2019 1 (36) 8

Formation of competitive advantages of agricultural enterprises in modern economic conditions

Oksana Kondratenko
Donbass State Machine-Building Academy, Kramatorsk
Natalia Pershen
Donbass State Machine-Building Academy, Kramatorsk

Citation Format
Kondratenko, O., & Pershen, N. (2019). 
Formation of competitive advantages of agricultural enterprises in modern economic conditions. Visnyk economichnoi nauky Ukrainy, 1(36), pp. 44-48. 

Language
Ukrainian

Resume
The theoretical aspects of the competitive advantages of agricultural enterprises of Ukraine in modern conditions are studied. Analyzed the dynamics of the production of main types of agricultural products for 2010-2016. The list of factors that affect the functioning of enterprises of the agricultural sector has been determined. It was proposed to achieve the following in order to achieve competitive advantages of medium and small business in agriculture: the state conducts a fair and effective agrarian policy, taking into account foreign experience; horizontal integration with the same enterprises and personal peasant farms in order to create processing and marketing cooperatives that will reduce the monopolistic influence of large enterprises and provide an opportunity to increase the level of product differentiation as one of the sources of competitive advantage; use the latest technology that will ensure the achievement of competitive advantages by improving the efficiency of the use of available resources.

Keywords
competitiveness, agricultural sector, agriculture, competitive advantages, agricultural products, export potential.

Referensces

 1. Kholod V. V. Chotyrokhvektorna model rozvytku konkurentnoho statusu [Four-vector model of development of competitive status]. (n.d.). Retrieved from http://www.rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/68045.doc.htm/ [in Ukrainian].
 2. Karlof B. (1991). Delovaya strategiya: kontseptsiya, soderzhaniye, simvoly [Business strategy: concept, content, symbols]. (Translation from English). Moscow, Economy [in Russian].
 3. Lamben Zh.-Zh. (1996). Strategicheskiy marketing. Yevropeyskaya perspektiva [Strategic marketing. European Perspective]. Saint Petersburg, Nauka [in Russian].
 4. Porter M. (2005). Konkurentnoye preimushchestvo. Kak dostich’ vysokogo rezul’tata i obespechit’ yego ustoychivost’ [Competitive Advantage. How to achieve high results and ensure its sustainability]. (Translation from English). Moscow, Albina Business Books [in Russian].
 5. Fatkhutdinov P.A. Konkurentosposobnost’ organizatsii v usloviyakh krizisa: ekonomika, marketing i menedzhment [Competitiveness of an organization in a crisis: economics, marketing and management]. Moscow, Dashkov and Сo [in Russian].
 6. Honcharov V. M., Kochetkov O. V., Ilin V. Yu. (2005). Sotsialno-ekonomichni problemy formuvannia ta rozvytku ahrarnykh korporatyvnykh struktur [Socio-economic problems of formation and development of agrarian corporate structures]. Ekonomika APK — Economy of agroindustrial complex, 11, рр. 95—99 [in Ukrainian].
 7. Balabanova L.V., Kholod V.V. (2006). Stratehichne marketynhove upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv [Strategic Marketing Management forEnterprise Competitiveness]. Kyiv, Professional [in Ukrainian].
 8.  Larina Ya.S. (2008). Formuvannia ta mekhanizmy realizatsii marketynhovykh stratehii v ahro-prodovolchomu pidkompleksi APK [Formation and mechanisms of realization of marketing strategies in agro-food subcomplex of AIC]. Kyiv, Press Ukraine [in Ukrainian].
 9. Sabluk P. T. (2008). Problemy zabezpechennia dokhodnosti ahropromyslovoho vyrobnytstva v Ukraini v postindustrialnyi period [Problems of ensuring the profitability of agro-industrial production in Ukraine in the postindustrial period]. Ekonomika APK — Economy of agroindustrial complex, 4, рр. 19—37 [in Ukrainian].
 10. Tkachenko V.G., Bogachov V.I., Goncharov V.N. et al. (2010). Investitsionnyye i innovatsionnyye protsessy v APK Ukrainy v usloviyakh agrarnoy reformy [Investment and innovation processes in the agro-industrial complex of Ukraine in the context of agrarian reform]. Lugansk, Knizhkoviy svit [in Russian].
 11. Shpychak O.M. (2010). Yakist i tsina silskohospodarskoi produktsii [Quality and price of agricultural products]. Kyiv [in Ukrainian].
 12. Dovhan L.Ye. (2004). Konkurentospromozhnist pidpryiemstv [Competitiveness of enterprises]. Kyiv, ICT Publishing House “Polytechnic” [in Ukrainian].
 13. Melnyk S. I. (2010). Osnovni napriamky formuvannia konkurentnykh perevah ahrarnykh pidpryiemstv Ukrainy v rynkovykh umovakh [Main directions of formation of competitive advantages of agrarian enterprises of Ukraine in market conditions]. Luhansk, Noulidzh [in Ukrainian].
 14. Azoyev G.L., Chelenkov A.P. (2000). Konkurentnyye preimushchestva firmy [Competitive advantages of the company]. Moscow, Printing house “News” [in Russian].
 15. Fed’ko V.P. (2005). Osnovy marketinga [Basics of marketing]. Rostov-on-Don, Phoenix [in Russian].
 16. Assel’ G. (1999). Marketing: printsipy i strategii [Marketing: principles and strategies]. Moscow, Infra-M [in Russian].
 17. Kushtavkin D.Ye. (2007). Razrabotka brenda kak faktor formirovaniya konkurentnykh preimushchestv [Brand development as a factor in the formation of competitive advantages]. Marketing v Rossii i za rubezhom — Marketing in Russia and abroad, 3, рр. 70-82 [in Russian].
 18. Terovanesova O. Yu. (2014). Konkurentnyi status pidpryiemstva v systemi naukovykh katehorii [Competitive status of the enterprise in the system of scientific categories]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti Bulletin of the Economy of Transport and Industry, Issue 48, рр. 153-158. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2014 _48_31 [in Ukrainian].
 19. Shvets N.V., Shevtsova H.Z. (2018). Udoskonalennia metodychnykh pidkhodiv do otsiniuvannia konkurentospromozhnosti haluzi [Improving methodical approaches to assessing the industry’s competitiveness]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu — Economic Herald of the Donbas, 2(52), рр. 114-123 [in Ukrainian].
 20. Tkachenko V.G. (2010). Vosstanovit li Ukraina status zhitnitsy Yevropy [Will Ukraine restore the status of the breadbasket of Europe]. Kyiv, “Aristey” [in Russian].
 21. Kovchuha L.I. (2018). Pro vzaiemoobumovlenist konkurentsii, innovatsii ta konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [On the interdependence of compe-tition, innovation, and competitiveness of enterprises]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu — Economic Herald of the Donbas, 2(52), рр. 124-133 [in Ukrainian].

Full Text (.pdf)