2019 1 (36) 19

Innovative approaches to the scientific and methodological support of social security assessment in the system of state regulation

Orystlava Sydorchuk
Phd in Public Administration
ORCID 0000-0002-7078-1557
Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Citation Format
Sydorchuk, O. (2019). 
Innovative approaches to the scientific and methodological support of social security assessment in the system of state regulation. Visnyk economichnoi nauky Ukrainy, 1(36), pp. 122-127. 

Language
Ukrainian

Resume
The paper analyzes the impact on the relative change in the integral assessment of social security of such components as material well-being, demographic factor, employment, social and labor relations, safety of health and life, social protection, social exclusion and deviant behavior, social well-being in society. The studies were carried out according to a specially developed methodology with the aim of scientific substantiation of management decisions in the system of state regulation of social security.

Keywords
social security, social security integral indicator, deterrence factors, growth reserves, reserves mobilization.

Referensces

 1. Sydorchuk O.H. (2018). Sotsialna bezpeka: derzhavne rehuliuvannia ta orhanizatsiino-analitychne zabezpechennia [Social security: state regulation and organizational and analytical support]. Lviv, LRIT NAPA [in Ukrainian].
 2. Kharazishvili Yu.M., Dron Ye.V. (2014). Prohnozuvannia indykatoriv, porohovykh znachen ta rivnia ekonomichnoi bezpeky u serednostrokovii perspektyvi [Forecasting indicators, threshold values and level of economic security in the medium term]. Kyiv, NISS [in Ukrainian].
 3. Kharazishvili Yu.M., Dron Ye.V. (2015). Problemy intehralnoho otsiniuvannia rivnia ekonomichnoi bezpeky derzhavy [Problems of the integrated assessment of the level of economic security of the state]. Bankivska sprava — Banking, 1, рр. 3-21 [in Ukrainian].
 4. Koval O.P. (2016). Ohliad isnuiuchykh pidkhodiv do otsinky rivnia sotsialnoi bezpeky [An overview of existing approaches to assessing the level of social security]. Stratehichni priorytety — Strategic priorities, 3 (40), рр. 115120 [in Ukrainian].
 5. Koval O.P. (2016). Sotsialna bezpeka: sutnist ta vymir [Social Security: Essence and Measurement]. Kyiv. NISS [in Ukrainian].
 6. Iliash O.I. (2011). Systemna paradyhma sotsialnoi bezpeky na riznykh rivniakh suspilnoi iierarkhii [System paradigm of social security at different levels of social hierarchy]. Mekhanizmy rehuliuvannia ekonomiky — Mechanisms of regulation of economy, 2, рр. 23-32 [in Ukrainian].
 7. Iliash O.I. (2010). Naukovi peredumovy identyfikatsii katehorii «Sotsialna bezpeka rehionu» [Scientific preconditions for the identification of the category “Social security of the region”]. Zbirnyk naukovykh prats Lutskoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky — Collection of scientific works of Lutsk Technical University. Economic Sciences, Issue 7.4.3, рр. 37-62 [in Ukrainian].
 8. Hnatenko I.A., Rubezhanska V.O. (2016). Parametry ta pokaznyky sotsialnoi bezpeky naselennia Ukrainy. [Parameters and indicators of social security of Ukraine’s population]. Visnyk Khmelnytskoho Natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky — Bulletin of the Khmelnitsky National University. Economic Sciences, 1, рр. 242-249 [in Ukrainian].
 9. Zavora T.M., Chepurnyi O.V. (2012). Analiz ta otsinka indykatoriv stanu sotsialnoi bezpeky Ukrainy [Analysis and evaluation of indicators of the state of social security in Ukraine]. Efektyvna ekonomika — Effective economy, 9. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1365 [in Ukrainian].
 10. Metodolohichni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy vid 29.10.2013 r. № 1277 [Methodological recommendations for calculating the level of economic security in Ukraine: Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine dated October 29, 2013 № 1277]. meold.kmu.gov.ua. Retrieved from http://meold.kmu.gov.ua/minec/control/uk/publish/category/main?cat_id=38738 [in Ukrainian].
 11. Savitskaya G.V. (2000). Analiz khozyaystvennoy deyatel’nosti predpriyatiya [Analysis of economic activity of the enterprise]. 4th ed. Minsk, «Novoye znaniye» LLC [in Russian].
 12. Amosha O.I, Shamileva L.L. (2016). Rozvytok trudovoho potentsialu promyslovosti na zasadakh sotsialnoi vidpovidalnosti:kontseptualne ta naukovo-metodychne zabezpechenn [Development of labour potential of industry on principles of social responsibility: conceptual and scientifically-methodical providing]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy — Bulletin of Economic Science of Ukraine, 2 (31), рр. 3-8 [in Ukrainian].

Full Text (.pdf)