2019 1 (36) 11

Domestic Market of Metallurgy of Ukraine and the Concentration of Enterprises of this Industry

Yurii Makogon
Doctor of Economic Sciences, Vice Vresident of the AES of Ukraine
ORCID 0000-0002-3387-7031
Mariupol State University

Citation Format
Makogon, Yu. (2019). 
Domestic Market of Metallurgy of Ukraine and the Concentration of Enterprises of this Industry. Visnyk economichnoi nauky Ukrainy, 1(36), pp. 68-75. doi: http://doi.org/

Language
Ukrainian

Resume
The article is devoted to the problem of the development of the domestic market of metal products of Ukraine, in contrast to the traditional attention of specialists to world markets and the presence of Ukrainian metallurgy enterprises and the influence on production, as a rule of external factors. The author tries to explore different aspects of the formation of the domestic market of metal products and their influence directly on the metallurgical enterprises. At the same time, in the context of enterprises, to consider the components affecting not only economic factors, but also political ones. The level of concentration of enterprises has been considered and the dependence of their competitiveness, the level of partnership and cooperation.

Keywords
metallurgy, metallurgical enterprises, domestic market, metal products, metallurgical industry, metallurgical complex, producers of metal products.

Referensces

 1. Pro zovnishnoekonomichnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 16.04.1991 r. № 959-ХI (iz zminamy ta dopovnenniamy) [On Foreign Economic Activity: Law of Ukraine dated April 16, 1991, No. 959-XI (with amendments and supplements)]. (1991). Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR — Information from the Verkhovna Rada of the USSR, 29, Art. 377 [in Ukrainian].
 2. Volkov V. P., Horoshkova L. A. Modeliuvannia parametriv ekonomichnoi bezpeky metalurhiinoi haluzi [Simulation of the parameters of economic safety of the metallurgical industry]. Ekonomika i menedzhment – 2013: perspektivy integratsii i innovatsionnogo razvitiya. Tom 2: Metallurgiya v Ukpaine — Economics and Management – 2013: prospects for integration and innovative development. Volume 2: Metallurgy in Ukraine. metallurg.in.ua. Retrieved from http://metallurg.in.ua/news/compaiiy [in Ukrainian].
 3. Nova enephetychna ctpatehiia Ukpainy do 2020 poky: bezpeka, enephoefektyvnict, konkypentsiia: vapiant dlia obhovopen z hpomadckictiu [New energy strategy of Ukraine till 2020: safety, energy efficiency, competition: Option for public discussion]. (2015). Kyiv, Razumkov Centre [in Ukrainian].
 4. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
 5. Reyting Forbes: top-10 ukpainckikh ekcpoptepov [Forbes rating: top 10 Ukrainian exporters]. forbcs.ua. Retrieved from http://forbcs.ua/busincss/1410419-rcjtingforbes-top-lO-ukrainskili-cksportcrov [in Russian].
 6. Ahentctvo z pozvytky infpactpyktypy fondovoho pynky Ukpainy [Agency for the development of the stock market infrastructure of Ukraine]. (n.d.). Retrieved from http://smida.gov.ua [in Ukrainian].
 7. Vlasyuk B.C. Segodnya promyshlennaya politika v Ukraine prakticheski otsutstvuyet [Today there is practically no industrial policy in Ukraine]. (n.d.). Retrieved from http://uaproni.info/article/6052-vladiniir-vlasyuksegodnya-proniyshlennaya-pohtika-ukraine-prakticheskiotsutstvuet.html [in Russian].
 8. Denysiuk A.V., Zinchenko O.A. Problemy ta perspektyvy rozvytku metalurhiinoi haluzi Ukrainy na svitovomu rynku [Problems and prospects of development of the metallurgical industry of Ukraine on the world market]. (n.d.). Retrieved from http://www.niinproni.coni.ua/ articles/198358.html [in Ukrainian].
 9. Sobkevych O. V., Sukhorukov A. I., Shevchenko A. V. et al. (2012). Priorytety politky importozamishchennia u stratehii modernizatsii promyslovosti Ukrainy [Priorities of import substitution policy in the strategy of modernization of Ukrainian industry]. Kyiv, NISS [in Ukrainian].
 10. World Steel in Figures. (n.d.). Retrieved from https://www.worldsteel.org/dnis/intenietDocunientList/bookshop/2016/World-Steel-in-Figures-2016/document/World%20Steel%20i n%20Figures%202016.pdf
 11. Horbulin V. P., Vlasiuk O. S., Libanovа E. M., Liashenko O. M. (Eds.). (2015). Donbas i Krym: tsina povernennia [Donbass and the Crimea: the price of return]. Kyiv, NISS [in Ukrainian].
 12. Amosha A. I., Bol’shakov V. I., Minayev A. A. et al. (2013). Ukrainskaya metallurgiya: sovremennyye vyzovy i perspektivy razvitiya [Ukrainian metallurgy: modern challenges and development prospects]. Donetsk, ІІЕ of NAS of Ukraine [in Russian].
 13. Makohon Yu.V. (2011). Postkryzovi tendentsii rozvytku ekonomiky Ukrainy [Post-crisis trends of the Ukrainian economy development]. Skhid — East, Special issue 1 (108), рр. 13-17 [in Ukrainian].
 14. Chernobrovkina S. V. (2015). Suchasnyi stan ta problemy metalurhiinoi ta mashynobudivnoi promyslovosti Ukrainy [Current situation and problems of the metallurgical and machine-building industry of Ukraine]. Visnyk NTU “KhPI” — Bulletin of NTU “KhPI”, рр. 62-68 [in Ukrainian].
 15. Kyrychenko O. O. (2012). Doslidzhennia rozvytku hirnycho-metalurhiinoho kompleksu Ukrainy [Research on the development of the mining and metallurgical complex of Ukraine]. Stalyi rozvytok ekonomiky — Sustainable development of the economy, рр. 34—39 [in Ukrainian].
 16. Kulyk I. M. (2012). Suchasnyi stan ta osnovni faktory rozvytku chornoi metalurhii v Ukraini [Current state and main factors of development of ferrous metallurgy in Ukraine]. Biznes Inform — Business Inform, рр. 116—121 [in Ukrainian].
 17. Nechaeva I. A. (2011). Vplyv metalurhiinoi haluzi na stalyi rozvytok promyslovoho rehionu [Influence of the metallurgical industry on the sustainable development of the industrial region]. Visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii — Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy. Retrieved from http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_1_111.pdf [in Ukrainian].
 18. Buleyev I.P., Bryukhovetskaya N.Ye. (2013). Zadachi reformirovaniya gorno-metallurgicheskogo kompleksa Ukrainy [The tasks of reforming the mining and metallurgical complex of Ukraine]. Ekonomika promyslovosti — Economy of the industry, 1-2(61-62), рр. 219-230 [in Russian].
 19. Priorytety investytsiinoi polityky u konteksti modernizatsii ekonomiky Ukrainy: analitychna dopovid [Priorities of investment policy in the context of modernizing the Ukrainian economy: analytical report]. (2013). Kyiv, National Institute for Strategic Studies [in Ukrainian].
 20. Cherneha D.F., Neshchadym V.M., Kud P.D., Ivanchenko D.V. (2012). Suchasnyi stan vyrobnychykh potuzhnostei metalurhiinoi haluzi Ukrainy [The current state of production capacities of the metallurgical industry of Ukraine]. Naukovi visti NTUU «KPI» — Scientific News of NTUU “KPI”, 5, рр. 92-96 [in Ukrainian].
 21. Worldsteel Association (WSA). (n.d.). Retrieved from http://www.worldsteel.org

Full Text (.pdf)