2019 1 (36) 7

Small Business in Ukraine: the Role, condition and Development Perspective in the Period of Socio-Economic Shocks

Sviatoslav Zhukov
Doctor of Economic Sciences
State Higher Educational Institution «Uzhgorod National University» (Uzhgorod)
Olesia Diuhovanets
Phd in Economics
State Higher Educational Institution «Uzhgorod National University» (Uzhgorod)
Oleksandra Balko
State Higher Educational Institution «Uzhgorod National University» (Uzhgorod)

Citation Format
Zhukov, S., Diuhovanets,O., & Balko, O. (2019). 
Small Business in Ukraine: the Role, condition and Development Perspective in the Period of Socio-Economic Shocks. Visnyk economichnoi nauky Ukrainy, 1(36), pp. 40-43. 

Language
Ukrainian

Resume
The role of small and medium enterprises is determined, the state and trends of their development in Ukraine are researched. The general and financial problems that hinder the development of small business in the period of crisis phenomena and socio-economic shocks are outlined. The methods of state regulation and stimulation of development of small enterprises in Ukraine are offered. The experience of EU policy on small and medium-sized enterprises is analyzed, the basis of which is the Small Business Act, the basic postulates of which need to be used in Ukrainian realities for the development of small business, the potential of which is undoubted.

Keywords
small business, development of small and medium enterprises, methods of state regulation and stimulation.

Referensces

 1. Bakhramov Yu.M., Glukhov V.V. (2011). Finansovyy menedzhment: Standart tret’yego pokoleniya [Financial management: The standard of the third generation]. 2nd ed. Saint Petersburg, Piter [in Russian].
 2. Biznes-sreda v Ukraine. Proyekt «Razvitiye predprinimatel’stva v Ukraine» [Business environment in Ukraine. Project “Development of Entrepreneurship in Ukraine”]. Mezhdunarodnaya finansovaya korporatsiya — International Finance Corporation. Retrieved from https://surv-07web.pdf [in Russian].
 3. Butenko A.I., Shlafman N.L. (2012). Napriamky derehuliatsii diialnosti malykh pidpryiemnytskykh struktur v Ukraini [Areas of deregulation of small business entities in Ukraine]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy — Bulletin of Economic Science of Ukraine. 1 (21), рр. 30-33 [in Ukrainian].
 4. Varnalii Z.S. (2012). Zastosuvannia podatkovoho stymuliuvannia subiektiv pidpryiemnytskoi diialnosti v umovakh vprovadzhennia norm Podatkovoho kodeksu Ukrainy [Application of tax incentives for business entities in the implementation of the norms of the Tax Code of Ukraine]. Malyi i serednii biznes — Small and medium business, 4, рр. 151-158 [in Ukrainian].
 5. Vorotina L.I. (2012). Mozhlyvosti zberezhennia pidpryiemstv sektora maloho biznesu ekonomiky Ukrainy [Opportunities for preserving small businesses of Ukraine’s economy]. Biznes Inform — Business Inform, 11, рр. 32-37 [in Ukrainian].
 6. Dani Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Index of /operativ]. (n.d.). ukrstat.org. Retrieved from https://ukrstat.org/uk/operativ/
 7. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
 8. Ivanov A.V. (2011). Innovatsii i proizvodstvennyy biznes v usloviyakh globalizatsii [Innovation and manufacturing business in the context of globalization]. Problemy sovremennoy ekonomiki — Problems of the modern economy, 1, рр. 47-52 [in Russian].
 9. Vashchenko K.O., Varnalii Z.S., Vorotin V.Ye., Heiets V.M., Libanova E.M. et al. (2008). Pro stan ta perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva v Ukraini [About the state and prospects of entrepreneurship development in Ukraine]. Kyiv, State Committee for Entrepreneurship [in Ukrainian].
 10. Romanska O. Analiz statystychnykh pokaznykiv rozvytku pidpryiemnytstva v Ukraini u 2015 r. [Analysis of statistical indicators of entrepreneurship development in Ukraine in 2015]. platforma-msb.org. Retrieved from http://platforma-msb.org/analiz-statystychnyh-pokaznykiv-rozvytku-pidpryyemnytstva-v-ukrayini-u-2015-rotsi/ [in Ukrainian].
 11. Tereshchenko S.A. (2013). Male pidpryiemstvo v umovakh rynkovoho hospodariuvannia [Small enterprise in the conditions of market economy]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia — Economics and management organization, 1, рр. 173-177 [in Ukrainian].
 12. Tolmachova H.F., Liashenko V.I., Koliesnikova H.V. (2017). Rehuliuvannia rozvytku maloho i serednoho pidpryiemnytstva: dosvid zarubizhnykh krain dlia Ukrainy [Regulation of development of small and medium enterprises: experience of foreign countries for Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu — Economic Herald of the Donbas, 1 (47), рр. 157-185 [in Ukrainian].
 13. Wikipedia. Small business act for Europe. en.wikipedia.org. Retrieved from https://en.wikipedia.org/ wiki/Small_Business_Act_for_Europe.

Full Text (.pdf)