Випуск 2018 2(35)

Випуск цілком (.pdf)

ЗМІСТ

 НАУКОВІ СТАТТІ

Андрушків Б., Кирич Н., Погайдак О., Мельник Г. УПРАВЛІННЯ СОЦІОГУМАНІТАРНИМИ ТА ЕКОНОМІЧНИМИ ЧИННИКАМИ СТВОРЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ЩАСЛИВОГО ШЛЮБУ ТА ЗМІЦНЕННЯ СІМЕЙНИХ УСТОЇВ В УКРАЇНІ

Антонюк В. П. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЩОДО ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Безхлібна А. П. АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Бойченко М. В. ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

Борейко В. І. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Брюховецька Н. Ю., Чорна О. А., Черних О. В. ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА РАХУНОК ПРИБУТКУ І АМОРТИЗАЦІЇ

Бутенко А. І., Уманець Т. В., Шаталова Л. С. КЛАСИФІКАТОР ІННОВАЦІЙНИХ ТОВАРІВ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Гітіс Т. П., Нікуліна А. А. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Дейч М. Є. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ ОКРЕМИХ ПРОШАРКІВ НАСЕЛЕННЯ

Дятлова Ю. В. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ: ДОСВІД КРАЇН ЄС ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

Жадько К. С., Падерін І. Д., Гуртова Н. В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Жуков С. А., Маліношевська К. І. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ БЮДЖЕТІВ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Задорожний Г. В. ПРОРИВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗосьКіор М. В., Германенко О. М., Іщенко К. І. СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Іванов С. В. ГЕОЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ РОЗШИРЕНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У РАМКАХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Івченкова О. Ю., Гарбуз О. А. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Каїра З. С., Єлецьких С. Я., Свинаренко Т. І. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Кондратенко О. О., Ніколаєв О. Д. РОЛЬ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ У АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. РЕВЕРСИВНА ЛОГІСТИКА ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ

Криворучко Г. В. ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРОЦЕСІ БЮДЖЕТУВАННЯ, ОРІЄНТОВАНОГО НА РЕЗУЛЬТАТ

Латишева О. В., Підгора Є. О. ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ: СУТЬ, СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Ляшенко В. І., Солдак М. О. МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Мадих А. А., Охтень О. О., Дасив А. Ф. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СМАРТ-ПІДПРИЄМСТВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Нечволода Л. В., Гудкова К. Ю., Лучинецький В. В. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Палига Є. М., Босак І. П.МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

Смирнова І. І., Сімаков К. І. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ситник Є. А. МОЖЛИВІ НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В УКРАЇНІ ЗА ДОПОМОГОЮ КАЗНАЧЕЙСЬКИХ ВЕКСЕЛІВ

Усоський В. М. http://www.venu-journal.org/download/2018/2/28-Usoskii.pdf

Шевченко Н. Ю., Верещак О. О. ОЦІНКА ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ НА АЗС: МОДЕЛЮВАННЯ, АНАЛІЗ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Шелеметьєва Т. В. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ястремський О. І. КЛЮЧОВІ ТА ЕФЕКТИВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

 

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Вишневський В. П., Єгоров І. Ю., Ляшенко В. І., Антонюк В. П., Князєв С. І., Підоричева І. Ю., Ковчуга Л. І.ДО ПИТАННЯ ПР СТРАТЕГІЮ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ або ЯКОЮ МАЄ БУТИ СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Пономарьов С. В. http://www.venu-journal.org/download/2018/2/33-Ponomarev.pdf

Рабико И. М. РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ КАК ПУТЬ МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

Устименко В. А. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