.A. (2001). Liudskyi kapital: formuvannia v systemi osvity i profesiinoi pidhotovky [Human capital: formation in the system of education and training]. Kyiv, Znannia [in Ukrainian].
 4. Ekonomichnyi dyskusiinyi klub [Economic Discussion Club]. (n.d.). Retrieved from http://edclub.com.ua/analityka/reytyngovi-ocinky-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-2016 [in Ukrainian].
 5. Zakharova O.V. (2010). Upravlinnia investuvan­niam u liudskyi kapital: metodolohiia, otsinka, planuvannia [Human capital investment management: methodology, evaluation, planning]. Donetsk, DonNTU [in Ukrainian].
 6. Kvitka H. (2016). Aifon yak odynytsia vymiru nashykh dokhodiv… [iPhones as a unit of measurement of our income ….]. Holos Ukrainy – Voice of Ukraine, June 07. Retrieved from http://www.golos.com.ua/article/270338 [in Ukrainian].
 7. Lebeda T.B. (2012). Stan finansuvannia naukovykh i naukovo-tekhnichnykh robit v Ukraini: statystychnyi rozriz [State of financing of scientific and technical works in Ukraine: statistical section]. Problemy nauki – Science issues, 12, рр. 4-8 [in Ukrainian].
 8. Osnovni pokaznyky diialnosti vyshchykh navchal­nykh zakladiv Ukrainy na pochatok 2015/16 navchalnoho roku: statystychnyi biuleten [Key Performance Indicators of Higher Educational Institutions of Ukraine at the Beginning of the 2015/16 Academic Year: Statistical Bulletin]. (2016). Kyiv, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].
 9. Osnovni pokaznyky rynku pratsi (richni dani) [Key labor market indicators (annual data)]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy – State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/bl_ztmz-2018.zip [in Ukrainian].
 10. Pichkurova Z.V. (2014). Investytsii v liudskyi kapital yak vyznachalnyi chynnyk zabezpechennia konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky [Investments in human capital as a determining factor in ensuring the competitiveness of the national economy]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini Formation of market relations in Ukraine, 6, рр. 229-233. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_6_50 [in Ukrainian].
 11. Porivnialy zarplaty v riznykh krainakh [Wages in different countries were compared]. (n.d.). Retrieved from https://www.06277.com.ua/news/1921574/porivnali-zarplati-v-riznih-krainah [in Ukrainian].
 12. Real’noye bogatstvo narodov: puti k razvitiyu cheloveka: Doklad o razvitii cheloveka 2010 [The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development: Human Development Report 2010]. 20th Anniversary. ed. Retrieved from http://www.hdr.undp.org [in Russian].
 13. Spivakovskyi O.V. (2018). Liudskyi kapital Ukrainy znetsinyvsia na 10% [Ukraine’s human capital depreciated by 10%.]. Ukrinform. Multimedia platform of foreign language of Ukraine, December 13. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2591823-ludskij-kapital-v-ukraini-znecinivsa-na-10-spivakovskij.html [in Ukrainian].
 14. Kendiukhov O.V. (Eds.). (2013). Stratehichne upravlinnia natsionalnym ekonomichnym rozvytkom [Strategic Management of National Economic Development]. 2 volumes. Donetsk, DonNTU. Vol. 2. 392 p. [in Ukrainian].
 15. Strumilin S.G. (1982). Problemy ekonomiki truda [Problems of labor economics]. Moscow, Nauka [in Russian].
 16. U21 Rankings of National Higher Education Systems 2013. Retrieved from http://ncepa.kz/multimedia/document/B9.pdf.

Full Text (.pdf)