2019 1 (36) 14

Material and Technical Support of Agro-food Complex in Context of Modernization of Industry

Vasyl Perebyynis
Doctor of Economic Sciences, Academician of  the AES of Ukraine
ORCID 0000-0002-4779-515X
Poltava University of Economics and Trade
Mykola Rogoza
Doctor of Economic Sciences, Academician of  the AES of Ukraine
Poltava University of Economics and Trade
Tetiana Kosareva
Phd in Economics
Kiev National University of Economics named after Vadim Getman
Yuliia Perebyynis
Poltava Law Institute of the National Law University named after Yaroslav Mudryi

Citation Format|
Perebyynis, M., Rogoza, M., Kosareva, T., & Perebyynis, Yu. (2019). Material and Technical Support of Agro-food Complex in Context of Modernization of Industry. Visnyk economichnoi nauky Ukrainy, 1(36), pp. 92-100.

Language
Ukrainian

Resume
It is established that efficiency of the agro-food complex depends on the level of its material and technical support determined by the state of the industry manufacturing the means of production. In recent years, there has been an increase in imports and sales of agricultural machinery. The comparative estimation of certain types of machinery produced domestically and abroad is presented. The prospects of development of tractor, agricultural and automobile engineering in Ukraine in the context of its modernization are considered. The emphasis is on the concept of a new industrial policy (neo-industrialization).

Keywords
agro-food complex, material and technical support, industry, modernization.

