2019 1 (36) 3

Resources and Mechanisms for Investment and Innovation Development of Ukrainian Industrial Enterprises

Natalia Bryukhovetskaya
Doctor of Economic Sciences, Academician of  the AES of Ukraine
ORCID 0000-0002-6652-4523
Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Kyiv
Ivan Buleev 
Doctor of Economic Sciences, Academician of  the AES of Ukraine
ORCID 0000-0002-7912-3649
Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Kyiv

Citation Format
Bryukhovetskaya N., & Buleev, I. (2019). 
Resources and Mechanisms for Investment and Innovation Development of Ukrainian Industrial Enterprises. Visnyk economichnoi nauky Ukrainy, 1(36), pp. 11-25.

Language
Ukrainian

Resume
In the conditions of the falling markets substantiated the concept for activation of enterprises investment activity, implementation of models and mechanisms for ensuring the efficiency of investment and innovation activity of the real economy industrial enterprises, based on the analysis of the theory and practice for the operation of the Ukrainian economy, its industry and enterprises in modern conditions.

The analyses revealed some trends in the development of Ukraine’s economy during the years of independence. It was proved that the GDP don’t fully reflect the real economic performance, characterizes of the economic trends, the level of its commercial activity.

The theoretical basis for Ukrainian economic development studied. It is underlined the mistakenness of using targets set by the Washington consensus: privatization, deregulation and liberalization with the simultaneous dismantling of all previous public administration institutions.

It has been determined that the transition to a state of stabilization and investment and innovation development can happen under the modified approach to the main features of economic theory and the use modern mechanisms and models of their implementation at macro and micro levels.

It was proved that the useful to focus on internal development resources, on the domestic market with the directing of foreign investors into the real economy.

It was proved that the useful to use in management methodology and innovation and investment development of the country`s economy and trialekatics enterprises and concepts of the three forces of development, the useful to recognition of the basis of society and the economy of spirituality, man’s moral values, employee and manager.

The dominant source of stability and economic development presented investments. Models and mechanisms for investing in the development of enterprises in the real economy are developed. The expediency of abandoning the production-money investment model and the transition to a loan-issuing model using fiat money recommended. The algorithm for formation and realization of country’s investment policy and enterprises is developed.

Keywords
investment and innovation activity, mechanisms for enterprises development, resources for investment enterprises development, enterprise’s investment policy, production and monetary pattern of investment, credit issuing pattern of investment, fiat money, trialekatics and concept of the tree forces in metrology enterprises development.

