2019 1 (36) 5

Design of the System of Values of Eco-chain Deliveries as Dominant of Transport-Logistic Clusters 

Serhii Gritsenko
Doctor of Economic Sciences
ORCID 0000-0002-3322-3986
National Aviation University, Kyiv

Citation Format
Gritsenko, S. (2019). Design of the System of Values of Eco-chain Deliveries as Dominant of Transport-Logistic Clusters. Visnyk economichnoi nauky Ukrainy, 1(36), pp. 31-34.

Language
Ukrainian

Resume
The aim of the article is deepening of the theoretical and methodological principles of research of intercommunication of the system of values of the eco-chain deliveries as dominants of transport-logistic clusters. The design of influence of chainlet of value of enterprises is considered on the state of environment in a geographical scale – transport-logistic clusters. The system of values is examined as a complex of associate chainlets of value of suppliers, for providing of production; chainlets of value of company; chainlets of value of channels of sale; chainlets of value of customers. Mathematical formalization of elements of of the eco-chains deliveries allows system, reasonably to investigate behavior of this system, exposes conformities to law of her behavior within bounds of transport-logistic clusters.

Keywords
system of values, ecologistics, design, transport-logistic clusters, environment, types of orientation of activity.

Referensces

 1. Porter M. (2005). Konkurentsiya [Competition]. Moscow, Williams Publishing House [in Russian].
 2. Sergeyev V.I. (Ed.). (2004). Korporativnaya logistika. 300 otvetov na voprosy professionalov [Corporate logistics. 300 answers to the questions of professionals]. Moscow [in Russian].
 3. Emmet S. (2007). Iskusstvo upravleniya skladom: Kak umen’shit’ izderzhki i povysit’ effektivnost’ [The Art of Warehouse Management: How to Reduce Costs and Increase Efficiency]. Minsk [in Russian].
 4. Shapiro D. (2006). Modelirovaniye tsepi postavok [Supply Chain Modeling]. Saint Petersburg [in Russian].
 5. Lavryk V.I., Boholiubov V.M., Polietaieva L.M. et al. (2010). Modeliuvannia i prohnozuvannia stanu dovkillia [Modeling and forecasting of the environment]. Kyiv [in Ukrainian].
 6. Brodetskiy G.L. (2006). Modelirovaniye logisticheskikh sistem. Optimal’nyye resheniya v usloviyakh riska [Logistics systems modeling. Optimal solutions at risk]. Moscow [in Russian].
 7. Lukinskiy V.S. (Ed.). (2008). Modeli i metody teorii logistiki [Models and methods of the theory of logistics]. Saint Petersburg [in Russian].
 8. Yakymchuk A.Yu., Semenova Yu.M. (2018). Aspekty upravlinnia ekoloho-ekonomichnoiu bezpekoiu v umovakh viiskovo-politychnoi nestabilnosti u konteksti pryrodokorystuvannia [Aspects of ecological-economic safety management in the conditions of military and politic instability in nature resources use context]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy — Bulletin of Economic Science of Ukraine, 1, рр. 191-194 [in Ukrainian].
 9. Zaloznova Yu.S., Trushkina N.V. (2018). Udoskonalennia upravlinnia materialnymy potokamy na vuhilnomu pidpryiemstvi [Improvement of management of material flows at the coal enterprise]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy — Bulletin of Economic Science of Ukraine, 1, рр. 36-41 [in Ukrainian].
 10. Shevtsova H.Z. Shvets N.V. (2017). Klasteryzatsiia khimichnoi promyslovosti: yevropeiskyi dosvid ta uroky dlia Ukrainy [Clustering of the chemical industry: European experience and lessons for Ukraine]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy — Bulletin of Economic Science of Ukraine, 2, рр. 103-109 [in Ukrainian].
 11. Anisimova O.V. (2017). Efektyvnist zastosuvannia innovatsii u sferi okhorony hruntiv: sutnist i vydy [Efficiency of application of innovation in field of soil protection: essence and types]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy — Bulletin of Economic Science of Ukraine, 1, рр. 15-19 [in Ukrainian].
 12. Stok D.R., Lambert D.M. (2005). Strategicheskoye upravleniye logistikoy [Strategic logistics management]. Moscow [in Russian].
 13. Khendfild R.B., Nikols, Jr. E.L. (2003). Reorganizatsiya tsepey postavok. Sozdaniye integrirovannykh sistem formirovaniya tsennosti [Reorganization of supply chains. Creating integrated value systems]. Moscow [in Russian].
 14. Oskolskyi V.V. (2014). Klasteryzatsiia — vahomyi faktor pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ekonomiky Ukrainy [Clustering is a significant factor in increasing the competitiveness of Ukraine’s economy]. Proceedings of the IX Plenum of the Union of Economists of Ukraine and International Scientific and Practical Conference (Kyiv, September 26, 2014). Kyiv [in Ukrainian].

Full Text (.pdf)