2019 2(37) 31

Information Support System of Enterprise Strategy

О. Bogachev
Azov State Technical University, Mariupil
О. Onofriychuk
Azov State Technical University, Mariupil
I. Korostova
Azov State Technical University, Mariupil

Citation Format
Bogachev О. S., Onofriychuk О. P., Korostova I. A. (2019). Information support system of enterprise strategy. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 185-189. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).185-189

Language
Ukrainian

Resume
With the rise of online digital platforms, an important transformation has taken place in managing the strategic development of an enterprise. Today, information support is a key element to develop a strategy. Business practice proves that one of the most promising areas of research is the analysis of social networks in order to improve communication processes. In the analysis of social networks, four main areas of research are identified: structural, resource, normative and dynamic.

The system of information support for the strategy was proposed. The main goal of the proposed system is real-time information support and forecasting of the future state of the external and internal environment. The information obtained contributes to the development of additional enterprise development programs taking into account the particular interests of personnel.

Keywords
information system, social networks, communication, strategy.

Referensces

 1. Amosha O. I. et al. (2018). Innovatsiyne promislove pidpriemstvo u formuvanni stalogo rozvitku [Innovative industrial enterprise in the formation of sustainable development]. Kyiv, IIE of NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 2. Gonchar V. (2018). Informatsiine zabezpechennia protsesiv upravlinnia promyslovykh pidpryiemstv: shliakhy ta perspektyvy rozvytku / V. Gonchar, Zh. Symanavychene // Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky: Zb.nauk.prats. – Mariupol: DVNZ «Pryazovskyi derzhavnyi tekhnichnyi universytet», Vyp.36. 2018. pp.187-194 [in Ukrainian].
 3. Industry 4.0 in Ukraine. Retrieved from https: //www.it.ua/knowledge-base/technologyinnovation/indus try-4 (accessed 3 september 2019) [in Ukrainian].
 4. Boix M.; Montastruc L.; Azzaro-Pantel C., Domenech S. (2015). Optimization methods applied to the design of eco-industrial parks: A literature review. J. Clean. Prod., 87, 303–317. doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.032
 5. Lepeyko T. I., Scherbak A. M. (2018). Formuvannya sistemi pokaznikiv otsinyuvannya efektivnosti informatsiynogo protsesu upravlinnya promislovim pidpriemstvom [Formation of a system of indicators for assessing the effectiveness of the information process of industrial enterprise management]. Biznes Inform, 11, рр. 161–167 [in Ukrainian].
 6. Handiy O.О., Shamileva L.L. (2019). Vpliv tsifrovih transformatsiy na ekonomiku ta sferu pratsi: sotsialno-ekonomichni riziki ta naslidki [The Impact of Digital Transformation on the Economy and Labor: Socio-Economic Risks and Implications]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 3 (57), рр. 181-188 [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-3(57)-181-188
 7. Lipnitskiy D. V. (2019). Vozmozhnosti i vyizovyi dlya blokcheyn v novoy industrializatsii [Opportunities and challenges for the blockchain in the new industrialization]. Ekonomika promislovosti, 1 (85), рр. 82–100 [in Russian]. doi: https://doi.org/10.15407/econindustry2019.01.082
 8. Kitsios Fotis & Kamariotou Maria. (2016). Decision Support Systems and Business Strategy: A Conceptual Framework for Strategic Information Systems Planning. 1-5. doi: https://doi.org/10.1109/ICITCS.2016.7740323
 9. Newkirk H.E, Lederer A.L. (2006). The effectiveness of strategic information systems planning under environmental uncertainty. Information & Management, vol. 43, pp. 481–501. doi: https://doi.org/10.1016/j.im.2005.12.001
 10. 10. Leidner D.E., Lo J., Preston D. (2011). An empirical investigation of the relationship of IS strategy with firm performance. Journal of Strategic Information Systems, vol. 20, pp. 419-437. doi: https://doi.org/10.1016/j.jsis.2011.09.001
 11. Lyashenko V.I., Harazishvili Yu.M. (2016). strategichni stsenariyi strukturnogo rozvitku promislovih regioniv Ukrayini [Strategic scenarios for structural development of industrial regions of Ukraine]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Bulletin of Economic Science of Ukraine, 2 (31), рр. 113–126 [in Ukrainian].
 12. Bilopolskyj M. G., Voloshyn V. S., Klenin O. V. (2016). Konceptualni zasady ekonomichnoyi programy shhodo vyxodu Ukrayiny z kryzy [Conceptual foundations of the economic program for Ukraine’s exit from the crisis]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Bulletin of Economic Science of Ukraine, 1, рр. 208-215 [in Ukrainian].

Full Text (.pdf)