Редакційна політика

Тематична спрямованість – публікація наукових статей широкого спектру теоретичних і прикладних проблем економіки, оглядових і дискусійних статей.

Редакція приймає написані спеціально для журналу статті, відповідно до вимог ВАК України, які раніше ніде не публікувалися. Кількість авторів статті, як правило, не повинна перевищувати трьох чоловік.

Статті публікуються мовою оригіналу (українською, російською, английскою). Обсяг статті, як правило, не повинен перевищувати 12 стандартних машинописних сторінок (30 рядків на сторінці – 2000 знаків).

Тексти анотації та ключові слова подаються на окремій сторінці на російській, українській та англійській мовах за формою: прізвище, ім’я, по батькові авторів(а), назва статті, текст анотації -5-7 рядків, ключові слова.

Статті приймаються на електронних носіях з обов’язковим роздруком в файлах формату редактора Word гарнітура Times New Roman.

До статті додаються дані про авторів: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце  роботи, посада, службова і домашня адреса, номер телефону, для аспірантів та здобувачів – засвідчена рецензія доктора економічних наук або дійсного члена АЕНУ.

Обов’язковим є перелік літературних джерел оформлений відповідно з ДСТУ 2006 та інструкцією ВАК України, який подається загальним списком в кінці рукопису і складається в порядку черговості посилань в тексті мовою оригіналу. Посилання на джерело подається у квадратних дужках з обов’язковим визначенням сторінок, на яких міститься використаний матеріал . За точність цифр, географічних назв, власних імен, цитат та іншої інформації відповідальність несе автор. Редакція залишає за собою право скорочувати статті, вносити редакційні  правки та відхиляти  неякісні рукописи  (оплата поштових  послуг  за рахунок автора). Редакція не .має .можливості листуватися з приводу надісланих рукописів та повертати не замовлені матеріали.

Журнал висилається автору поштовим накладом із розрахунку 25 грн. за сторінку статті через 1,5 інт. плюс поштові витрати.

Авторський гонорар не виплачується. Редколегія запрошує до авторської участі наукових співробітників, викладачів, працівників підприємств, господарських органів, представників ділових кіл. Пріоритет при відборі рукописів для публікації в журналі віддається матеріалам фундаментального характеру.