Випуск 2018 1(34)

Випуск цілком (.pdf)

ЗМІСТ

 НАУКОВІ СТАТТІ

Андрушків Б., Владимир О., Павликівська О., Погайдак О., Кирич Н.
НАУКА І ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Булеев И. П., Брюховецкая Н. Е.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Задорожна О. Г.
ПОСТНЕКЛАСИЧНА ЕКОНОМІЧНА НАУКА ЯК НОВИЙ ФОРМАТ АНТИКРИЗОВОГО ГОСПОДАРСЬКОГО МИСЛЕННЯ

Зайцев В. С.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Залознова Ю. С., Трушкіна Н. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ НА ВУГІЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Іванов С. В., Рогоза М. Є., Перебийніс В. І., Вергал К. Ю., Олексенко Л. В., Перебийніс Ю. В.
ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ В СИСТЕМІ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Колтунович А. С.
ПЕРСПЕКТИВЫ И СЦЕНАРИИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

Костін Ю. Телегін В. Костін Д.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Крапівіна Г. О.
МОДЕЛЮВАННЯ ТУРИЗМУ ЯК ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Куриляк М. Ю.
ПАРАДИГМА РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ НА РІВНІ NUTS-1

Кучер А. В.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Латишева О. В., Лєсова О. П.
ЗАТРЕБУВАНІ ПРОФЕСІЇ В УКРАЇНІ, КРАЇНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ ТА РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ: НОВІ ВИКЛИКИ І МОЖЛИВОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ

Ляшенко В. І., Осадча Н. В., Галясовська О. В.
РИНКИ МАЛИХ РОЗВИНУТИХ КРАЇН АФРИКИ: ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВИХ ПЕРСПЕКТИВ ДЛЯ ТРАДИЦІЙНОГО ЕКСПОРТУ З УКРАЇНИ

Макогон Ю. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Падерин И. Д., Жадько К. С., Горященко Ю. Г.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО БИЗНЕСА

Палига Є. М., Обертан Д. В.
НОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ БАЗОВИХ ІНСТИТУТІВ НА РОЗВИТОК ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Подлужна Н. О.
ПЕРЕДУМОВИ ЗНАННЄВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Придатько Е. М.
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Савельєв Є. В., Куриляк В. Є., Лизун М. В., Ліщинський І. О.
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ДИСКУРС ВИБОРУ РЕЖИМУ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Сердюк О. С.
ЕНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Ситник Л. С., Бервенова Т. М.
ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Сохнич А. Я., Живко З. Б.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Ткаченко Н. М.
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРАВО НА ПЕНСІЮ, РОЗМІРИ, НАРАХУВАННЯ, ПЕНСІЙНА РЕФОРМА

Харазішвілі Ю. М., Грішнова О. А.
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ: ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ УКРАЇНИ І ГРУЗІЇ

Шелеметьєва Т. В.
УЗАГАЛЬНЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ (РЕГІОНУ)

Якимчук А. Ю., Семенова Ю. М.
АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Жданова Е. С.
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Кошулько О. П.
ЖЕНСКАЯ МИГРАЦИЯ ИЗ СТРАН БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ТУРЕЦКУЮ РЕСПУБЛИКУ: НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИММИГРАНТОК

Павлыш Э. В.
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

РЕЦЕНЗІЇ

Брюховецька Н. Ю.
ВИЯВЛЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВНИХ АГЕНТІВ РИНКУ: ВІДОБРАЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

НАШІ ЮВІЛЯРИ

БЕЛОПОЛЬСКОМУ МИКОЛІ ГРИГОРОВИЧУ – 80!

ДО 80-РІЧЧЯ ЄВГЕНА ВАСИЛЬОВИЧА САВЕЛЬЄВА

ДО 80-РІЧЧЯ АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА БУТЕНКА

ДО 70-РІЧЧЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСІЙОВИЧА ЛЮБІЧА

ПАМЯТІ КОЛЕГ

Пам’яті видатного українського вченого-правознавця, академіка-засновника Академії економічних наук України, Почесного директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України, академіка НАН України МАМУТОВА ВАЛЕНТИНА КАРЛОВИЧА