Referensces

 1. Ahrobiznes Ukrainy u 2017/2018 MR: Infohrafichnyi dovidnyk [Agribusiness of Ukraine in 2017/2018 MR: Infographic Directory]. Retrieved from http://agribusinessinukraine.com [in Ukrainian].
 2. Bilousko Ya.K., Tovstopiat V.L. (2010). Silskohospodarske mashynobuduvannia: buty chy ne buty? [Agricultural machinery: to be or not to be?]. Kyiv, NSC IAE [in Ukrainian].
 3. Vesna pryishla: polovi roboty zaplanovano provesty v optymalni ahrotekhnichni stroky [Spring came: field work is planned to be conducted in the best agronomic terms]. (2019). Narodna trybuna — People’s tribune, March 1 [in Ukrainian].
 4. Hryshko V.V., Perebyinis V.I., Rabshtyna V.M. (1996). Enerhozberezhennia v silskomu hospodarstvi (ekonomika, orhanizatsiia, upravlinnia) [Energy saving in agriculture (economy, organization, management)]. Poltava, Poltava [in Ukrainian].
 5. Zvit holovy raionnoi derzhavnoi administratsii Kolosa V.P. pro vykonannia Prohramy ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Kotelevskoho raionu, raionnoho biudzhetu, delehovanykh raionnoiu radoiu povnovazhen ta pidsumky diialnosti Kotelevskoi raiderzhadministratsii u 2018 rotsi [Report of the head of the district state administration Kolos VP on implementation of the Program of economic and social development of Kotelev rayon, the district budget, delegated by the rayon council, and the results of the activities of Kotelev district state administration in 2018]. (2019). Narodna trybuna — People’s tribune, February 15th [in Ukrainian].
 6. Ivanov S.V., Perebyinis V. I., Kotov Ye.V., Fedirets O.V. (2015). Rozvytok natsionalnoi ekonomiky na zasadakh neoindustrialnoi modernizatsii [Development of national economy based on neoindustrial modernization]. Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka. Chetverti Chumachenkivski chytannia — Economics Management: Theory and Practice. Fourth Chumachenkivsky Readings (рр. 31-41). Kyiv, IIE of NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 7. Kryvokon O.H. (2011). Suchasnyi stan ta kharakterystyka avtomobilebuduvannia yak haluzi promyslovoho vyrobnytstva krainy [The current state and characteristics of automobile industry as an industry of industrial production in the country]. Visnyk NTU «KhPI»: Avtomobile- ta traktorobuduvannia — Bulletin of NTU “KhPI”: Automobile and tractor construction, 56, рр. 78 — 86 [in Ukrainian].
 8. Kupivlia materialno-tekhnichnykh resursiv dlia vyrobnychykh potreb silskohospodarskymy pidpryiemstvamy u 2016 rotsi: statystychnyi biuleten [Purchase of material and technical resources for production needs of agricultural enterprises in 2016: statistical bulletin]. (2017). Kyiv, State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].
 9. Liashenko V.I., Kotov Ye.V. (2015). Ukraina ХХI: neoindustrialna derzhava abo “krakh proektu” [Ukraine XXI: neo-industrial state or “crash of the project”]. Kyiv; Poltava [in Ukrainian].
 10. Mohylova M.M. (2016). Osnovni zasoby silskohospodarskykh pidpryiemstv: stan, otsinka, vidtvorennia [Basic assets of agricultural enterprises: state, evaluation, reproduction]. Kyiv, NSC IAE [in Ukrainian].
 11. Perebyinis V.I., Fedirets O.V. (2012). Enerhetychnyi faktor zabezpechennia konkurentospromozhnosti produktsii [Energy factor for the competitiveness of products]. Poltava, PUET [in Ukrainian].
 12. Perebyinis V.I., Zakharchenko O.H. (2018). Efektyvnist vykorystannia enerhetychnykh resursiv u lohistychnykh systemakh ahroprodovolchoho kompleksu [Efficiency of use of energy resources in logistic systems of agrofood complex]. Poltava, PUET [in Ukrainian].
 13. Perebyinis V.I., Drobotia Ya.A. (2012). Lohistychne upravlinnia zapasamy na pidpryiemstvakh [Logistic inventory management at enterprises]. Poltava, PUET [in Ukrainian].
 14. Perebyinis V.I., Pomaz O.M., Pomaz Yu.V. (2017). Problemy i perspektyvy rozvytku vantazhnoho avtomobilnoho transportu [Problems and Prospects for the Development of Freight Road Transport]. Materialy VIII Mizhnar. nauk.-prakt. konferentsii „Rynkova transformatsiia ekononomiky: stan, problemy, perspektyvy” — Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference “Market transformation of econonomics: state, problems, perspectives”, Vol. 1, рр. 20-24. Kharkiv, KhNTUSG [in Ukrainian].
 15. Perebyinis V.I., Fedirets O.V., Havrysh V.I. (2016). Tekhniko-tekhnolohichne zabezpechennia konkurentospromozhnosti na zasadakh enerhetychnoho menedzhmentu [Technical and technological support based on the competitiveness of energy management]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy — Bulletin of Economic Science of Ukraine, 1 (30), рр. 110-114 [in Ukrainian].
 16. Perebyinis V.I., Perebyinis O.V. (2006). Transportno-lohistychni systemy pidpryiemstv: formuvannia ta funktsionuvannia [Transport and logistics systems of enterprises: formation and functioning]. Poltava, RVC PUSKU [in Ukrainian].
 17. Perebyinis V.I., Pomaz O.M. (2011). Transportnyi faktor zabezpechennia konkurentospromozhnosti produktsii [Transport factor for the competitiveness of products]. Poltava, PUET [in Ukrainian].
 18. Biloruskо Ya.K. (Ed.). (2007). Problemy realizatsii tekhnichnoi polityky v ahropromyslovomu kompleksi [Problems of Implementation of Technical Policy in the Agro-Industrial Complex]. Kyiv, NSC IAE [in Ukrainian].
 19. Sabluk P.T., Bilskyi V.H., Pidlisetskyi H.M., Kotelianets V.I., Perebyinis V.I. et al. Restrukturyzatsiia materialno-tekhnichnoi bazy ahropromyslovoho kompleksu [Restructuring of the material and technical base of the agro-industrial complex]. Kyiv, Institute of Agrarian Economics [in Ukrainian].
 20. Yakovenko V.P., Bilousko Ya.K., Pidlisetskyi H.M. et al. Rynok silskohospodarskoi tekhniky: problemy stanovlennia [Agricultural machinery market: problems of formation]. Kyiv, NSC IAE [in Ukrainian].
 21. Rohoza M.Ye., Kuzmenko O.K. (2017). Modernizatsiia ekonomiky Ukrainy u konteksti neoindustrialnykh peretvoren [Modernization of the Ukrainian economy in the context of neoindustrial transformation]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy — Bulletin of Economic Science of Ukraine, 1, рр. 78-83 [in Ukrainian].
 22. Rohoza M.Ye. (2010). Upravlinnia potentsialom pidpryiemstva v umovakh dynamichnoho rozvytku ekonomiky [Management of the potential of the enterprise in the conditions of dynamic economic development]. Biuleten Mizhnarodnoho Nobelevskoho ekonomichnoho forumu «Svitova ekonomika KhKhI stolittia: tsykly ta kryzy» — Bulletin of the International Nobel Economic Forum “World Economy of the 21st Century: Cycles and Crisis”, 1(3), Vol. 1, рр. 280-288. Dnipropetrovsk, DUEP [in Ukrainian].
 23. Rohoza M.Ye. (2005). Upravlinnia promyslovymy pidpryiemstvamy: sotsialno-ekonomichni chynnyky ta osoblyvosti orhanizatsii [Management of Industrial Enterprises: Socio-Economic Factors and Features of the Organization]. Poltava, RVC PUSKU [in Ukrainian].
 24. Semyrak O. S. (2014). Otsiniuvannia kharakterystyk rynku produktsii avtomobilebuduvannia v Ukraini [Estimation of characteristics of the market of automotive products in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Lohistyka — Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”. Logistics, 811, рр. 340-346 [in Ukrainian].
 25. Silske hospodarstvo Ukrainy za 2017 rik [Agriculture of Ukraine for 2017]. (2018). Kyiv, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].
 26. Urozhai: Ukraina postavyla istorychnyi rekord [Vintage: Ukraine has set a historic record]. (2018). Narodna trybuna — People’s tribune, December 4 [in Ukrainian].
 27. Bilskyi V.H., Denysenko P.A., Kovryha V.V. et al. (1993). Formuvannia vyrobnychoho potentsialu ta rynku zasobiv vyrobnytstva [Formation of production potential and market of means of production]. Kyiv, Urozhai [in Ukrainian].
 28. Pidlisetskoho H.M. (Ed.). (2001). Formuvannia rynkiv materialnykh resursiv APK [Formation of the markets of material resources of the agroindustrial complex]. Kyiv, Institute of Agrarian Economics [in Ukrainian].
 29. Shylo I. (2019). Stan, perspektyvy ta problemy rozvytku fermerskykh hospodarstv Kotelevshchyny [Status, prospects and problems of development of farms of Kotelvshchina]. Narodna trybuna — People’s tribune, Feb. 1 [in Ukrainian].

Full Text (.pdf)