2019 2(37) 15

Problems of the Industrial Complex of Ukraine and the State policy of its Development

Ivan Mytsenko
Doctor of Economic Sciences
Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi

Citation Format
Mytsenko I. М. (2019). Problems of the industrial complex of Ukraine and the state policy of its development. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 88-92. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).88-92

Language
Ukrainian

Resume
The article presents the analysis of the current state and development trends of the industry of Ukraine in the context of its industries and regions. As a result of the analysis, a conclusion was made about the stagnation of the industrial complex of Ukraine, which is due to the low efficiency and inconsistency of the state policy in the sphere of industrial development. Priority areas for improving the industrial policy of Ukraine have been identified.

Keywords
industry, industrial branches, innovation development, state industrial policy, industrial development strategy.

Referensces

 1. Amosha O.I., Bulieiev І.P., Zaloznova Yu.S. (Eds.). (2017). Promyslovist Ukrainy 2014-2016: nevyko­rystani mozhlyvosti, shliakhy vidnovlennia, modernizatsii ta suchasnoi rozbudovy [Industry of Ukraine 2014-2016: Unused Opportunities, Ways of Restoration, Modernization and Modern Development]. Kyiv, Institute of Industrial Economics NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 2. Amosha O.I., Bulieiev І.P., Zemliankin A.I., Zbarazka L.O., Kharazishvili Yu.M., Antoniuk V.P. et al. (2017). Promyslovist Ukrainy – 2016: stan ta perspektyvy rozvytku [ndustry of Ukraine – 2016: state and prospects of development]. Kyiv, Institute of Industrial Economics NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 3. Vyshnevskyi V.P., Viietska O.V., Harkushenko O.M., Kniaziev S.I., Liakh O.V., Chekina V.D., Che­revatskyi D.Yu. (2018). Smart-promyslovist v epokhu tsyfrovoi ekonomiky: perspektyvy, napriamy i mekhanizmy rozvytku [he Smart Industry in the Digital Economy: Perspectives, Directions and Mechanisms for Develop­ment]. Kyiv, Institute of Industrial Economics NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 4. Zaloznova Yu.S. (2018). Problemy formuvannia neoindustrialnoi modeli rozvytku promyslovosti v Ukraini [Problems of formation of neo-industrial model of industrial development in Ukraine]. Naukovyi visnyk PolissiaPolesie Scientific Bulletin, Vol. 1, No.1 (13) [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-115-122
 5. Novytskyi V. (2016). Promyslovist: shliakh vykho­du z kryzy [Industry: the way out of the crisis]. Dzerkalo tyzhnia – The mirror of the week, 12 (1087) [in Ukrainian].
 6. Indeksy promyslovoi produktsii za vydamy diialnosti za 2013-2018 roky [Industrial production indices by types of activity for 2013-2018]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
 7. Innovatsiina diialnist promyslovykh pidpryiemstv u 2017 rotsi [Innovation activity of industrial enterprises in 2017]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat. gov.ua/ [in Ukrainian].
 8. Promyslovist Ukrainy u 2010-2015 rokakh: statystychnyi zbirnyk [Industry of Ukraine in 2010-2015: statistical compilation]. (2016). Kyiv, State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].
 9. Promyslove vyrobnytstvo u 2018 rotsi. Ekspres vypusk [Industrial production in 2018. Express release]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
 10. Eksport tovariv za vydamy ekonomichnoi diialnosti u 2017 rotsi. Statystychna informatsiia [Exports of goods by type of economic activity in 2017. Statistical information]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http: //www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
 11. Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2018 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2018]. (2019). Kyiv, State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].
 12. Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina. Natsionalna dopovid 2017 [Sustainable Development Goals: Ukraine. National Report 2017]. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. un.org.ua. Retrieved from http: //un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1. pdf [in Ukrainian].
 13. Pro skhvalennia Stratehii rozvytku promyslovoho kompleksu Ukrainy na period do 2025 roku [On approval of the Strategy of development of the industrial complex of Ukraine for the period up to 2025]. ligazakon.ua. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT42 84.html [in Ukrainian].

Full Text (.pdf)