Referensces

 1. Word Bank. Global Economic Prospects. Darkening Skies. (n.d.). documents.worldbank.org. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/307751546982400534/pdf/133493-PUB-9781464813863.pdf
 2. Kushch A. Vse govoryat o mirovom krizise v 2019. Chego zhdat’? [Everyone is talking about the world crisis in 2019. What to expect?]. (2018). Korrespondent.net — Correspondent.net, December 29. Retrieved from https://korrespondent.net/world/4048874-vse-hovoriat-omyrovom-kryzyse-v-2019-cheho-zhdat [in Russian].
 3. Buleyev I.P., Bryukhovetskaya N.Ye. (2018). Sotsial’no-ekonomicheskiye problemy ekonomiki na sovremennom etape yeye razvitiya [Socio-economic problems of the ukrainian economy at the present stage of its development]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy — Bulletin of Economic Science of Ukraine, 1(34), рр. 11-24 [in Russian].
 4. Zhmerenetskyi O. (2017). Hlobalni ekonomichni trendy ta Ukraina bez maibutnoho [Global economic trends and Ukraine without the future]. Ukrainska pravda — Ukrainian Pravda, 17th of July. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/publications/2017/07/17/627005/ [in Ukrainian].
 5. Korablin S.O. (2017). Makroekonomichna dynamika Ukrainy: pastka syrovynnykh rynkiv [Macroeconomic dynamics of Ukraine: trap of commodity markets]. Kyiv, Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 6. Heiets V.M. еt al. (Еds.). (2009). Sotsialnoekonomichnyi stan Ukrainy: naslidky dlia narodu ta derzhavy: natsionalna dopovid [Socio-economic status of Ukraine: consequences for the people and the state]. Kyiv, NSC of NIBU [in Ukrainian].
 7. Libanova E.M. (Еd.). (2015). Vidnovlennia Donbasu: otsinka sotsialno-ekonomichnykh vtrat i priorytetni napriamy derzhavnoi polityky [Donbass Restoration: Assessment of Socioeconomic Losses and Priority Areas of State Policy]. Kyiv: NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 8. Libanova E.M., Horbulin V.P., Pyrozhkov S.I. еt al. (2015). Polityka intehratsii ukrainskoho suspilstva v konteksti vyklykiv ta zahroz podii na Donbasi [Policy of Integration of Ukrainian Society in the Context of Challenges and Threats of Events in the Donbass]. Kyiv, NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 9. Promyslovist Ukrainy 2014-2016: nevykorystani mozhlyvosti, shliakhy vidnovlennia, modernizatsii ta suchasnoi rozbudovy [Industry of Ukraine 2014-2016: unused opportunities, ways of restoration, modernization and modernization]. (2015). Kyiv, IIE of NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 10. Buleyev I.P. (2006). Transformatsiya obshchestva i ekonomiki: opyt i perspektivy [Transformation of society and economy: experience and prospects]. Donetsk, IIE of NAS of Ukraine [in Russian].
 11. Buleyev I.P. (2006). Predpriyatiye v sisteme obshchestvennykh otnosheniy: institutsional’nyy aspekt [Enterprise in the system of public relations: institutional aspect]. Donetsk, IIE of NAS of Ukraine [in Russian].
 12. Khaustova V.Ye. (2015). Promyslova polityka v Ukraini: formuvannia ta prohnozuvania [Industrial policy in Ukraine: formation and forecasting]. Kharkiv, РН “Inzhek” [in Ukrainian].
 13. Briukhovetska N.Yu., Korytko T.Yu., Bryl I.V. Otsiniuvannia investytsiinoi aktyvnosti pidpryiemstva za kryteriiem dodanoi vartosti [The evaluation of investment activity of an enterprise taking into account the criterion of added value]. Stratehiia i mekhanizmy rehuliuvanniapromyslovoho rozvytku — Strategy and mechanisms of regulation of industrial development, (рр. 28-40). Kyiv, IIE of NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 14. Buleyev I.P. (2016). Nekotoryye aspekty vykhoda iz krizisa ekonomiki Ukrainy [Some aspects of overcoming the crisis of the Ukrainian economy]. Problemy ekonomiki — Problems of economics, 1, рр. 65-83 [in Russian].
 15. Bryukhovetskaya N.Ye., Ivanenko L.V. (2018). Faktory i pokazateli investitsionnoy aktivnosti predpriyatiy i dobavlennoy stoimosti v Ukraine [Factors and indicators of investment activity of enterprises and value added in Ukraine]. Biznes Inform — Business Inform, 4, рр. 74-80 [in Russian].
 16. Buleyev Ye.I., Ryabykina N.I., Revva A.N. (2017). Intellektualizatsiya truda kak vysshaya forma yego razdeleniya na sovremennom etape ekonomicheskogo razvitiya [Intellectualization of labor as the highest form of its division at the present stage of economic development]. Stratehiia i mekhanizmy rehuliuvannia promyslovoho rozvytku — Strategy and mechanisms of regulation of industrial development, (рр. 20-31). Kyiv, IIE of NAS of Ukraine [in Russian].
