2019 1 (36) 10

Essence and Procedure of Planning and Modeling Business Processes of Personnel Security System in the Conditions of Domestic Enterprises

Olena Latysheva
Phd in Economics
ORCID 0000-0001-6626-1420
Donbass State Machine-Building Academy, Kramatorsk
Yelyzaveta Podgora
Phd in Technics
Donbass State Machine-Building Academy, Kramatorsk
L. Bohonok  
Donbass State Machine-Building Academy, Kramatorsk

Citation Format
Latysheva, O., Podgora, Ye., & Bohonok, L. (2019). 
Essence and Procedure of Planning and Modeling Business Processes of Personnel Security System in the Conditions of Domestic Enterprises. Visnyk economichnoi nauky Ukrainy, 1(36), pp. 49-59. / 

Language
Ukrainian

Resume
The article considers the essence of personnel security of an enterprise and the procedure for its formation and planning based on the results of designing and modeling business processes of the organization. The peculiarities of business processes of personnel management for providing personnel security of the enterprise have being considered. The specifics of modeling of business processes of personnel management using the modern Bizagi business process automation software have being determined. It is proved that in order to identify shortcomings in the functioning of the business processes of personnel management, it is proposed to use the business model of the «Bizagi»-platform, which clearly demonstrates the business processes that take place in the organization and allows them to perform their analysis and make decisions about their optimization. The result of the analysis and modeling of business processes of personnel management to provide personnel security of the enterprise allowed to offer directions for their improvement.

Keywords
personnel security, personnel management, personnel security, business process, business design, business modeling, Bizagi-platform.

Referensces

 1. Kyrychenko O.A., Sidak V.S. (2008). Problemy upravlinnia ekonomichnoi bezpekoiu subiektiv hospodariuvannia [Problems of management of economic safety of subjects of management]. Kyiv, University “Krok” [in Ukrainian].
 2. Chaplyhina Yu.S. (2011). Etymolohichnyi analiz katehorii «kadrova bezpeka» [Etymological analysis of the category “personnel security”]. Upravlinnia rozvytkom — Development management, Issue 4(101), рр. 102-104 [in Ukrainian].
 3. Bortnik S.M. (2018). Stratehichne upravlinnia rozvytkom personalu v konteksti zabezpechennia kadrovoi bezpeky pidpryiemstva [Strategic management of personnel development in the context of providing personnel security of the enterprise]. Ekonomichnyi forum — Economic forum, 2, рр. 331—339 [in Ukrainian].
 4. Yegorova L.S., Frolova P.S., Frolova O.N. (2013). Riski i ugrozy v sisteme kadrovoy bezopasnosti organizatsii [Risks and threats in the personnel security system of the organization]. Vesnik KGU im. N.A.Nekrasova — Bulletin of KSU. N.A. Nekrasova, 6, рр. 144-148. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/v/riski-i-ugrozy-v-sistemekadrovoy-bezopasnosti-organizatsii [in Russian].
 5. Puchkova S. I. (2013). Metodychni pidkhody shchodo zabezpechennia kadrovoi bezpeky pidpryiemstva [Methodical approaches to providing personnel security of the enterprise]. Naukovo-metodychni aspekty zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky — Scientific and methodical aspects of ensuring economic security. (рр. 123-132). Retrieved from http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2832 [in Ukrainian].
 6. Poskrypko Yu.A. (2012). Mekhanizmy vdoskonalennia intelektualno—kadrovoi skladovoi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv [Mechanisms for improving the intellectual and personnel component of economic security of enterprises]. Naukovi zapysky UNDIZ — Scientific notes of the UNIDO, 2(22), рр. 118—120 [in Ukrainian].
 7. Mekheda N.H., Marenych A.I. (2012). Sotsialnomotyvatsiini skladovi kadrovoi bezpeky. [Social-motivational components of personnel security]. Finansovyi prostir — Financial space, 2 (6), рр. 38-45. Cherkasy, Cherkasy Institute of Banking at the University of Banking of the NBU [in Ukrainian].
 8. Bugayan S.A., Kushchova V.A. (2013). Obespecheniye kadrovoy bezopasnosti predpriyatiya [Ensuring personnel security of the enterprise]. Rossiyskiy akademicheskiy zhurnal — Russian academic journal, Vol. 25, № 3 (25), рр. 28-29 [in Russian].
 9. Zagidullina T. S. (2012). Kadrovaya politika kak element ekonomicheskoy bezopasnosti predpriyatiya [Personnel policy as an element of economic security of an enterprise]. Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya — Economics and Management: problems, solutions, 11, рр. 74—78 [in Russian].
 10. Zaigrayeva M.A. (2013). Osnovy postroyeniya kadrovoy bezopasnosti predpriyatiya [Basics of building personnel security of the enterprise]. Ekonomika i sovremennyy menedzhment: teoriya i praktika — Economics and modern management: theory and practice, 31, рр. 130— 135 [in Russian].
 11. Kibanov A. YA. (2010). Kadrovaya bezopasnost’ v sisteme bezopasnosti organizatsii [Personnel security in the organization’s security system]. Kadrovik. Kadrovyy menedzhment — Personnel. HR management, 10, рр. 30—35 [in Russian].
 12. Bushman T.S. (2016). Modeliuvannia protsesu zabezpechennia kadrovoi bezpeky mashynobudivnykh pidpryiemstv [Modeling the process of providing personnel security to machine-building enterprises]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti — Bulletin of the Economy of Transport and Industry, Issue 56, рр. 25-30 [in Ukrainian].
 13. Bushman T. S. (2017). Obgruntuvannia vyboru stratehii zabezpechennia kadrovoi bezpeky pidpryiemstva [Justification of the choice of strategy for providing personnel security of the enterprise]. Biznes Inform — Busi- ness Inform, 1, рр. 313-318. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_1_51 [in Ukrainian].
 14. Kuznetsova N.V. (2015). Faktory, vliyayushchiye na vybor strategii obespecheniya kadrovoy bezopasnosti organizatsii [Factors affecting the choice of strategy for ensuring the personnel security of the organization]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta — Bulletin of Volgograd State University, 3 (32), рр. 71—78 [in Russian].
 15. Mel’nikov A. Yu., Svetlichnaya M.V. (2016). Razrabotka sistemy podderzhki prinyatiya resheniy na osnove metoda nechetkikh derev’yev dlya vybora pretendenta na vakantnuyu dolzhnost’ v otdele promyshlennogo predpriyatiya [Development of decision support system for selection applicants to vakanantnuyu position at the industrial enterprise]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy — Bulletin of Economic Science of Ukraine, 2 (31), рр. 130-135 [in Russian].
 16. Shevchenko A.I. (2016). Diahnostyka rivnia ekonomichnoi bezpeky krainy u haluzi zaliznychnoho transportu (v rozrizi ekonomichnoi funktsionalnoi skladovoi) [Diagnosis of the economic security of the state in the sphere of railway transport (in the context of the economic functional component)]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu — Economic Herald of the Donbas, 2(44), рр. 4149 [in Ukrainian].
 17. Bizagi Modeler. Business Process Modeling Software (BPM). The Digital Business Platform.. Retrieved from https://www.bizagi.com/.
 18. Kirisov S. V. (2009). Teoriya i praktika primeneniya protsessnogo podkhoda k upravleniyu kachestvom deyatel’nosti organizatsii [Theory and Practice of Applying the Process Approach to the Quality Management of an Organization]. Tambov, Publishing House TSTU [in Russian].
 19. Darnton G., Darnton M.. (1997). Business Process Analysis. London, Tompson Business Press.

Full Text (.pdf)