2019 2(37) 14

Research of Innovation Development Trends of Ukraine Economy

Oleksandr Kendyukhov
Doctor of Economic Sciences
Zaporizhzhya National University
V. Bolhov  
PHD in Economic Sciences
Donetsk National University named after Vasil Stus, Vinnitsa
S. Tarapata
Donetsk National University named after Vasil Stus, Vinnitsa

Citation Format
Kendyukhov O. V., Bolhov V. Ye., Tarapata S. O. (2019). Research of innovation development trends of Ukraine economy. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 82-87. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).82-87

Language
Ukrainian

Resume
The article examines the tendencies of innovative development of the national economy of Ukraine. The technological structure of domestic production of goods and services is analyzed and the main problems and threats are identified. The dynamics of innovative activity of Ukrainian enterprises and the structure of financing of innovative activity in the country have been determined, which has allowed to identify problems in this direction. The dynamics of changes in the number of scientific personnel and financing of education and science as the basis for the development of innovative infrastructure of the national economy have been revealed.

Keywords
innovation development, national economy, technological structure, investment, science, education, capital.

Referensces

  1. Akhnovska I.O., Bolhov V.Ye. (2016). Zabezpechennia innovatsiinoi bezpeky natsionalnoi ekonomiky [Ensuring the innovation security of the national economy]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economics and management organization, 2 (22), рр. 17 – 27 [in Ukrainian].
  2. Bolhov V.Ye. (2018). Klasyfikatsiia faktoriv vplyvu na innovatsiinyi rozvytok natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Classification of factors of influence on innovative development of national economy of Ukraine]. ІІ International scientific conference: Economy and Society: a Moderns Vectors of Development, Part II, April 27, 2018. Leipzig, Germany: Baltija Publsshing. 187 р. (P. 31 – 34).
  3. Karpenko A.V., Kononenko Yu.S. (2017). Stratehichne znachennia komertsializatsii dlia innovatsiinoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky [The strategic importance of commercialization for the innovative development of the national economy]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia Economics and organization of management, 1(25), рр. 190-201 [in Ukrainian].
  4. Kendiukhov O.V., Bolhov V.Ye., Zalizniuk V.P. (2017). Chynnyky efektyvnosti marketynhovoi stratehii eksportnoi diialnosti pidpryiemstva [Factors of effectiveness of marketing strategy of export activity of enterprise]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economics and management organization, 1(25), рр. 38-51 [in Ukrainian].
  5. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
  6. Pylypenko Yu. I. (2017). Innovatsiinyi rozvytok aviabuduvannia Ukrainy yak mekhanizm stymuliuvannia tochok ekonomichnoho zrostannia natsionalnoi ekonomiky [Innovative development of aviation industry of Ukraine as a mechanism of stimulation of points of economic growth of national economy]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu – Economic Bulletin of the National Mining University, 2(58), рр. 62-72 [in Ukrainian].
  7. Popovych O.S., Bulkin I.O. Novyi biudzhet i dolia nauky [The new budget and the fate of science]. (n.d.). Retrieved from https://commons.com.ua/uk/novij-byudzhet-i-dolya-nauki [in Ukrainian].
  8. Yehorov I.Yu. (Eds.). (2018). Rozvytok innovatsiinoi systemy Ukrainy v yevropeiskomu naukovo-tekhnolohichnomu prostori [Development of Ukraine’s innovation system in the European scientific and technological space]. Kyiv, State Institution «Inst. and predicted. NAS of Ukraine [in Ukrainian].
  9. Kozlovskyi S., Bolhov V., Yousuf A., Batechko A., Hlushchenko L., Vitka N. (2019). Marketing analysis of the electromobile market as a factor in the innovation of the national economy. Іnnovative Marketing, 15(1), рр. 42-53. doi: https://doi.org/10.21511/im.15(1).2019.04
  10. Kendiukhov O.V. TAXKIN: do pytannia pro reformuvannia podatkovoi systemy [TAXKIN: on the issue of tax reform]. Dzerkalo Tyzhnia. Ukraina – Mirror of the Week. Ukraine, 32. Retrieved from https://dt.ua/finances/taxkin-322187_.html [in Ukrainian].

Full Text (.pdf)