2019 1 (36) 13

Features of Agricultural Products Export in Ukraine and Dnipro Region

Nataliia Osadcha
Doctor of Economic Sciences, Academician of  the AES of Ukraine
ORCID 0000-0001-5066-2174
Kharkiv
Viacheslav Lyashenko
Doctor of Economic Sciences, Academician of  the AES of Ukraine
ORCID 0000-0001-6302-0605
Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Kyiv
Olha Galyasovskaya
ORCID 0000-0003-3826-6501
University of Customs and Finance, Dnipro
S. Dzyuba

Phd in Technics
Dnipro

Citation Format
Osadcha, N., Lyashenko, V., Galyasovskaya, O., & Dzyuba , S. (2019). 
Features of Agricultural Products Export in Ukraine and Dnipro Region. Visnyk economichnoi nauky Ukrainy, 1(36), pp. 82-91. 

Language
Ukrainian

Resume
The article analyzes the problems and perspectives of development of export of agro-industrial products. In Ukraine, there is a tendency to increase the export of this type of products to the EU, Africa and Asia, in particular the export of poultry meat. However, the position of our processed exports is observed in imports. There is a need to increase the export of processed raw materials.

Keywords
export potential, export, import, agroindustrial complex, EU, raw material, poultry.

Referensces

 1. Barylovych O. M. (2015). Stan ta problemy rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy [Status and problems of agricultural development in Ukraine]. Molodyi vchenyi — Young scientist, 8, рр. 36—39 [in Ukrainian].
 2. Holovachova O. S. (2013). Problemy ta perspektyvy rozvytku infrastruktury ahrarnoho rynku Ukrainy [Problems and prospects of development of the infrastructure of the agrarian market of Ukraine]. Biznes Inform — Business Inform, 5, рр. 178—183 [in Ukrainian].
 3. Antoniuk O.P., Antoniuk P.O. (2014). Analiz struktury eksportu ahroprodovolchoi [Analysis of the structure of agricultural exports]. Ekonomika kharchovoi promyslovosti — Еconomy of the food industry, 3, рр. 27—32 [in Ukrainian].
 4. Strochenko N. I. (2014). Ekonomichni aspekty zrostannia eksportu produktsii APK Ukrainy u konteksti zaprovadzhennia standartiv iz vuhletsevoi sertyfikatsii [Economic Aspects of Growth of Export of AIC Products of Ukraine in the Context of Introduction of Carbon Certification Standards]. Ekonomika — Economy, 7, рр. 75—81 [in Ukrainian].
 5. Zadoia A.O. (2016). Zovnishnia torhivlia Ukrainy: suchasni masshtaby, struktura i tendentsii [Foreign Trade of Ukraine: Current Scales, Structure and Trends]. Akademichnyi ohliad — Academic review, 2(45), рр. 110—11 [in Ukrainian].
 6. Kulytskyi S. Pytannia transformatsii ukrainskoi zovnishnoi torhivli na suchasnomu etapi [The issue of the transformation of Ukrainian foreign trade at the present stage]. (n.d.). acadrev.duan.edu.ua. Retrieved from http://acadrev.duan.edu.ua/images/stories/files/2016-2/15.pdf [in Ukrainian].
 7. Piankova O.V., Ralko O.S. (2016). Zovnishnia torhivlia Ukrainy: problematyka strukturnykh zmin ta priorytetiv [Foreign Trade of Ukraine: Problems of Structural Change and Priorities]. Ekonomika ta suspilstvo — Economics and Society, Issue 5, рр. 65—71 [in Ukrainian].
 8. Sotnyk I., Shaforost Yu. Rozvytok zovnishnoi torhivli Ukrainy z krainamy Yevropeiskoho Soiuzu [Development of foreign trade of Ukraine with the countries of the European Union]. (n.d.). sophus.at.ua. Retrieved from www.sophus.at.ua/publ/2016_06_1_kampodilsk [in Ukrainian].
 9. Prokopenko R.V. (2015). Analyz perspektyv otraslei ukraynskoi эkonomyky pry vыkhode yz kryzysna [Analysis of prospects of industries of Ukrainian economy on leaving from the crisis]. Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka. Chetverti Chumachenkivski chytannia — Economics Management: Theory and Practice. Fourth Chumachenko readings (рр. 156-165). Kyiv, IIE of NAS of Ukraine [in Russian].
 10. Eksportna stratehiia Ukrainy: Dorozhnia karta stratehichnoho rozvytku torhivli na period 2017-2021 rokiv [Export strategy of Ukraine: Road map of strategic trade development for the period 2017-2021]. me.gov.ua. Retrieved from http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e6ab10fa-0ad9-4fe4-b8be-32f570693b64&title=EksportnaStrategiiaUkraini-DorozhniaKartaStrategichnogoRozvitkuTorgivli2017-2021 [in Ukrainian].
 11. Pashkov M. Realii i perspektivy strategicheskogo partnerstva [Realities and prospects for strategic partnership]. razumkov.org.ua. Retrieved from http://www.razumkov.org.ua/ukr/article.php?ne [in Russian].
 12. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