 17. Chernaya A.A., Bryukhovetskiy Ya.S., Lygus O.Ye. (2017). Napravleniya motivatsii i povysheniya proizvoditel’nosti truda v usloviyakh krizisa dlya obespecheniya investitsionnoy aktivnosti predpriyatiy [Directions motivation and increases of the labor productivity in the conditions of crisis for providing of investment activity of enterprises]. Stratehiia i mekhanizmy rehuliuvannia promyslovoho rozvytku — Strategy and mechanisms of regulation of industrial development, (рр. 96-111). Kyiv, IIE of NAS of Ukraine [in Russian].
 18. Zadorozhnyy G. V., Zadorozhnaya O.G. (2017). Trialektika kak metodologiya istinnogo khozyaystvennogo postizheniya real’nosti i cheloveka [Trialectics as a methodology of true economic comprehension of reality and man]. Kharkiv, V.N. Karazin Kharkiv National University [in Russian].
 19. Zadorozhnyy G.V., Zadorozhnaya O. G. (2017). Chelovechnoye mirokhozyaystvennoye videniye: ocherki novoy lichnostnoy metodologii [Human world economic vision: essays of a new personal methodology]. Kharkiv, Tochka [in Russian].
 20. World Bank. World Development Indicators. (n.d.). datacatalog.worldbank.org. Retrieved from https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-developmentindicators.
 21. Ustenko O., Dzhangirov D. Kredity: berem, chtoby snova brat’ [Credits: we take to take again]. (n.d.). youtube.com. Retrieved from https://www.youtube.com/ watch?v=NbbmwnXt_jg [in Russian].
 22. Arezki P., Hardi K., Loungani P., Rao Y. Testing the Prebisch-Singer Hypothesis since 1650 : Evidence from Panel Techniques that Allow for Multiple Breaks. IMF Working Paper. August 15, 2013.WP/13/180. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.643.7241&rep=rep1&type=pdf
 23. Katasonov V.YU. (2013). Kapitalizm. Istoriya i ideologiya «denezhnoy tsivilizatsii» [Capitalism. History and ideology of “monetary civilization”]. Moscow, Institute of Russian Civilization [in Russian].
 24. Platon. (2014). Gosudarstvo [State]. (Trans. by V. Karpov). Moscow, Lenand [in Russian].
 25. Ksenofont. (1976). Kiropediya [Kyropedia]. (Trans. by E.E. Frolov&V.G. Borukhovich). Moscow, Nauka [in Russian].
 26. Arystotel. (2000). Polityka [Politics]. (Trans. from ancient Greek and preface by A. Kislyuk). Kyiv, Osnova [in Ukrainian].
 27. Mochernyi S. (2000) Investytsii (stattia) [Investments (Article).]. Ekonomichna entsyklopediia: u trokh tomakh. — Economic Encyclopedia: in three volumes, Vol. 1. Kiev, Publishing Center “Academy” [in Ukrainian].
 28. Pelykh O.O. (2012). Investytsiinyi menedzhment [Investment Management]. : Tutorial. (2nd edition is redone and supplemented). Donetsk, Yuho-Vostok [in Ukrainian].
 29. Borisov A.B. (2003). Bol’shoy entsiklopedicheskiy slovar’ [Big encyclopedic dictionary]. Moscow, Book World [in Russian].
 30. Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar’ [Soviet Encyclopedic Dictionary]. (1997). (A.M. Prokhorov (Ed.)). [4th ed.]. Moscow, Soviet Encyclopedia [in Russian].
 31. Honcharov V.M., Navrotskyi A.A., Kolomiitsev O.A. (2006). Investytsiini resursy ta yikh ekonomichne rehuliuvannia [Investment resources and their economic regulation]. Donetsk, SPD Kupriianov V.S. [in Ukrainian].
 32. Hrynova V.M., Koiuda V.O., Lepeiko T.I. et al. (2002). Problemy rozvytku investytsiinoi diialnosti [Problems of investment development]. Kharkiv, KDEU Publishing House [in Ukrainian].
 33. Uolsh K. (2001). Kliuchovi finansovi pokaznyky. Analiz ta upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Financial Indicators. Analysis and management of enterprise development]. Kyiv, Vseuvyto; Naukova dumka [in Ukrainian].
 34. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
 35. Kapitalni investytsii za vydamy promyslovoi diialnosti za 2010-2017 roky [Capital investment by types of industrial activity for 2010-2017]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy — State Statistics Service of Ukraine. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
 36. Bozhevol’nov YU., Kobzeva S., Korotayev A., Malkov A., Khamatshin A. (2010). Faktory investitsionnoy aktivnosti [Factors of investment activity]. Polit.Ru, December 1. Retrieved from http://polit.ru/article/2010/01/12/investactivity/ [in Russian].
 37. The Global Innovation Index 2015 Effective Innovation Policies for Development. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva: Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2015). Retrieved from https://www.globalinnovationindex.org/ user files/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf
 38. Stalo izvestno, kakiye strany YES men’she vsego finansiruyut nauku [It became known which EU countries finance science least of all]. (2019). Korrespondent.net — Correspondent.net, January 13. Retrieved from https://korrespondent.net/tech/4053032-stalo-yzvestno-kakyestrany-es-menshe-vseho-fynansyruuit-nauku [in Russian].
 39. Heiets V. M. (2016). Ekonomika Ukrainy: kliuchovi problemy i perspektyvy [The Economics of Ukraine: Key Problems and Perspectives]. Naukovyi visnyk Dyplomatychnoi akademii Ukrainy — Scientific Herald of the Diplomatic Academy of Ukraine, Issue 23(3), рр. 164-176 [in Ukrainian].
 40. Danylyshyn B. (2017). Yak Ukraini dosiahty dovhostrokovoho zrostannia ekonomiky [How to achieve long-term economic growth in Ukraine]. Novoe vremia — New time, 13th of July. Retrieved from https: // nv.ua/ukr/opinion/jak-ukrajini-dosjagti-dovgostrokovogozrostannja-ekonomiki-1476840.html [in Ukrainian].
 41. Druker P.F. (2001). Zadachi menedzhmenta v XXI veke [Tasks of management in the XXI century].(Translated from English). Moscow, Williams Publishing House [in Russian].
 42. L’vov D.S. (2002). Ekonomika razvitiya [Development economics]. Moscow, «Ekzamen» [in Russian].
 43. Glaz’yev S. (2016). Ekonomika budushchego. Yest’ li u Rossii shans? («Kollektsiya Izborskogokluba») [Economics of the Future. Does Russia have a chance? (“Collection of Izborsk Club”)] Moscow, Book World [in Russian].
 44. Kyzym M.O., Pronoza P.V., Omarov Sh.A. (2010). Problemy ta tsili rozvytku Ukrainy v sviti hlobalnykh problem svitovoi spilnoty [Problems and Objectives of Ukraine’s Development in the World of Global Problems of the World Community]. Kharkiv: РН “INZHEK” [in Ukrainian].
 45. Matiushenko I.Yu. (2016). Rozrobka i vprovadzhennia konverhentnykh tekhnolohii v Ukraini v umovakh novoi promyslovoi revoliutsii: orhanizatsiia derzhavnoi pidtrymky [Development and implementation of convergent technologies in Ukraine in the conditions of the new industrial revolution: organization of state support]. Kharkiv, FOP Alexandrova K.M. [in Ukrainian].
 46. Ukrainska pravda [Ukrainian Pravda]. (2019, January 9). Retrieved from https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/01/09/694131 [in Ukrainian].
 47. Kevorkyan K. (2018). Perspektivy samogo nishchego gosudarstva v Yevrope. Glyadya v budushcheye iz dalekogo proshlogo Prospects for the most impoverished state in Europe. Looking to the future from the distant past]. Ukraine.ru. December 17. Retrieved from https://ukraina.ru/opinion/20181217/1022098883.html [in Russian].
 48. High-technology versus low-technology manufacturing. Eurostat statistics explained. (n.d.). ec.europa.en. Retrieved from http://ec.europa.en/eurostatistatistics-explained/index.plip/ Archive: High-technology versus lowtechnology manufacturing#cite note-2.
 49. Reva A. Vystup na pres-konferentsii, 112 kanal TV Ukraina. 22.12.2018 r. [Reva A. Speech at a press conference, Channel 112 TV Ukraine. 22.12.2018].
 50. Ukraina. Koeffitsiyent Dzhini [Ukraine. Gini coefficient]. (n.d.). knoema.ru. Retrieved from https://knoema.ru/atlas/Украина/Коэффициент-Джини [in Russian].
 51. Tobin J, Golub S.S. Money, Credit, and Capital. Irwin: McGraw-Hill. (1998).
 52. Kuznets S. (1963). Notes of take off. The Economics of Take-Off into Sustained Growth. London, Palgrave Macmillan UK, рp. 22-43.
 53. Skarshevskiy V. Na chem derzhalas’ ekonomika Ukrainy 2014-2019 gg.? [On what kept the economy of Ukraine 2014-2019?]. youtube.com. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=jNoIxrO69fI [in Russian].
 54. Shabunin V. Velychezni sumy: skilky shchoroku vytrachaie Ukraina cherez bezdiialnist vlady ta koruptsiiu [Huge amounts: how much Ukraine spends each year due to inaction and corruption]. (2018). 24 kanal — Channel 24, December 8. 24tv.ua. Retrieved from https://24tv.ua/skilki_ukrayina_shhoroku_vtrachaye_cherez_bezdiyalnist_vladi_ta_koruptsiyu_shokuyuchi_tsifri_n1077330 [in Ukrainian].
 55. Yarmoshchuk T. Vidsutnist hroshei MVF mozhe maty pozytyvni naslidky dlia Ukrainy — ekspert [Lack of money The IMF can have positive consequences for Ukraine – an expert]. (2016). Radio Svoboda — Radio Liberty, 30 August. radiosvoboda.org. Retrieved from https://www.radiosvoboda.org/a/27955695.html [in Ukrainian].

Full Text (.pdf)