 13. Ukrainskyi soiuz promyslovtsiv i pidpryiemtsiv [Ukrainian Union of Industrialists and Entrepreneurs]. (n.d.). uspp.ua. Retrieved from http://uspp.ua/2017-j-mavbi-stvoriti-tak%D1%96-tempi-rozvitku-shhob-lyudi-v%D1%96dchuli-pozitivn%D1%96-zm%D1%96ni-yakost%D1%96-zhittya.html [in Ukrainian].
 14. Perspektivy mirovoy ekonomiki [Prospects for the global economy.]. World Bank website. (n.d.). Retrieved from http://www.worldbank.org/en/publication/globaleconomic-prospects [in Russian].
 15. Huzhva I. Slabka lanka: yak Ukraini vmontuvatysia v hlobalni lantsiuhy dodanoi vartosti [Weak link: how to integrate Ukraine into global value added chains]. (n.d.). Retrieved from http://www.t.ua/macrolevel/slabkalanka-yak-ukrayini-vmontuvatisya-v-globalni-lancyugidodanoyi-vartosti-_.html [in Ukrainian].
 16. Kurs na Afriku: yest’ li shans dlya ukrainskikh produktov popast’ na rynki ogromnogo kontinenta [A course for Africa: is there a chance for Ukrainian products to enter the markets of a vast continent]. (2016). bakertilly.ua. http://www.bakertilly.ua/ru/news/id1055 [in Russian].
 17. Osadcha N.V. (2011). Kharakterystyka protsesu intehratsii Ukrainy do Yevropeiskoho Soiuzu (YeS) [The analysis of process of integration of Ukraine in European Union]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu — Economic Herald of the Donbas, 3 (25), рр. 71—82 [in Ukrainian].
 18. Osadcha N.V. (2008). Formuvannia zon vilnoi torhivli v Ukraini: problemy ta shliakhy vyrishennia [Formation of free trade zones in Ukraine: problems and solutions]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu — Economic Herald of the Donbas, 4 (14), рр. 95—98 [in Ukrainian].
 19. Osadcha N.V. (2010). Hlobalizatsiini protsesy ta yikh vplyv na mytnu polityku ta taryfne rehuliuvannia [Globalization processes and their impact on customs policy and tariff regulation]. Problemy razvitiya vneshne ekonomicheskikh svyazey i privlecheniya inostrannykh investitsiy: regional’nyy aspekt — Problems of development of foreign economic relations and attracting foreign investment: a regional aspect, Part 2, рр. 20—25. Donetsk, DonNU [in Ukrainian].
 20. Pavlenko O. Ukraina na zovnishnikh ahrarnykh rynkakh. Yak kompensuvaty vtratu rynku RF [Ukraine on external agrarian markets. How to compensate for the loss of the Russian market]. (n.d.). epravda.com.ua. Retrieved from http://www.epravda.com.ua/columns/2015/09/23/560722/view_print/ [in Ukrainian].
 21. Stratehiia rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy na period do 2020 roku [Strategy of development of agrarian sector of economy of Ukraine for the period till 2020]. minagro.gov.ua. Retrieved from http://minagro.gov.ua/node/7644 [in Ukrainian].
 22. Lyashenko, V., Osadcha, N., Galyasovskaya, O., & Knyshek, O. (2017). Marketing prospects of small developed African countries assessment for traditional Ukrainian exports. Economic Annals-XXI, 166 (7-8), 2025. http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annalspdf/DOI/ea-V166-04.pdf.
 23. Pająk, K., Kamińska, B., & Kvilinskyi, O. (2016). Modern trends of financial sector development under the virtual regionalization conditions. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(21), 204-217. Retrieved from http://fkd.org.ua/article/view/91052/92128.
 24. Liashenko V.I., Osadcha N.V., Haliasovska O. V. (2018). Porivnialna otsinka eksportnykh mozhlyvostei produktsii hirnychodobuvnoho kompleksu Ukrainy [Comparative estimation of export opportunities of the mining equipment complex in Ukraine.]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky — Financial and credit activity: problems of theory and practice, Issue 3, рр. 208218. Kharkiv, University of Banking [in Ukrainian].
 25. Danylenko A. S. (2013). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady realizatsii eksportnoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv [Organizational-economic principles of realization of export potential of agricultural enterprises]. Ekonomika ta upravlinnia APK — Economics and management of agro-industrial complex, 11, рр. 5—10 [in Ukrainian].
 26. Amosha A.I., Dubnina M.V., Katsura S.N., Lyashenko V.I., Marchenko V.N. (2005). Regiony Ukrainy: otsenka konkurentosposobnosti [Regions of Ukraine: assessment of competitiveness]. Ekonomist — Economist, 12, рр. 62-74 [in Russian].
 27. Alymov O.M., Amosha O.I. et al. (2014). Pershyi etap modernizatsii ekonomiky Ukrainy: dosvid ta problemy [The first stage of modernization of the Ukrainian economy: experience and problems]. Zaporozhye, CPU [in Ukrainian].

Full Text (.pdf)